Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Avlopp

Avloppsvatten kan ses som ett samlingsnamn för dag- och spillvatten. Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner ner i våra rännstensbrunnar från hustak, vägar och grönytor. Spillvatten är det som oftast associeras med avloppsvatten och består av vatten från våra hushåll, alltså disk-, toalett- och duschvatten, samt vatten från industrier.

Avloppsvattnets innehåll

Spillvatten innehåller framförallt mycket näringsämnen och bakterier från vår avföring. Näringsämnen kommer också från rengöringsmedel och tvättmedel som ofta innehåller fosfor. Både från industrier och hushåll kommer också en del tungmetaller, miljögifter och andra föroreningar. Spillvattnet leds via spillvattennätet till ett avloppsreningsverk för rening.

Dagvatten är regn- och smältvatten som kommer från till exempel hustak, dränering, gator och parkeringar, som  leds via dagvattennätet till närmaste vattendrag, sjö eller hav, utan att passera ett reningsverk.  För att minska risken för förorening är det därför viktigt att tungmetaller, olja och bekämpningsmedel inte följer med.

Reningsverken ska i första hand ta emot och rena hushållens avloppsvatten. Verksamheter är skyldiga att lämna uppgifter om sina utsläpp, om fastigheten används till annat än bostadsändamål. Läs mer om avlopp från industrier och andra verksamheter.

Rening av avloppsvattnet

För att avloppsvattnet ska kunna släppas ut i naturen genomgår det flera reningssteg, där huvudstegen är mekanisk, kemisk och biologisk rening.

Kommunalt avlopp

Om du bor inom ett kommunalt verksamhetsområde har du rätt att få din fastighet kopplad till det kommunala nätet. Kontakta kundtjänst om du vill göra en ansökan.

Avfallskvarnar tillåts inte

I Skellefteå kommun ska matavfall från hushåll, restauranger och liknande tas omhand via insamling i kärl (majspåsar), för att sedan behandlas biologiskt i vår biogasanläggning. Det är enligt det nationella målet för återvinning av matavfall och enligt beslut hos kommunfullmäktige. Ledningsnätet klarar inte av att transportera matavfall, då risken är stor att det kan bli fler driftstörningar som följd.

Av den anledningen tillåter vi inte anslutning av avfallskvarn till avloppsnätet annat än i undantagsfall. Avfallskvarnar får endast installeras om vi efter ansökan godkänner det. Om ansökan godkänns ska åtgärder för att separera organiskt material vidtas. Du som fastighetsägare ordnar då med att installera och bekosta separat tank, vars innehåll sedan transporteras till Biogasanläggningen.

Eget avlopp

Ligger din fastighet utanför kommunalt verksamhetsområde och kommunalt avlopp inte är möjligt för din bostad ska du installera en enskild avloppsanläggning. Läs mer om detta på sidan "Eget avlopp”.

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden

Informationen granskades: 2016-09-07