Lyssna på sidans text med talsyntes

Vägutredningen Skellefteåprojektet

Skellefteåprojektet är ett samhällsbyggnadsprojekt där målet är ett effektivt och hållbart transportsystem med en säker och miljöanpassad användning.

Höga trafikmängder och den tunga trafik tillsammans med gatans utformning ger följande problem vid E4 i centrum:

  • barriäreffekter för dem som går och cyklar
  • bristande framkomlighet med tidvis långa köer för bilister
  • dålig luftmiljö på grund av att kvävedioxider överskrider miljökvalitetsnormen
  • stora brister i trafiksäkerhet med många olyckor som följd
  • koldioxidutsläpp från motorfordon, vilket motverkar klimatmålen.

Trafikverket har kommit fram till att följande fyra åtgärder är de mest kostnadseffektiva ur funktions-, miljö-, hälso- och samhällsekonomisk aspekt bland andra:

  • Effektivare trafik
  • Befintligt läge
  • Nedsänkt läge
  • Östra leden.

Efter ett omfattande arbete kring vägtransportsystemet i Skellefteå har Trafikverket avslutat sin vägutredning och beslutat att flytta E4 till Östra leden.

Bilder över dragningen av nya E:4 an:


Det betyder att E4 placeras öster om dagens sträckning och den så kallade östra leden blir verklighet om regeringen fattar beslut om finansiering.

Omdragning av E4 beräknas kosta totalt närmare 900 miljoner kronor och Skellefteå kommun är beredd att medfinansiera flytten av E4 med motsvarande 30 procent av kostnaden.

Läs pressmeddelandet från Trafikverket och Skellefteå kommun (nytt fönster (pdf)


 

 

Informationen granskades: 2013-09-16

 
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen