Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Öppettider Visa öppettider

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Självservice, blanketter och e-tjänster

Här får du tillgång till blanketter, dokument och e-tjänster. Använd textrutan nedan för att söka eller välj kategori.

Söker du e-tjänster?

Mina sidor samlar alla e-tjänster på ett ställe. Du kan också använda söken nedan för att hitta e-tjänsterna.

Mina sidor

Sök för att hitta blanketter, e-tjänster och dokument

 • Bygga, bo och miljö

 • § 382_beslut kulturellt innehåll.pdf
 • Kulturhus Skellefteå_beslutsunderlag - ett nytt kulturhus.pdf
 • Kulturhus Skellefteå_beslutsunderlag kulturellt innehåll.pdf
 • Kulturhus Skellefteå_bilaga 1 - lokaler.pdf
 • Kulturhus Skellefteå_bilaga 2 - ekonomi och organisation.pdf
 • Kulturhus Skellefteå_bilaga 3 - sammanfattning kultur-, evenemangs- och möteshus i Skellefteå.pdf
 • Kulturhus Skellefteå_bilaga 4 - koncept för samarbete mellan verksamheterna.pdf
 • Kulturhus Skellefteå_bilaga 7 - underlag till lokalprogram och tävlingsprogram_Stadsbiblioteket.pdf
 • Kulturhus Skellefteå_bilaga 8 - underlag till lokalprogram och tävlingsprogram_Västerbottensteatern.pdf
 • programRISE0817_skelleftea.pdf
 • Avfall och sophämtning

 • Avfallsdeklaration för avfall som ska till Degermyran
 • Avfallsdeklaration sulfidjord
 • Beskrivning av en egen sugslang vid slamtömning
 • Biogasanläggning i Skellefteå
 • Checklista vid ny- och ombyggnad av avfallsutrymmen
 • Företagskort för Degermyrans återvinningscentral
 • Förlängd hämtningsintervall hushållsavfall till en gång i kvartalet
 • Gemensamt sopkärl
 • Hushållsavfall och slam från fritidshus - ansökan om uppehåll i hämtning
 • Kompostering av avfall - anmälan
 • Källsorteringsguide i miniformat
 • Lathund för avfallsdeklaration
 • När töms mina sopor
 • Slamtömning - ansökan om eget omhändertagande, aktiv jordbrukare
 • Slamtömning - uppehåll i tömning, permanent boende
 • Sophämtning - ansökan om uppehåll
 • Sortera avfall
 • Sorteringskyltar för avfall
 • Sorteringskyltar till soprum
 • Waste Sorting - a Mini Guide
 • Torg, park och offentlig mark

 • Ansökan om att ta bort träd och sly på kommunens mark
 • Ansökan om bidrag till anläggande av en lekplats
 • Ansökan om bidrag till drift av lekplats
 • Bokning och betalning av torghandelsplatser
 • Översiktskarta avstängningar Nordanåområdet jan-april 2017
 • Bygga, ändra eller riva

 • Ansök om bostadsapassningsbidrag
 • Ansökan om bidrag till elsanering
 • Ansökan om återställningsbidrag vid bostadsanpassning
 • Bostadsanpassning för elektrisk utrustning (information)
 • Bostadsanpassning hissar (information)
 • Byaplan 2016
 • Byggblankett A - ansökan om bygglov, rivningslov eller marklov (gäller även för byggande av vindkraftverk)
 • Byggblankett B - anmälan (tex rivning av huvudbyggnad utanför detaljplanerat område)
 • Byggblankett D - Anmälan Attefall
 • Byggblankett E - bygglov för skyltar
 • Byggblankett F – grannemedgivande
 • Byggblankett G – färgsättningsförslag
 • Byggblankett H - anmälan om eldstad
 • Byggblankett J - förhandsbesked bygglov
 • El-sanering informationsblad.pdf
 • Enkelt avhjälpta hinder
 • Fullmakt för bostadsanpassningsbidrag
 • Kontrollplan Carport/förslag
 • Kontrollplan Eldstad/förslag
 • Kontrollplan Garage/förslag
 • Kontrollplan Mindre stuga/förslag
 • Kontrollplan Rivning/förslag
 • Kontrollplan Takkupa/förslag
 • Kontrollplan Tillbyggnad enfamiljshus/förslag
 • Kontrollplan Tillbyggnad fritidshus/förslag
 • Kontrollplan Ventilation/förslag
 • Kontrollplan Värmepanna/förslag
 • Kontrollplan/förslag
 • Kulturhus Skellefteå bilaga 5 - underlag till lokalprogram och tävlingsprogram MAN
 • Kulturhus Skellefteåbilaga 6 - underlag till lokalprogram och tävlingsprogram Skellefteå konsthall
 • Rithuvud Skellefteå kommun 20160204.zip
 • Strandskyddsdispens, vattenverksamhet och muddring
 • Söka bygglov
 • Vägen till bostadsanpassningsbidrag (information)
 • Energi, el och värme

