Frågor och svar

 • Ansluta till kommunalt vatten- och avlopp, Boviken
  • Måste alla betala anläggningsavgift för dricksvatten och spillvatten samt ansluta sig till det kommunala nätet?

   Alla som har en bebyggd fastighet eller är beviljad bygglov måste betala en anläggningsavgift på 100 000 kr inkl. moms. Förutsatt att fastigheten ingår i verksamhetsområdet för Boviken. I den summan ingår anslutning för både vatten och spillvatten. För att se om din fastighet ingår i verksamhetsområdet klicka här.

   Avgiftsskyldighet för dricksvattenförsörjningen gäller inte om du har eget vattenförsörjning, där följande krav kan uppfyllas:
   -vattenförsörjningen ska ske genom en befintlig lösning
   -vattenförsörjningen ska vara varaktig och juridiskt säkerställd
   -vattenförsörjningen ska ha tillräcklig kapacitet
   -vattenkvaliteten ska vara tillräckligt bra
   Läs mer i Tekniska nämndens beslut från 2011-10-17 (pdf, öppnas i nytt fönster)

   Det finns däremot inget krav på att koppla in dig på det kommunala dricksvattennätet, men det rekommenderas

   Avgiftsskyldighet kommer däremot alltid att gälla för omhändertagandet av spillvatten då din egen anläggning inte längre kommer att vara tillåten att använda. Du måste ansluta dig till det kommunala spillvattennätet om din fastighet har tillgång till rinnande vatten. Har din fastighet inte tillgång till rinnande vatten, och inte på något annat sätt producerar spillvatten så behöver du däremot inte koppla in dig på det kommunala spillvattennätet.

    

  • När ska jag som fastighetsägare betala anläggningsavgiften på 100 000 kr inklusive moms?

   Du ska betala anläggningsavgiften om du har bebyggd fastighet eller är beviljad bygglov. anläggningsavgiften ska betalas när förbindelsepunkten är upprättad och du fått information om dess läge. Då kommer nämligen tekniska kontoret attt skicka ut en faktura gällande anläggningsavgiften. Det blir cirka 2-3 månader innan möjlig installation av vattenmätare samt installation och provkörning av pump.

  • Jag tycker att det dricksvatten jag redan har är bra och jag vill inte ansluta mig till det kommunala dricksvattnet. Hur går jag tillväga samt vilka kriterier gäller för att jag inte ska behöva betala anläggningsavgift för kommunalt dricksvatten?

   Fastighetsägaren ska uppfylla följande krav för att slippa avgiftsskyldighet vad gäller anslutning av dricksvatten:
   -vattenförsörjningen ska ske genom en befintlig lösning
   -vattenförsörjningen ska vara varaktig och juridiskt säkerställd
   -vattenförsörjningen ska ha tillräcklig kapacitet
   -vattenkvaliteten ska vara tillräckligt bra
   En mer detaljerad beskrivning på vilka åtaganden och krav som gäller från fastighetsägarens sida för att slippa avgiftsskyldighet vad gäller dricksvatten finns beskrivet i Tekniska nämndens beslut från 2011-10-17 (pdf, öppnas i nytt fönster) som även finns att läsa under fliken "Dokument" nedan.

  • Ingår min fastighet i det område som ska ha kommunalt vatten och avlopp?

   Kommunfullmäktige har beslutat om verksamhetsområde för kommunalt dricksvatten och spillvatten i södra Boviken. Klicka här för att ta reda på vilka fastigheter som ingår i verksamhetsområdet (pdf, öppnas i nytt fönster).

  • Vad skulle det med dagens VA-taxa kosta om jag i efterhand vill ansluta mig till kommunalt vatten i Boviken-området?

   För detajerat svar, se beslutet i kommunfullmäktige 2011-09-20 under rubriken "Dokument" till höger. Kortfattat skulle det med dagens VA-taxa tom 2013-12-31 kosta 24 000 kr exkl moms, dvs 30 000 kr inklusive moms. Detta anges i KF´s beslut under punkt 3 i tidigare nämnt dokument.

