Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Så här beslutade för-och grundskolenämnden

Publicerad 2017-06-15

Här är ett urval av några ärenden från för-och grundskolenämndens sammanträde den 14 juni.

Samordning av verksamhet på obekväm arbetstid för barn 1-12 år
För-och grundskolenämnden beslutade att OB-verksamheten Lyckogränd vid årsskiftet ska flytta till Astern på Getberget samtidigt som OB-verksamheten Tullaren då flyttar dit.

– Det innebär att vi får vi två OB-förskolor-Astern på Getberget och Södergård på Anderstorp, säger Anders Bergström, förvaltningschef. OB-verksamhet är en kommunövergripande service, och flytten innebär inte att vi minskar på antalet OB-platser. Två större enheter innebär att det blir bättre pedagogik, arbetsmiljö och ekonomi, säger Anders Bergström.


Uppföljning av grundskolans särskilda stöd – resurscenter
För-och grundskolenämnden beslutade att godkänna utvärderingen av grundskolans särskilda stöd och att ge förvaltningen i uppdrag att tydliggöra Resurscentrets och pedagogiska stödteamets utvecklande arbete på hemskolorna.


– Vår nämnds övergripande mål är att alla elever ska kunna gå på sin hemskola och bli sitt bästa jag där, säger Fredrik Stenberg, ordförande i för-och grundskolenämnden. Resurscentret är för elever som under en period behöver ytterligare kompetens som inte hemskolan kan ge. Nu vill vi utveckla och tydliggöra Resurscentrets och pedagogiska stödteamets arbete på hemskolorna, säger Fredrik Stenberg.


Utvärderingen visar att Resurscenter fungerar som det var meningen att det skulle göra. Återgången till hemskolan har dock inte alltid fungerat. Resurscenter och hemskolan har inte alltid lyckats anpassa verksamheten och inte alltid heller lyckats ge eleven de strategier och redskap som eleven behöver för att klara sin skolgång på hemskolan på ett bra sätt.

Yttrande över betänkandet Samling för skolan- nationell strategi för kunskap och likvärdighet
För-och grundskolenämnden beslutade att godkänna yttrandet över betänkandet Samling för skolan.
– I grunden är vi positiva till de förslag som skolkommissionen presenterat, säger Fredrik Stenberg, ordförande i för-och grundskolenämnden. En viktig fråga är att antalet utbildningsorter för grund-och vidareutbildning av lärare och skolledare behöver i högre grad finnas tillgängliga i norra Sverige för att vi ska klara likvärdigheten i framtiden.

Skellefteå kommun ser fördelar med ett ökat nationellt ansvar för finansiering av skolan. Både förslaget om miniminivå och utredning om sektorsbidrag kan leda till ökad likvärdighet. Sedan ser kommunen ett behov av att ta med en geografisk aspekt i re-sursfördelningen. Ytan av en kommun sett i relation till dess befolkningsstorlek anser Skellefteå kommun ska vara en parameter i resursfördelningsmodellen.


Kommunen menar också att förslagen om dokumentation, uppföljning och utvärdering är kärnan i det systematiska kvalitetsarbetet.
– Det är viktigt att kunna sätta in rätt insatser utifrån korrekta uppgifter, säger Fredrik Stenberg. Sedan är det också viktigt att satsa på tidig insats och tidigt stöd för elevernas kunskapsutveckling.

Länk till Betänkande - Samling för skolan - Nationell
strategi för kunskap och likvärdighet (SOU 2017: 35)
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2017/04/sou-201735/

 

Säkerställa elevinflytandet på skolorna
Vid ungdomsfullmäktige i februari fick ungdomarna via mentometeromröstning svara på frågan ”hur gör du för att påverka i frågor som rör din skolvardag”?


Omröstningen gav följande resultat; 34 procent av ungdomarna pratar med sin lärare, 26 procent elevrådet, 16 procent klassrådet, 15 procent svarade att de inte kan påverka min skolvardag, 7 procent pratar med rektor, 2 procent skolsköterska och 1 procent annan personal på skolan.

– Det var ett tydligt resultat som visar på lärarens viktiga roll och att de strukturer som finns för formellt inflytande dvs. elevråd och klassråd också anses som viktiga, säger Fredrik Stenberg, ordförande i för-och grundskolenämnden. Därför fick förvaltningen i uppdrag att säkerställa att den struktur som finns för elevinflytande fungerar på alla skolor, säger Fredrik Stenberg.

 

Motioner från ungdomsfullmäktige om att behålla skolor i ytterområdena och att få wifi på skolorna
Några av motionerna handlade om att behålla skolorna i ytterområdena för att minska osäkerheten som det kan innebära att åka skolskjuts.


För-och grundskolenämnden beslutade att motionerna inte föranleder några åtgärder eftersom skolverksamhet ska bedrivas där kvaliteten kan upprätthållas och där det finns ett tillräckligt elevunderlag.


Flera andra motioner handlade om att återinföra gratis wifi på skolorna för elevernas privata mobiltelefoner. Men den motionen avslog för-och grundskolenämnden eftersom näten på skolorna idag inte klarar av den mängden anslutna enheter. Skolornas nätverk ska användas till skolornas digitala verktyg, alla elever i årskurs 6-9 har fått en personlig dator som automatiskt ansluts till skolornas nätverk, så alla elever har ett verktyg och gratis tillgång till wifi och därmed internet.


– Ett större kommunövergripande nätverksprojekt pågår för att förbättra nätkapaciteten och säkerheten, säger Fredrik Stenberg. När näten klarar den ökande mängden anslutna enheter, så kommer frågan att öppna näten för privata enheter också att tas upp, säger Fredrik Stenberg.


Lokala pooler går inte att göra för skolor och fritidshem
För-och grundskolenämnden beslutade att inte inrätta lokala pooler i skola och fritidshem.
– Vi anser att det inte är möjligt med tanke på den lärarbrist som råder samt de olika kompetenskraven som finns för både grundlärare och ämneslärare, säger Anders Bergström, förvaltningschef, Skellefteå kommun.


De flesta skolor har idag en utökad grundbemanning. Dessutom har förvaltningen fått statsbidrag till ökad lärartäthet i de lägre åldrarna. Skola och fritidshem använder sig också av den centrala vikariepoolen som finns. Ett utvecklingsarbete planeras för att utöka personalstyrkan i fritidshem samt möjliggöra för utlandsfödda att komma in som lärare i verksamheterna.