Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Hälsosamtalet hos skolsköterskan

Samtliga elever i årskurs 1 erbjuds under första läsåret ett hälsobesök/hälsosamtal i enlighet med skollagens §27.

Från och med höstterminen 2012 finns beslut om deltagande i databasen EPI-barn som är en del i landstingets SALUT-satsning. SALUT är en hälsosatsning för barn och ungdomar i Västerbotten. Prioriterade insatser är ”främjande av goda och trygga uppväxtvillkor, ökad fysisk aktivitet och goda matvanor.”

Inför hälsobesöket svarar eleverna på ett antal standardiserade frågor som sedan används som ett stöd i samtalet. Frågorna fokuserar på den unges hälsa, skolsituation, livsvillkor och levnadsvanor. Databasen ger goda förutsättningar att följa hälsoutvecklingen på skol-, kommun-, och länsnivå och vidare synliggöra utvecklingsområden vilket ger möjlighet att förbättra de ungas hälsa och livsvillkor.

Elevernas medverkan är frivillig, gymnasieeleverna får ge sitt medgivande till registrering i databasen. Den enskilde elevens svar går inte att spåra. Hälsosamtalet ger oss en god bild av elevens hälsa och trivsel och ger möjlighet till fortsatt kontakt under skoltiden om så skulle behövas.

Ansvarig nämnd: Gymnasienämnden

Informationen granskades: 2016-11-24