 • Värmepumpsanlaggning - Anmälan installation (för berg, jord eller ytvatten)
 • Värmepumpsanlaggning - Riktlinjer installation (för berg, jord eller ytvatten)
 • Överenskommelse med granne vid installation av värmepump
 • Hälsa och miljö

 • Allergi handlingsprogram
 • Brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde - anmälan
 • Cisterner - mer än 1000 liter olja
 • Cisterner som tagits bort eller gjorts obrukbara
 • Exempel riskklassningsdiagram
 • Farligt avfall - anmälan om mellanlagring
 • Fågelproblem - information.pdf
 • Information Cisterner som tagits bort eller gjorts obrukbara
 • Inventering Skellefteälvens regleringsmagasin 2015.pdf
 • Järnsand - anmälan om användning av järnsand
 • Järnsand - Riktlinjer för användning av järnsand
 • Kvicksilverförorenade avloppsrör - anmälan om sanering eller utbyte
 • Luftkvalitet_kontrollstrategi för övervakning 2015_2017.pdf
 • Luftkvalitet_Kvalitetssäkringsprogram.pdf
 • Luftkvalitet_Rapport mätningar 2015.pdf
 • Miljöfarlig verksamhet - anmälan
 • Taxa inom miljöbalkens område 2016
 • Trafikbullersituationen i Skellefteå
 • Vatten och avlopp

 • ABVA - Allmänna bestämmelser för användande av Skellefteå kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
 • Anmäla autogiro
 • Anmälan om anslutning till allmän VA-anläggning
 • Ansöka om befrielse från kommunal vattenavgift
 • Ansöka om sprinkler
 • Befrielse av kommunal vattenavgift enskild anläggning
 • Befrielse av kommunal vattenavgift gemensamhetsanläggning
 • Byte av vattenmätare
 • Dagvattenstrategi_Skellefteå_kommun_Del1.pdf
 • Dagvattenstrategi_Skellefteå_kommun_Del2.pdf
 • Dricksvatten - registrering av dricksvattenanläggning
 • Enskilt avlopp - ansökan om enskild avloppsanläggning
 • Enskilt avlopp - kompostering av eget avloppsslam
 • Enskilt avlopp - redovisning av standard på avloppsanläggning
 • Enskilt avlopp- intyg över slutförd ensklid avloppsanläggning
 • Ersättning för onyttigbliven dricks- och/eller spillvattenanläggning
 • Färdiganmälan, vatten och avlopp LTA
 • Läsa av vattenmätare
 • Oljeavskiljare riktlinjer - kortversion
 • Oljeavskiljare riktlinjer.pdf
 • Renhållningsordning för Skellefteå kommun
 • Vatten och avfall Ansökan annan Fakturamottagare än fastighetsägare.pdf
 • Vattenläckagekostnad
 • Ägarbyte för vatten- och avfallsabonnemang vid försäljning av fastighet
 • Sotning och brandskydd

 • Ansökan eller anmälan om brandfarlig vara
 • Ansökan explosiv vara
 • Ifyllningsinstruktion för ansökan/anmälan om brandfarlig vara
 • Ifyllningsinstruktion om ansökan av explosiv vara
 • Regler sotning
 • Stäng dörren - röken dödar
 • Djur och lantbruk

 • Djurhållning inom tätort - ansökan

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Informationen granskades: 2017-05-03