Lyssna på sidans text med talsyntes

Socialpsykiatri

Socialtjänsten och psykiatrin i Skellefteå samarbetar med personer med psykisk funktionsnedsättning och närstående. Vi vill skapa ett samhälle där personer med funktionsnedsättning har samma rättigheter som alla andra.

Alla är attitydbärare

För att allmänhetens attityder kring psykisk ohälsa ska kunna förändras behöver vi skapa gemensamma mötesplatser. Föreningarnas hus kan vara en sådan mötesplats, där utomstående får service och svar på frågor.

Samarbete som plattform

Socialtjänsten och psykiatrin i Skellefteå har god samverkan sedan 1980-talet. Psykiatrisamordnaren på socialkontoret ansvarar för alla rehabiliteringsplaner för medicinskt färdigbehandlade. En gemensam policy är att tidigt upprättade rehabiliteringsplaner ska ge en obruten vård- och rehabiliteringskedja.

Söka stöd

Blankett för ansökan om stöd hos socialtjänsten hittar du här.

Brukarinflytande

Föreningarnas hus samlar de ideella krafterna

De sex ideella föreningarna i Skellefteå som arbetar med frågor som rör psykisk ohälsa är samlade under samma tak. Med gemensamma krafter kan de stödja och hjälpa varandra och tillsammans utveckla sina verksamheter. Föreningarnas hus ligger centralt belägen på Stationsgatan 19 i Skellefteå.

De sex föreningarna är:

  • Föreningen Trivselhuset
  • ISPS (Skellefteortens Intresseförening för Schizofreni och andra Psykiska Störningar)
  • RSMH (Riksförbundet för Social och Mental Hälsa)
  • SPES (SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd)
  • Ananke (OCD/Tvångssyndromsällskapet)
  • Attention (intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom ADHD, Aspergers syndrom och Tourettes syndrom)

Stöd från Skellefteå kommun

Skellefteå kommun kan erbjuda personer med psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar stöd i olika former.

Om du behöver hjälp att söka något av nedanstående insatser eller komma i kontakt med neuropsykiatrisamordning, kontakta Skellefteå kommuns kundtjänst

För dig som har stora och varaktiga psykiska funktionsnedsättningar eller
autism eller autismliknande tillstånd kan det vara aktuellt att söka stöd enligt LSS, lagen om stöd och service.

För dig som inte har rätt till stöd enligt LSS, lagen om stöd och service, men behöver stöd i vardagen finns:

Stöd i hemmet

 En boendehandledare besöker dig i hemmet. Du ska få stöd att skapa och träna in rutiner och hitta strategier för att klara av vardagens olika aktiviteter.

Särskilt boende

Kommunen kan anvisa dig en bostad. En boendehandledare besöker dig i hemmet. Du ska få stöd att skapa och träna in rutiner och hitta strategier för att klara av vardagens olika aktiviteter. Det finns en gemensamhetslokal i nära anslutning till din lägenhet dit du kan gå för att få social samvaro och praktiskt stöd. Du har möjlighet att få personalstöd dygnet runt, antingen via telefonkontakt eller via besök.

Personligt ombud

Personligt ombud är en person som har dig i fokus och hjälper dig i kontakten med olika myndigheter och vårdgivare.

Neuropsykiatrisamordning

Neuropsykiatrisamordning ger information och vägledning om vilka stöd som finns att tillgå från kommunen och andra myndigheter.

Psykiatrisamordning

Psykiatrisamordning lotsar personen via psykiatrin till stöd i vardagen i kommunens regi. Ger också lotsning till andra stödinsatser i samhället.

 

Informationen granskades: 2013-08-13

 
Ansvarig nämnd: Socialnämnden