Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Bygglov och anmälan steg för steg

Det är mycket att tänka på vid ett byggprojekt. Så här går det till att söka bygglov och/eller lämna in en anmälan inför en byggåtgärd.

Ansökan

  1. Innan du ansöker: Ta reda på vad som gäller för ditt projekt och vilka handlingar du ska lämna in. För vissa åtgärder som inte är bygglovpliktiga krävs en anmälan. Läs mer 
    Om du inte hittar svar på dina frågor här på webben kan du kontakta kundtjänst. Du kan också besöka "Får jag lov? - öppet hus om bygglov" eller boka en med en handläggare via kundtjänst.
  2. Fyll i ansökningsblanketten och skicka in den tillsammans med övriga handlingar. Om din ansökan är korrekt ifylld och innehåller tillräcklig information går processen snabbare. Läs mer. 

Handläggning

  1. När du skickat in din ansökan och vi bedömt att handlingarna är kompletta, får du ett meddelande om detta. Om vi saknar någon handling eller om ritningarna inte är kompletta får du ett brev om det.
  2. När vi har fått in alla handlingar börjar vi handlägga ditt ärende. Från det datum ansökan är komplett ska ett beslut meddelas inom 10 veckor. Handläggningstiden kan förlängas med ytterligare 10 veckor vid specifika omständigheter, till exempel om en utredning krävs eller ditt ärende måste behandlas i bygg- och miljönämnden. I så fall får du information om detta inom de första 10 veckorna.

Avgift för handläggning
Du som byggherre ska betala en avgift för handläggningen enligt en taxa antagen av kommunfullmäktige. Kontakta oss gärna via kundtjänst för att få hjälp med en uppskattning om vad din handläggning kan komma att kosta. Här kan du se riktpriser för bygglov.

Faktura skickas efter beslut
Faktura skickas efter att du har fått beslutet. Även avslag kostar.

Synpunkter från sakägare
Beroende på hur ditt ärende ser ut kan vi behöva ta in synpunkter från sakägare. En sakägare kan vara dina grannar, väghållare, andra myndigheter, bostadsrättsföreningar, samfälligheter med flera.

Sakägare har rätt att lämna synpunkter om ansökan innebär:

  • En avvikelse från bestämmelserna i gällande detaljplan eller områdesbestämmelse.
  • En placering av byggnaden närmare tomtgräns än 4,5 meter (om inte detaljplan eller områdesbestämmelse tillåter detta).

Beslut

När alla grundkrav är uppfyllda och eventuella synpunkter från sakägare kommit in kan ett beslut fattas. Oftast är det en bygglovhandläggare som fattar beslut på delegation från bygg- och miljönämnden. I vissa fall måste dock beslutet fattas av bygg- och miljönämnden.

Om en sakägare har synpunkter mot något eller om beslut inte kan fattas av handläggaren får du besked om detta och anledningen till varför. Du kan då välja mellan att få din ansökan prövad i bygg- och miljönämnden eller att dra tillbaka den.

Om du väljer att driva ditt ärende vidare till bygg- och miljönämnden behandlar de ditt ärende och tar ett formellt beslut. Nämnden sammanträder en gång i månaden.

Startbesked krävs innan du börjar bygga
Att du fått ett beslut om bygglov betyder inte att du får börja bygga. Du behöver först få ett startbesked. Läs mer om det under rubriken Startbesked på den här sidan.

Överklagande och laga kraft
I samband med att beslutet skickas till dig får även dina grannar och andra sakägare en upplysning om att bygglov har beviljats. De har sedan fyra veckor på sig att överklaga. Om de inte överklagar inom den angivna tiden vinner beslutet laga kraft.

Du måste börja bygga inom två år från bygglovsbeslutet
Beslut om bygglov upphör att gälla två år från dagen då beslutet vann laga kraft om inte byggnadsarbetena har påbörjats.

Tekniskt samråd

När din ansökan är komplett får du en kallelse till tekniskt samråd där tekniska handlingar begärs in. Om det inte krävs ett tekniskt samråd får du ett startbesked direkt med bygglovet.

I det tekniska samrådet diskuteras byggets konstruktion och installationer, arbetets planering, byggherrens förslag till kontrollplan, behov av arbetsplatsbesök, färdigställandeskydd med mera.

Vid det tekniska samrådet ska byggherren och kontrollansvarig vara med tillsammans med en av våra byggnadsinspektörer. Konsulter och entreprenörer kan även närvara vid behov. Samrådet ska protokollföras.

Vid enklare åtgärder behövs ingen kontrollansvarig.

Läs mer om kontrollplan och kontrollansvarig

Startbesked

När det tekniska samrådet genomförts, alla begärda handlingar kommit in och kontrollplanen har fastställts får du ett startbesked. Startbeskedet innebär att du får börja bygga. Om det inte krävs ett tekniskt samråd får du ditt startbesked tillsammans med bygglovet.

Om du påbörjar bygget innan du fått startbesked ska en byggsanktionsavgift tas ut enligt plan- och bygglagen.

Arbetsplatsbesök

När ditt bygge varit igång en tid ska vi komma ut och besöka din byggarbetsplats. Vi måste göra minst ett sådant besök för byggprojekt där det har hållits ett tekniskt samråd. Vid besöket tittar vi bland annat på kontrollplanen och hur arbetet följs enligt denna.

Hur många besök som ska göras på byggarbetsplatsen bestäms under det tekniska samrådet. Vid besöket ska byggherren och den som är kontrollansvarig vara med.

Slutsamråd

I samband med att byggåtgärderna färdigställs ska ett slutsamråd hållas. Där diskuteras bland annat kontrollplanens genomförande, avvikelser från bygglovet, den kontrollansvariges utlåtande och förutsättningar för slutbesked. I vissa fall behövs inget slutsamråd. Det framgår i så fall av startbeskedet. Slutsamrådet hålls på byggarbetsplatsen och ska protokollföras.

Slutbesked

När byggherren visat att alla krav enligt bygglovet, kontrollplanen, startbeskedet och andra villkor är uppfyllda, utfärdar vi ett slutbesked. I vissa fall kan ett interimistiskt slutbesked ges. Det innebär att vissa delar av projektet kan tas i bruk innan allt är klart.

Du får inte börja använda det du har byggt innan du har fått ett slutbesked. Om du tar byggnaden i bruk innan du fått slutbesked ska en byggsanktionsavgift tas ut enligt plan- och bygglagen.

 

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden

Informationen granskades: 2016-09-07