  • Jag har redan en befintlig spillvattenanläggning. Kan jag få kompensation för min nuvarande anläggning och vilka ersättningsnivåer gäller?

   Du som har en egen spillvattenanläggning inom det nya verksamhetsområdet för vatten och spillvatten, har enligt vissa förutsättningar rätt till skälig ersättning för den anläggning som tas ur bruk i samband med anslutningen till det kommunala VA-nätet. Kriterier för ersättning beroende på anläggningstyp finner du närmare beskrivet i detta dokument: Ersättningsnivåer för onyttgbliven VA-anläggning(pdf, öppnas i nytt fönster). Kontakta din områdesrepresentant senast 30 april för redovisning av din nuvarande anläggningstyp och anläggningsår.

  • Vad händer om någon ej betalar anslutningsavgiften?

   Fakturan går till inkasso.

  • Vad gäller om man är arrendator av marken, vem blir skyldig att betala anslutningsavgiften och utföra på fastigheten?

   I de fall fastighetsägaren gör gällande att avgiftsskyldighet för inkopplingsavgifterna ska belasta arrendatorerna kommer tekniska kontoret att begära in arrendeavtalen för bedömning av vem av parterna som är betalningsskyldig.

   Omständigheter som har betydelse för bedömningen är bland annat om fastighetsägare och arrendator har enats om att avtala bort det besittningsskydd som finns för aktuell arrendetyp, och detta har godkänts av arrendenämnden.

   Om besittningsskyddet inte har avtalats bort betraktas arrendatorn som jämställd med fastighetsägare i vattentjänstlagens mening. Betalningsskyldigheten belastar då arrendatorn oavsett hur avtalstiden reglerats i avtalet, eller om det föreligger en tvist i arrendenämnden om villkoren i avtalet.

  • När ska jag som senast ha kopplat in mig på det kommunala spillvattennätet?

   Du har rätt att använda din nuvarande spillvattenanläggning (tex trekammarbrunnen och infiltrationsanläggningen eller den slutna tanken) till och med sista dagen i den andra inkopplingsperioden som Peab kommer att erbjuda dig. Du kommer att få information i god tid innan inkopplingsperioderna infaller.

  • Vad händer om jag fortsätter dricka mitt eget vatten, dvs inte kopplar in mig på det kommunala vattennätet trots att mitt eget dricksvatten inte uppfyller kraven?

   Du ska betala anslutningsavgiften och vi uppmanar dig att du kopplar in dig på det kommunala dricksvattennätet. Du kan välja att fortsätta dricka ditt eget vatten men vi rekommenderar dig att koppla in dig på det kommunala vattennätet.

  • Vad händer om jag fortsätter att använda min nuvarande spillvattenanläggning trots att jag inte får göra det?

   Då kommer tillsynsmyndigheten (bygg- och miljönämnden) att utfärda ett föreläggande med vite* med ett datum då man ska vara inkopplad eftersom det inte då är godkänt att använda annat än det kommunala spillvattennätet.

   *ett vitesföreläggande innebär att man måste betala ett visst penningbelopp om man inte utför den åtgärd man är förelagd. Penningbeloppet motsvarar oftast vad det kostar att utföra åtgärden. Om man inte har gjort något och betalat sitt vite kan bygg- och miljönämnden utfärda ett nytt föreläggande med vite.

  • Om jag betalar anläggningsavgift för dricksvatten och spillvatten, finns det något som säger att jag inte behöver koppla in mig ändå?

   För dricksvatten uppmanar vi dig att du kopplar in dig, men du kommer inte att tvingas göra det. Om du inte har tillgång till rinnande vatten inom fastigheten (det vill säga om du inte har en egen vattenanläggning och du inte har kopplat in dig på det kommunala dricksvattennätet) eller inte på något annat sätt producerar spillvatten så behöver du inte koppla in dig på det kommunala spillvattennätet.

  • Om jag betalar anläggningsavgift för dricksvatten men inte kopplar in mig, måste jag då betala brukningsavgiften för vatten?

