Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Öppettider Visa öppettider

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Riktlinjer

Att bygga hållbara städer och samhällen med rättvisa och trivsamma levnadsmiljöer är en global utmaning. I Skellefteå tar vi som kommun vår del av ansvaret. Nu går vi från ord till handling. Vi har redan börjat vårt arbete med att bygga en vacker, rättvis och hållbar stad. Dessa riktlinjer är en fortsättning på det arbetet.

Under varje hållbarhetsaspekt (social, ekologisk och ekonomisk) är riktlinjerna indelade i tre undergrupper utifrån: platsen, byggnaden och människan. Här nedan finns en överblick av de nio riktlinjerna.

Social hållbarhet

Den här riktlinjen handlar om att den livsmiljö vi tar i anspråk ska lämnas tillbaka. Det innebär att det vi bygger och platsen vi tar i anspråk blir ett tillskott till omgivningen. Att det vi bygger har god arkitektur där form, färg och material bidrar till en vistelsemiljö som är trygga och tillgänglig för alla. Det handlar också om att det vi bygger låter oss forma vår egen vardag.

Ekologisk hållbarhet

De här riktlinjer handlar om att det vi bygger tar vara på platsens naturliga förutsättningar och bidrar till biologisk mångfald. Det vi bygger har liten påverkan på miljö och klimat. Det vi bygger håller länge och gör det enkelt att leva hållbart.

Ekologiskt

 1. 4 Människan - Det vi bygger håller länge och gör det enkelt att leva hållbart.

  Människan

  1. Avfallsrum och sopsortering är lättstädade och har en tilltalande gestaltning.
  2. Komplett sopsortering i avfallsrummet med alla sorters avfall.
  3. Planerar planteringar och växtlighet med ett långsiktigt perspektiv.
  4. Ser till att underhåll sker i tid (upprättar underhållsplan).
  5. Det är lätt att sortera för alla. (t ex. skyltning, kärlens utformning, placering).
  6. Upprättar åtgärds- och skötselplan för grönytor.
  7. Väljer material utifrån ett långsiktigt perspektiv med kunskap om hur det åldras och nötts.
  8. Väljer material och komponenter som går att underhålla (inte bara bytas ut).
  9. Ordnar sopsorteringen på ett enkel och logiskt sätt för både den som lämnar och hämtar.
 2. 5 Byggnaden - Det vi bygger har liten påverkan på miljö och klimat

  Byggnaden

  1. Utformar arbetsbodar för minimal energianvändning.
  2. Informerar byggnadsarbetarna om miljöregler på arbetsplatsen.
  3. Sorterar, återanvänder eller återvinner byggspill.
  4. Använder miljöanpassade arbetsmaskiner och fordon.
  5. Miljöanpassar arbetsmetoder.
  6. Anpassar miljömärkt värmekälla till byggnaden.
  7. Väljer lokalproducerade material.
  8. Använder trä för stomsystemet.
  9. Utför livscykelanalys (ex. ”eco-effect”).
  10. Mäter CO2-belastning.
  11. Utför miljöklassning enligt… (Miljöbyggnad, Breeam, Leed, Green building mfl)
  12. Byggnaden når passivhusstandard eller bättre.
  13. Lokalproducerad och miljömärkt el.
  14. Identifierar och dokumenterar alla byggmaterial.
  15. Bevarar vegetation och grönytor.
  16. Väljer stommaterial med låg klimatpåverkan.
  17. Använder inte material med miljö- och hälsofarliga kemikalier (Kemikalieinspektionens PRIOguide).
  18. Använder inte material som misstänks framkalla överkänsliga reaktioner.
  19. Väljer sunda material (t ex. miljömärkning).
  20. Utför en ekosystemtjänstanalys.
 3. 6 Platsen - Det vi bygger tar vara på platsens naturliga förutsättningar och bidrar till biologisk mångfald.

  Platsen

  1. Planterar växtlighet som gynnar eller tillför biologiska värden (t ex. småfåglar, fjärilar, humlor och bin).
  2. Placerar byggnaden för optimal markavrinning.
  3. Utför inventering av platsens utgångsläge med hänsyn till naturvärden.
  4. Tar tillvara befintlig vegetation och grönytor.
  5. Anpassar byggnadsverket efter lokalt klimat och efter väder- och vindförhållanden.
  6. Tar hänsyn till solinstrålning och dagsljusinsläpp.
  7. Tar hänsyn till topografin så att sprängning och schaktning kan undvikas.
  8. Bevarar viktiga träd med tanke på stadsbilden.
  9. Följer kommunens dagvattenstrategi.
  10. 100% lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD).
  11. Planerar för hantering av snö och snösmältning.
  12. Minskar andelen hårdgjord yta i och med den nya bebyggelsen.
  13. Kompenserar grönytor genom att skapa närliggande grönytor (t ex gröna tak och blomlådor).
  14. Kompenserar grönytor genom att höja kvaliteten på närliggande grönytor.
  15. Skyddar befintlig vegetation (träd och växtlighet) med fysisk avgränsning under byggtiden.
  16. Arbetsplatsdisposition (APD) för minsta möjliga påverkan på naturmiljön.
  17. Bevarar markytor för lokala kretslopp och tar hänsyn till flora och fauna (växter och djur).
  18. Minimerar hårdgörning av ytor.
  19. Dagvatten bli ett trevligt inslag i omgivningen genom en bäck, damm, konstverk eller vattenlek.
  20. Tar inte jordbruksmark i anspråk.

