Meny Kontakt, öppettider & tyck till
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon 0910-73 50 00

Telefontider Ring eller besök oss
vardagar 8-16

Besöksadress Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Boviken

Här kan du ta del av de olika projekt som pågår och planeras runt södra Boviken. Informationen uppdateras efter hand som det finns nytt material att presentera.

Aktuell information

2013-07-03: Semestertider. Bovikenprojektet tar uppehåll p.g.a. semester under veckorna 28-32. Trevlig sommar!
2013-05-23 Vägavstängningar vid Skataviken och österut: Huvudvägen från Tennisplan och vidare mot Bergviken kommer att stängas av fr.o.m. tisdag 28 maj t.o.m. fredag den 7 juni.  Boende öster om detta område hänvisas till vägen över Bergsbyn Läs informationen om avstängningen (pdf, nytt fönster)
2013-05-13 Leverans av LTA-station: För leverans och kvittens av LTA station till din fastighet kontaktar du PEAB för överenskommelse om leveranstidpunkt. Läs utskicket med kontaktuppgifter (pdf, nytt fönster).
2013-03-05 Installation och inkoppling etapp 2: Information gällande anslutningsrutiner och tidplaner för Skataviken och Söder om badet är nu utskickat till berörda fastighetsägare. Läs utskicket här (pdf, nytt fönster)
2012-11-27 Vägavstängningar vid Skataviken (Tennisplan): Huvudvägen från Tennisplan kommer att stängas av fr.o.m måndag 3 december fram till 21 december. Boende öster om detta område hänvisas till vägen över Bergsbyn under denna period enligt tidigare informationsutskick. Läs tidigare utskick (pdf, nytt fönster)
2012-10-09 Huvudvägen från Boviksbadet till Bergviken kommer periodvis att stängas av under vintern 2012/2013 då VA-projektet går in i etapp 2. Här finns preliminära tider för avstängning samt vilka sträckor som berörs (pdf, nytt fönster)
2012-07-03 Semestertider.
Arbetet i Bovikenprojektet tar uppehåll pga semester veckorna 28 - 31. Trevlig sommar!
2012-06-29: En informationsfolder kring bakgrund, LTA-stationer, gemensamma LTA-stationer etc är utskickat till berörda. Den skickas till den faktiska bostadsadressen (fakturaadressen) Du kan också läsa den här (pdf öppnas i egen sida) samt hittar den under puffen dokument till höger.
2012-04-18: Ny tidplan upplagd. Finns under fliken "dokument".
2012-04-03: Dokument angående ersättning för onyttigbliven VA-anläggning finns nu tillgängligt under "dokument".

Bakgrund kring utbyggnad av dricksvatten, spillvatten och el i södra Boviken

Kommunfullmäktige i Skellefteå kommun beslutade under 2008 att södra Boviken ska anslutas till kommunalt dricksvatten och spillvatten. Beslutet grundade sig bland annat på att markförhållandena i området inte lämpar sig för lokala avloppslösningar samt en önskan om utökade byggrätter, något som i förlängningen kan innebära ytterligare belastning på miljön. I samband med att det kommunala dricksvatten- och spillvattennätet byggs ut kommer även elledningarna i området att grävas ner. Dessutom kommer en tom slang att läggas ner för att underlätta om fastigheterna i framtiden ska anslutas till bredband.
Skellefteå kommun och Skellefteå Kraft har upphandlat Peab för att projektera och bygga projektet. Under vintern 2010/2011 tittade vi på olika systemlösningar och arbetade med att hitta den bästa lösningen för just detta område. Under våren togs byggritningar och produktionskalkyl fram. Under försommaren har en del förberedande arbeten utförts och ett beslut har tagits i tekniska nämnden som innebär att byggnationen kunnat starta i början av september. För att arbetena ska kunna fortsätta genomföras som planerat återstår det att vissa berörda markägare godkänner att ledningar förläggs på deras mark

Tidplan för vatten och avlopp

En tidplan finns framtagen för utbyggnaden av vatten, spillvatten och el och i denna är byggstarten satt till september 2011, och som nämnts tidigare så är vi nu igång. Vi börjar med stugområdena Skataudden och Kallholmarna. Under vintern har vi för avsikt att gräva ner huvudledningen från pumpstationen i Boviken by, passera Fällbäcken och ta oss österut till Boviksbadet. Därefter fortsätter vi med stugområdena Skataviken, Skorvören och Bergviken. Denna planering är flexibel och kan komma att ändras om vi stöter på problem, exempelvis med att markägarna ska godkänna att ledningar förläggs på deras mark. Byggtiden är planerad till två år vilket innebär att projektet är färdigt hösten 2013. Under byggtiden kommer inkoppling till det kommunala dricksvatten- och spillvattennätet att ske etappvis. Du kommer att få mer information om när just din fastighet kan anslutas till nätet. Tidplanen hittar du under rubriken "Dokument" till höger.

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden

Informationen granskades: 2014-04-22