Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Skellefteå resecentrum

I Skellefteå behövs ett resecentrum som samordnande knutpunkt för olika trafikslag. Det är en del i arbetet att göra Centrum mer attraktivt och minska vårt bilberoende.

Ett resecentrum är en viktig del i ledet att öka kollektivtrafik-resandet i Skellefteå. En viktig utgångspunkt för planeringen av ett resecentrum är att det ska vara en attraktiv plats där alla känner sig välkomna, trygga och säkra. Att göra resecentrum till en effektiv och attraktiv bytespunkt är en viktig satsning för att bidra till att uppnå visionen om 80 000 invånare i Skellefteå år 2030.

Resecentrum i Skellefteå ska öka tillgängligheten mellan olika trafikslag genom att integrera järnvägstrafik med övriga transportslag, som lokal och regional busstrafik, cykel, gående och biltrafik som även samordnas. Rese-centrum som samlande bytespunkt för olika trafikslag blir också en mötesplats i staden med betydelse för stadens invånare oavsett som resenär eller besökare till Centrum.

Resecentrum ska vara ett landmärke för staden och huvudentrén ska ligga i fonden på Trädgårdsgatan, där även en ny gång- och cykelpassage under järnvägen till Norrböle föreslås. Resecentrumområdet ska erbjuda resecentrumfunktioner med integrerad handel, bussterminal med ett 10-tal hållplatslägen, cykelparkering med ett 100-tal platser samt bilparkering med minst 500 platser.

Beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutade i början av 2011 att anta Fördjupad översiktsplan Skelleftedalen och därmed lägga fast att resecentrum ska vara invid järnvägen norr om Södra Järnvägsgatan. Detta överensstämmer med den placering som Trafikverket föreslår i sin järnvägsutredning för Norrbotniabanan. I det pågående arbetet med den fördjupade översiksplanen för Centrala stan (nytt fönster) tydliggörs resecentrums funktion och läge ytterligare.

Kommunstyrelsen godkände i januari 2012 ett planprogram som anger förutsättningarna för en kommande detaljplanering av området.

I maj 2012 beslutade kommunstyrelsen att planeringsförutsättningen för Skellefteå resecentrum är att järnvägen kommer att gå i markplan (pdf, nytt fönster).

Fortsatt arbete

I det påbörjade arbetet med en järnvägsplan för Norrbotniabanan mellan Skellefteå och Umeå kommer resecentrums läge och funktion att tydliggöras. Järnvägsplanen ska vara klar senast år 2019. Kommunen kommer att ta fram en ny detaljplan för området vid järnvägen och resecentrum.

Norrbotniabanan finns inte med i den nationella transportplanen för åren 2014-2025. Det saknas därför finansiering för byggstart och det är i nuläget oklart när bygget kan genomföras.

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden

Informationen granskades: 2017-09-06