Ekonomisk hållbarhet

De här riktlinjerna handlar om att det vi bygger har ett tydligt syfte och en dialog med alla aktörer, i ett tidigt skede. Det vi bygger baseras på hållbara val, har tydliga rutiner och livscykelkostnader. Det vi bygger ska också vara tekniskt bra, enkelt och lättanvänt, och spara resurser.

Ekonomiskt

 1. 7 Människan - Det vi bygger ska vara tekniskt bra, lättanvänt och spara resurser.

  Människan

  1. Tar fram en underhållsplan för hela byggnaden.
  2. Uppmuntrar god hushållning hos brukarna (t ex bjudfest när man sparat energi).
  3. Anordnar utbildning i resurshushållning för brukare.
  4. Genomför brukarundersökning med jämna mellanrum för komfort (t ex värme, kyla, drag, luft).
  5. Byggnaden har inte kylbehov.
  6. Rutiner för uppföljning av energianvändningen.
  7. Miljöanpassad kontorsutrustning (t ex. datorer, skrivare, serverrum och kyl/frys).
  8. Hushållsprodukter och hemelektronik har bästa energiklass (t ex vitvaror).
  9. Installationer och teknisk utrustning som är marknadsledande i energieffektivitet.
  10. Motorvärmare med intelligent styrning.
  11. Låter belysningen vara närvaro- och/eller tidsstyrd.
 2. 8 Byggnaden - Det vi bygger baseras på hållbara val, tydliga rutiner och livscykelkostnader.

  Byggnaden

  1. Optimerar material för att undvika slöseri med resurser.
  2. Underhållsplan för installationer och material för ökad livslängd och funktion.
  3. Väljer material med hög kvalitet och lång livslängd.
  4. Elplanerar för ett minimalt effektuttag i ett tidigt skede.
  5. Byggnaden är miljöklassad (t ex. Miljöbyggnad, Breeam, Leed, Green building).
  6. Byggnaden producerar egen el (t ex. solceller och vindkraftverk).
  7. Byggarbetsplatsen tillämpar t ex. LEAN och 5S.
  8. Byggandet sker i en väderskyddad miljö.
  9. Anlitar fuktkonsult eller på annat sätt verifierar fuktsäkerhet.
  10. Anpassar upphandlingsform till projektet. Kompetens och kvalitet går före pris och kontakter.
  11. Upphandlar av lokala företag.
  12. Byggnaden har solpaneler för att värma vatten.
  13. Klimatskalet har god täthet.
  14. Utreder möjligheten att använda återvunnet material och använder lämpliga återvunna material.
  15. Utnyttjar förnyelsebar energikälla för uppvärmning (t ex. biobränsle, solenergi och vindkraft).
  16. Lokalproducerade material.
  17. Planerar och bygger utifrån LCC (life-cycle-cost).
  18. Utför termografering på klimatskalet och åtgärdar köldbryggor.
  19. Byggnaden använder låg andel köpt energi.
  20. Anlitar energikonsult eller certifierad energiexpert.
  21. Material och konstruktioner som går återanvända och/eller återvinna.
 3. 9 Platsen - Det vi bygger har ett tydligt syfte och en dialog med alla aktörer, i ett tidigt skede.

  Platsen

  1. Ser till att det finns en hållbarhetsansvarig, i ett tidigt skede.
  2. Tidig dialog med kommunens arkitekter och bygglovhanläggare om placering och utformning.
  3. Anpassar byggsystem till plats och projekt.
  4. Genomför kund/brukarundersökning med jämna intervall (t ex. intervjuer, workshop, fokusgrupp).
  5. Tar fram rutiner för att ta vara på erfarenheter från projektet och omvandlar dom till kunskap.
  6. Tar fram rutiner för rapportering till platschef eller arbetsledare vid fel, skador och problem på konstruktion och material.
  7. Ser till att det råder en dokumenterad god arbetsmiljö på arbetsplatsen.
  8. Utformar en APD-plan för effektiv etablering, logistik och transport.
  9. Tillämpar miljöledningssystem ISO 14 000.
  10. Tillämpar kvalitetsledningssystem ISO 9 000.
  11. Uttalar tidigt ambitionsnivån med projektet.
  12. Använder projekteringsverktyg för kvalitetssäkring (t ex BIM, ByggaE).
  13. Projektörer har kunskap om hållbart byggande (t ex. utbildning och seminarier).
  14. Tidig dialog med brukaren (t ex föreskolepersonal).
  15. Upprättar en plattform där alla aktörer får samma information (t ex Byggnet, Pärmen mfl).

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Informationen granskades: 2017-05-15