Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Avgifter, regler och abonnemang

Här kan du läsa om vad anläggningsavgifter och brukningsavgifter är och när du ska betala det. Här beskriver vi även när du räknas som en abonnent.

Anläggningsavgift

Ett område där det finns ett kommunalt ledningsnät för vatten och avlopp kallas för verksamhetsområde. När en fastighet ligger inom ett sådant område måste fastighetsägaren betala en avgift. Den här avgiften kallas för anläggningsavgift och den måste fastighetsägaren betala oavsett om vattentjänsten används eller inte. 

Anläggningsavgiften ska bidra till kostnaden för att ordna en allmän vatten- och avloppsanläggning. Alla fastighetsägare betalar sin del av kostnaden och hur mycket det blir beror på flera faktorer.  Läs mer om att beräkna anläggningsavgift

När anläggningsavgiften är betald har fastighetsägaren rätt att ansluta sig till det kommunala vatten- och avloppsnätet. När man har rätt att ansluta sig till det kommunala vatten- och avloppsnätet är man en abonnent och måste betala brukningsavgift.

Läs mer om att ansluta till kommunalt vatten och avlopp

När ska anläggningsavgift betalas?

  • Inom ett verksamhetsområde. Alla fastigheter som ligger inom område där det går att ansluta kommunalt vatten och avlopp måste betala en anläggningsavgift. Avgiften måste betalas även om fastighetsägaren inte ansluter sig till kommunens ledningsnät.
  • Vid nybyggnation. Nybygge som ligger inom ett område där det går att ansluta kommunalt vatten och avlopp måste betala en anläggningsavgift. Avgiften kommer automatiskt efter bygglovet är beviljat. Läs mer om bygglov
  • En byggnad som redan finns. Gamla byggnader som haft eget vatten och vill koppla in sig till det kommunala ledningsnätet måste betala en anläggningsavgift. Fastighetsägaren kan ringa till kundtjänst för att få information om det är möjligt samt vad det skulle kosta.
  • Vid om- och tillbyggnad. En om- eller tillbyggnad kan eventuellt bli grund för ytterligare en anläggningsavgift. Läs mer om hur anläggningsavgiften beräknas
  • När du börjar bedriva verksamhet i byggnad. Om du börjar bedriva verksamhet i byggnaden kan det bli grund för ytterligare en anläggningsavgift.
  • Vid avstyckning. Om det görs en avstyckning av en tomt med kommunalt vatten- och avlopp tillhör vattentjänsterna den ursprungliga tomten. Den avstyckade tomten måste betala en anläggningsavgift. Läs mer om avstyckningar

Ingen anläggningsavgift om eget dricksvatten uppfyller kraven

Om du har en egen dricksvattenanläggning som du vill använda (till exempel en vattenbrunn) behöver den uppfylla vissa krav för att du ska slippa betala anläggningsavgiften. Förenklat kan man säga att de här kraven ska vara uppfyllda:

Vattenkvalitén ska vara tillräckligt bra och vattenförsörjningen ska:

  • ske genom en befintlig lösning
  • vara varaktig och juridiskt säkerställd
  • ha tillräcklig kapacitet.

Kontakta kundtjänst för mer information om kraven i sin helhet.

Läs tekniska nämndens beslut om bedömningsgrunder för att fastställa om en fastighetsägaren är avgiftsskyldig (pdf, nytt fönster)

Brukningsavgift måste alla betala

När anläggningsavgiften är betald finns det möjlighet att koppla in fastigheten till det kommunala ledningsnätet.  Alla som har den möjligheten är abonnenter och måste därför betala brukningsavgift. Avgiften betalas även om kommunalt vatten inte är påsläppt i bostaden. Brukningsavgifterna ska bland annat täcka kostnader för drift och underhåll av det kommunala ledningsnätet.

Brukningsavgiften består av fasta kostnader (lägenhetsavgift och mätaravgift) och rörliga kostnader (förbrukad mängd vatten). Den som inte har installerat en vattenmätare och inte har kommunalt vatten påsläppt i bostaden behöver bara betala för den fasta delen av brukningsavgiften som kallas för lägenhetsavgift.

Ditt abonnemang (dina brukningsavgifter) är löpande kostnader. Du betalar brukningsavgifterna genom vattenräkningen som kommer sex gånger per år.

Lagar och regler

Informationen på den här sidan är förenklad och beskriver avgifter och abonnemang helt kort. Om du vill ha utförlig information om vad som gäller kan du läsa mer här:

Lagar och regler för kommunalt vatten och avlopp

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden

Informationen granskades: 2017-10-17