   Har du en godkänd egen vattenförsörjning enlig de krav som skall uppfyllas, behöver du inte erlägga de årliga fasta brukningsavgifterna för vatten.
   Om din anläggning inte är godkänd måste du betala den årliga fasta brukningsavgiften som kallas lägenhetsavgift, trots att du inte kopplar in dig.


   Lägenhetsavgiften består av grundavgift och avgifter för den tjänst du är skyldig att betala anläggningsavgift för.

   Fast avgift - lägenhetsavgift
   Grundavgiften –  265 kr inkl moms ska bidra till att täcka de allmänna kostnaderna för administration och fakturering och planering för framtida behov.
   Vattenavgiften –  375 kr inkl moms ska bidra till att täcka de fasta kostnaderna för drift och underhåll av ledningsnätet för dricksvattnet och planering för framtida behov.
   Spillvattenavgift   470 kr inkl moms ska bidra till att täcka de fasta kostnaderna för drift och underhåll av ledningsnätet för spillvattnet och planering för framtida behov.


   Priserna ovan är enligt 2012 års VA-taxa och kan förändras vid taxeändring.
   Kostnadsexempel:

   Om du har avgiftsskyldighet för vatten och spillvatten

   Exempel 1: Kopplar du in spillvatten men inget vatten:

   Du ska då betala fast årlig brukningsavgift för vattnet det vill säga –lägenhetsavgift i form av ”vattenavgift” .
   Enligt taxan för år 2012 är dessa kostnader 265 kr + 375 kr= 640 kr inkl.moms.
   Eftersom det inte finns någon mätare installerad i din fastighet har vi ingen uppfattning hur mycket vatten som omhändertas. Därför betalar du i detta fall för ”fast avgift utan mätare för omhändertagande av spillvatten”, enligt taxan för år 2012 år det 2 400 kr inkl moms om du är permanentboende. Om du inte är skriven i fastigheten (fritidsboende) är den årliga kostnaden 1859 kr inkl moms.
   Den totala årliga kostnaden blir i detta fall 3040 kr inkl moms för permanentboende.

   Exempel 2: Kopplar du in spillvatten och vatten

   Om du förbrukar 100 m2 är den årliga kostnaden:
   Rörlig avgift 16 kr/ m3 *100 m3  1600 kr inkl moms
   Mätaravgift    750 kr
   Lägenhetsavgift ( grund, vatten spill) 1110 kr
   Total summa   3460 kr
   Priserna ovan är enligt 2012 års VA-taxa och kan förändras vid taxeändring.
   Ska du kallställa fastigheten kan kostnader uppkomma för upp och nedtagning av vattenmätaren, eftersom den måste monteras bort för att den inte skall frysa.

    

  • Om jag inte kopplar in mig på den kommunala spillvattenanläggningen då jag inte har något rinnande vatten, måste jag betala brukningsavgiften då?

   Trots att du inte kopplar in dig måste du betala de årliga fasta brukningsavgifterna som kallas lägenhetsavgift. Lägenhetsavgiften består av grundavgift och avgifter för den tjänst du är skyldig att betala anläggningsavgift för.

   Exempel:

   Om du inte har anslutit fastigheten vare sig till kommunalt spillvattennät eller kommunalt dricksvattennät (rinnande vatten saknas) betalar du årlig brukningsavgift för:
   Lägenhetsavgift ( grund, vatten spill) 1110 kr
   Priserna ovan är enligt 2012 års VA-taxa och kan förändras vid taxeändring.

 • Avlopp
 • Planer och byggprojekt, Boviken
  • Vad finns det för krav på utrymmet för vattenmätaren och går det att göra någon alternativ placering för att kunna kallställa stugan?

   För mer information klicka här.

  • Var hamnar förbindelsepunkten?

   Fastighetsägare har under 2008 fått ange önskemål om förbindelsepunktens läge och det har vi tagit hänsyn till i projekteringen. I dialog med Peab kan fastighetsägarna nu komma med ytterligare synpunkter (Peab hör av sig innan de börjar gräva i varje område) och om det inte innebär någon ökad kostnad eller hinder i projektet så kan vi tillmötesgå önskemålen.

