Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Översiktsplanering

Översiktsplanen visar vilken inriktning Skellefteå kommun har för bebyggelseutvecklingen och andra beslut som berör den framtida fysiska miljön. Översiktsplanen täcker hela kommunens yta och belyser de viktigaste markanvändningsfrågorna under de närmaste 10-20 åren.

Översiktplanen är inte juridiskt bindande utan utgör en vision för framtiden. Den förenklar när ett område senare ska detaljplaneras. Alla kommuner ska ha en översiktsplan som antas av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige ska även en gång under mandatperioden ta ställning till översiktsplanens aktualitet.

Översiktsplan (ÖP)

Översiktsplanens funktioner i kommunal planering:

  • ett politiskt handlingsprogram för kommunens framtida utveckling
  • förenklar och effektiviserar handläggningen av ärenden
  • underlättar en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, råvaror och energi
  • överenskommelse mellan stat och kommun om de allmänna intressen som ska beaktas vid planering och byggande.

 

Översiktsplan Handlingar
Översiktsplanen (från 1991)

Planhandling (pdf)
Karta - bestämmelser och rekommendationer (pdf)
Karta - mark och vattenanvändning (pdf)

Fördjupning av översiktsplan (FÖP)

Fördjupade översiktsplaner upprättas för mindre delar av kommunen där förhållandena är mer komplicerade och gäller parallellt med hela kommunens översiktsplan.

Fördjupningar av översiktsplanen Handlingar
Fördjupning av översiktsplanen för kusten

Planhandling (pdf)
Kartor (pdf)

Fördjupning av översiktsplanen för Centrala stan Fördjupad översiktsplan för Centrala stan
Fördjupning av översiktsplanen för Skelleftedalen www.skelleftea.se/skelleftedalen
Fördjupning av översiktsplanen för hamnen i Skelleftehamn Planhandling (pdf)
Plankarta (pdf)
Miljökonsekvensbeskrivning (pdf)
Fördjupning av översiktsplanen för Lövånger Planhandling (pdf)
Plankarta (pdf)
Fördjupning av översiktsplanen för Bureå Planhandling (pdf)
Plankarta (pdf)
Fördjupning av översiktsplanen för Burträsk www.skelleftea.se/burtrask

Tematiska tillägg

Tematiska tillägg
till översiktsplanen
Handlingar
Landsbygdsutveckling
i strandnära lägen
LIS-områden
Vindkraftplan Vindkraftplan

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden

Informationen granskades: 2017-05-02