Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Kaplanskolan

Telefon:0910-73 50 00

Besöksadress Skolvägen 2,
93144 Skellefteå

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Handlingsplan mot alkohol- och drogmissbruk

Antagen av gymnasienämnden 2006-12-11, § 138 Gemensam handlingsplan mot alkohol- och drogmissbruk bland elever för Gymnasieskolan i Skellefteå.

1. Alkohol- och drogmissbruk


Allt bruk av narkotika utom för medicinskt bruk är enligt lag förbjudet. Konsumtion av alkohol och alkoholpåverkan skall inte förekomma i skolan.

1. 1 Mål

Gymnasieskolan i Skellefteå kommun skall vara fri från alkohol och droger.

2. Handlingsplan


 
2.1 Ansvar

Huvudansvarig för arbetet mot alkohol- och drogmissbruk på skolan är skolenhetschef/ vuxenutbildningschef. Alla på skolan, elever och personal, har ansvar för att vara uppmärksamma, och reagera genom att omgående meddela till skolledning/elevhälsateam om man misstänker att någon missbrukar alkohol och droger.

Mentorer har ett särskilt ansvar för att hålla kontinuerlig kontakt med sina elever och därigenom upptäcka och motverka drog- och alkoholmissbruk. Skolledningen ska i samband med skolstartsinformationen informera alla elever och deras föräldrar om Skellefteås gymnasieskolors handlingsplan mot alkohol- och drogmissbruk.

2.2 Förebyggande arbete

 
2.2.1 Inventering

Inventering av drogvanor görs varje läsår genom t ex:

· skolsköterskans samtal med alla elever i åk 1

· drogvaneenkät åk 2

2.2.2 Förebyggande åtgärder

Ovan angivna mål, att alkohol och droger inte ska förekomma i skolan, strävar vi efter genom olika förebyggande åtgärder. Ett snabbt ingripande vid misstanke om att elev nyttjar alkohol eller droger innebär att beteendet kan stoppas innan ett missbruk uppträder.

All personal:

All personalen ska få information om alkohol- och drogsituationen samt en enklare utbildning i tecken och signaler vid alkohol- och drogmissbruk.

Förebyggargruppen/elevhälsateamet

Förebyggargruppen/elevhälsateamet stöttar skolledningen i att driva och utvärdera det förebyggande arbetet i skolan.

Föräldrar:

Föräldrarna ska få information om alkohol- och drogsituationen och erbjudas möjlighet att diskutera frågor som underlättar för våra ungdomar så att de lyckas avstå alkohol och droger.

2.3 Åtgärder vid misstanke om alkohol- och drogmissbruk

·  Varje misstanke om att en elev missbrukar alkohol eller droger anmäls till elevhälsateamet eller skolledare på skolan.

·  Elevhälsateamet pratar med eleven. Eleven blir erbjuden ett frivilligt drogtest.

·  Om misstanken kvarstår så kontaktas vårdnadshavare om eleven är under 18 år. Rektor ansvarar för att kontakten sker muntligt och skriftligt.

·  Den skriftliga informationen innehåller en tid för en elevvårdskonferens/möte tillsammans med elev, elevhälsateam, rektor och ev mentor.

·  På elevvårdskonferensen berättar elevhälsateamet om sin oro/misstanke om alkohol- och drogmissbruk för elev och vårdnadshavare, till elev under 18 år.

· Vid positivt drogtest eller om eleven själv berättar om sitt alkohol- och drogmissbruk så upprättas en plan tillsammans med elev, vårdnadshavare, till elev under 18 år, och skolan.

·  Elevhälsateamet skickar en skriftlig anmälan till socialtjänsten. Skolan eftersträvar ett samarbete med socialtjänst och andra myndigheter för elevens bästa.

·  Vid ett negativt drogtest så pratar elevhälsateamet med elev och vårdnadshavare, till elev under 18 år om orsaker till misstanken om alkohol- och drogmissbruk och behov av ev stödåtgärder.

2. 4 Åtgärder vid droginnehav och langning på skolan

·  Misstanke om langning och droginnehav polisanmäls omedelbart av skolledare.

· Skolledning/elevhälsateamet upprättar en plan tillsammans med eleven och vårdnadshavare (till elev under 18 år). Planen innehåller åtgärder för elevens fortsatta skolgång.

3. Information

Handlingsplanen mot alkohol- och drogmissbruk ska göras känd för all personal, alla elever på skolan och föräldrar, dels genom allmän information, dels via t.ex. intranät eller elevinformationshäfte.

Ansvarig för information till all personal: Skolenhetschef/ vuxutbild.chef
Ansvarig för information till vikarier: resp rektor
Ansvarig för information till lärarkandidater, etc: resp handledare
Ansvarig för information till klasser: mentor
Ansvarig för information till föräldrar: resp rektor
 
4. Uppföljning, utvärdering och revidering

Uppföljning och utvärdering av skolornas arbete mot alkohol- och drogmissbruk ske löpande och redovisas i samband med den årliga kvalitetsredovisningen. Förebyggargruppen på respektive gymnasieskola ska i maj varje år följa upp och utvärdera gjorda insatser under läsåret.

Följande frågor bör tas upp:
·  hur har informationen nått ut?
·  vilka förebyggande åtgärder har vidtagits under läsåret?
·  aktuell situation?
·  bör något ändras i handlingsplanen mot alkohol- och drogmissbruk?
·  vad är elevskyddsombudens åsikt om skolans arbete mot alkohol- och drogmissbruk?

Därefter träffas representanter från varje skolas förebyggargrupp för att dela med sig av erfarenheter, samordna handlingsplanen mot alkohol- och drogmissbruk och föreslå eventuella ändringar i planen. Förslag till revideringar av handlingsplanen lämnas till gymnasiekontoret som bearbetar ärendet för behandling i Gymnasienämnden.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Informationen granskades: 2014-06-30