  • Planeras det någon breddning av vägen till Bovikens havsbad? Eller en gång- och cykelväg?

   Eftersom Skellefteå kommun nyligen med hjälp av stadsbidrag rustat upp den enskilda vägen som går ut till Bovikens havsbad så har vi höjt trafiksäkerheten både för bilister och oskyddade trafikanter. Därför är det inte aktuellt med en breddning av vägen.

   Det finns i dagsläget inte några planer på en separat gång- och cykelväg. Vi ska dock ha i åtanke att det i en framtid ska kunna anläggas en gång- och cykelväg till Bovikens havsbad.

  • Vilken höjd på byggnaderna (nockhöjd) kommer att vara tillåten i Boviken?

   Nockhöjden är höjden från medelnivån på marken till takets högsta del. Uppstickande delar, som skorstenar och ventilationstrummor ingår inte i begreppet.

   Nockhöjden är ett nytt begrepp i Boviken och det är detaljplanen som reglerar detta. Den tillåtna nockhöjden varierar mellan 5,5 och 6,5 meter beroende på var byggnaden är belägen. Om du har frågor om nockhöjden på en specifik byggnad är du välkommen att kontakta kundtjänst.


    

  • Vad kostar en ny detaljplan för dig som är markägare?

   Planavgiften baseras på en taxa som är fastställd av kommunfullmäktige. Det finns två situationer när du måste betala en planavgift. För närvarande är avgiften:

   - 5850 kr för en ny tomt

   - 1755 kr när du söker ett bygglov.

  • När började bygget av vatten- och avloppsnätet och när är det färdigbyggt?

   Byggstart var  augusti 2011. Det beräknas vara klart hösten 2013. Under byggtiden kommer inkoppling till det kommunala dricksvatten- och spillvattennätet att ske etappvis. Du kommer att få mer information om när just din fastighet kan anslutas till nätet. Observera att tidplanen kan komma att förändras om vi stöter på problem, exempelvis med att markägarna ska godkänna att ledningar förläggs på deras mark.

  • Kan man själv gräva och förbereda på sin tomt?

   Avvakta tills Peab har anlagt den kommunala huvudledningen och ledningen fram till din förbindelsepunkt. Först därefter bör du gräva på din tomt för då är det fastställt var exakt förbindelsepunkten hamnar och i vilket djup.

  • Kommer det att läggas ner fiber för bredband samtidigt med elnätet?

   Där elledningen grävs ner kommer också en tom slang att läggas ner för att underlätta om fastigheterna i framtiden ska anslutas till bredband. Detta ligger dock inom Skellefteå Krafts ansvarsområde. Läs mer på www.skekraft.se/bredband eller ring deras kundservice tel. 0910-77 25 50.

  • Vad är sedimentprovtagning?

   En provtagning av eventuell förekomst av föroreningar i sediment, exempelvis metaller.

  • Vad är en vattendom?

   En vattendom fastställer hur mycket vatten som får eller måste tappas ur en sjö, genom en damm eller vattenkraftverk och inom vilka gränser dessa vattenstånd måste ligga och under vilken tid dessa värden gäller. En vattendom kan också fastställa det maximala djupet på diken och kanaler.

    

Lyssna på sidans text med talsyntes

Boviken

Här kan du ta del av de olika projekt som pågår och planeras runt södra Boviken. Informationen uppdateras efter hand som det finns nytt material att presentera.

