Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Lejonströmsbron stängs av för beläggningsbyte samt ny gång- cykelväg anläggs längs Kyrkvägen

Publicerad 2017-08-04

Lejonströmsbron stängs helt av för genomfart mellan 8 augusti till 1 september för byte av farbana. Det genomförs utifrån det behov som uppstått samt den underhållsplan som sedan tidigare är upprättad. Samtidigt startar anläggandet av ny gång- och cykelbana längs Kyrkvägen.

Lejonströmsbron stängs av samt ny gång- och cykelväg anläggs.

Lejonströmsbron, som är byggnadsminnesförklarad*, stängs av för byte av farbana mellan den 8 augusti - 1 september 2017. För bron finns en underhållsplan upprättad som innebär att det vart 5:e år eller tätare om behov uppstår behov, ska genomföras underhåll. Bron beläggs enligt de ställda kraven med "senvuxen gran" och stängs helt av för genomfartstrafik under den tid som arbetet sker.  Samtidigt som broarbetet sker byggs en ny gång- och cykelbana från brons norra fäste upp mot Brännavägen. Bron blir helt avstängd för passage under arbetets gång.

Ny gång- och cykelbana

En ny gång- och cykelbana byggs på sträckan från Lejonströmsbrons norra fäste upp mot Brännavägen. Den anläggs på västra sidan av Kyrkvägen. Arbetet genomförs samtidigt med underhållsarbetet på Lejonströmsbron för att minimera avstängningstiderna på Kyrkvägen. Det beräknas att pågå under cirka 4 veckor.

De två arbetena utförs av entreprenör

Beställare av ny gång- och cykelbana samt underhållsarbetet på Lejonströmsbron är Skellefteå kommun. Det utförs av entreprenör NCC som i sin tur lejt Contractor till arbetet med gång- och cykelbanan.

*Byggnadsminnesförklarad

Lejonströmsbron är byggnadsminnesförklarat. Det innebär att vård och underhållsarbeten ska utföras på sådant sätt att det kulturhistoriska värdet inte minskar. Skadade delar får ersättas med nya av motsvarande utförande. Tidigare har försök gjorts med att använda andra träslag till farbanan men utifrån byggnadsminnesförklaringen så är det inte tillåtet. Under reparationen ska delar av virket i bron ersättas enligt dessa riktlinjer.

Saxat ur beslutet: 1994-03-10 Länsstyrelsen, Västerbottens län.

  • Bron får inte rivas eller flyttas
  • Bron får inte byggas om eller på annat sätt förändras vare sig till sitt yttre eller till sin konstruktion
  • Inga ytterligare konstruktioner eller arrangemang får uppföras på eller vidhäftas bron

Underhåll och nyttjande av bron

  • Bron skall underhållas så att den inte förfaller. Vård och underhållsarbeten skall utföras på ett sådant sätt att det kulturhistoriska värdet inte minskar. Äldre oskadade delar får inte utbytas. Skadade delar får ersättas med nya av motsvarande utförande.
  • Inför underhåll och reparationer skall samråd ske med Skellefteå museum, Länsstyrelsen eller den Länsstyrelsen utser. Arbetena skall dokumenteras av Skellefteå museum som också skall lämna rapport därom till Länsstyrelsen.
  • Vid målning av trävirke skall äkta linoljefärg med en kulör som är baserad på pigmentet engelskt rött i en nyans som i Riksantikvarieämbetets provsamling linoljefärger 1990 betecknas 1 A-48 A användas. De  bärande delarna kan även avfärgas med äkta Falu rödfärg.
  • Trafik får inte ledas över bron i sådan utsträckning att konstruktionen, utöver slitskikt, tar skada.www.skelleftea.se/lejonstromsbron