Aktuell information

2013-07-03: Semestertider. Bovikenprojektet tar uppehåll p.g.a. semester under veckorna 28-32. Trevlig sommar!
2013-05-23 Vägavstängningar vid Skataviken och österut: Huvudvägen från Tennisplan och vidare mot Bergviken kommer att stängas av fr.o.m. tisdag 28 maj t.o.m. fredag den 7 juni.  Boende öster om detta område hänvisas till vägen över Bergsbyn Läs informationen om avstängningen (pdf, nytt fönster)
2013-05-13 Leverans av LTA-station: För leverans och kvittens av LTA station till din fastighet kontaktar du PEAB för överenskommelse om leveranstidpunkt. Läs utskicket med kontaktuppgifter (pdf, nytt fönster).
2013-03-05 Installation och inkoppling etapp 2: Information gällande anslutningsrutiner och tidplaner för Skataviken och Söder om badet är nu utskickat till berörda fastighetsägare. Läs utskicket här (pdf, nytt fönster)
2012-11-27 Vägavstängningar vid Skataviken (Tennisplan): Huvudvägen från Tennisplan kommer att stängas av fr.o.m måndag 3 december fram till 21 december. Boende öster om detta område hänvisas till vägen över Bergsbyn under denna period enligt tidigare informationsutskick. Läs tidigare utskick (pdf, nytt fönster)
2012-10-09 Huvudvägen från Boviksbadet till Bergviken kommer periodvis att stängas av under vintern 2012/2013 då VA-projektet går in i etapp 2. Här finns preliminära tider för avstängning samt vilka sträckor som berörs (pdf, nytt fönster)
2012-07-03 Semestertider.
Arbetet i Bovikenprojektet tar uppehåll pga semester veckorna 28 - 31. Trevlig sommar!
2012-06-29: En informationsfolder kring bakgrund, LTA-stationer, gemensamma LTA-stationer etc är utskickat till berörda. Den skickas till den faktiska bostadsadressen (fakturaadressen) Du kan också läsa den här (pdf öppnas i egen sida) samt hittar den under puffen dokument till höger.
2012-04-18: Ny tidplan upplagd. Finns under fliken "dokument".
2012-04-03: Dokument angående ersättning för onyttigbliven VA-anläggning finns nu tillgängligt under "dokument".

Bakgrund kring utbyggnad av dricksvatten, spillvatten och el i södra Boviken

Kommunfullmäktige i Skellefteå kommun beslutade under 2008 att södra Boviken ska anslutas till kommunalt dricksvatten och spillvatten. Beslutet grundade sig bland annat på att markförhållandena i området inte lämpar sig för lokala avloppslösningar samt en önskan om utökade byggrätter, något som i förlängningen kan innebära ytterligare belastning på miljön. I samband med att det kommunala dricksvatten- och spillvattennätet byggs ut kommer även elledningarna i området att grävas ner. Dessutom kommer en tom slang att läggas ner för att underlätta om fastigheterna i framtiden ska anslutas till bredband.
Skellefteå kommun och Skellefteå Kraft har upphandlat Peab för att projektera och bygga projektet. Under vintern 2010/2011 tittade vi på olika systemlösningar och arbetade med att hitta den bästa lösningen för just detta område. Under våren togs byggritningar och produktionskalkyl fram. Under försommaren har en del förberedande arbeten utförts och ett beslut har tagits i tekniska nämnden som innebär att byggnationen kunnat starta i början av september. För att arbetena ska kunna fortsätta genomföras som planerat återstår det att vissa berörda markägare godkänner att ledningar förläggs på deras mark

Tidplan för vatten och avlopp

En tidplan finns framtagen för utbyggnaden av vatten, spillvatten och el och i denna är byggstarten satt till september 2011, och som nämnts tidigare så är vi nu igång. Vi börjar med stugområdena Skataudden och Kallholmarna. Under vintern har vi för avsikt att gräva ner huvudledningen från pumpstationen i Boviken by, passera Fällbäcken och ta oss österut till Boviksbadet. Därefter fortsätter vi med stugområdena Skataviken, Skorvören och Bergviken. Denna planering är flexibel och kan komma att ändras om vi stöter på problem, exempelvis med att markägarna ska godkänna att ledningar förläggs på deras mark. Byggtiden är planerad till två år vilket innebär att projektet är färdigt hösten 2013. Under byggtiden kommer inkoppling till det kommunala dricksvatten- och spillvattennätet att ske etappvis. Du kommer att få mer information om när just din fastighet kan anslutas till nätet. Tidplanen hittar du under rubriken "Dokument" till höger.

 

Informationen granskades: 2013-07-04

 
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen