Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Handikappkonsulenten

Telefon:0910-73 58 90
070-574 58 90

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Stöd till personer med funktionsnedsättning

På den här sidan har vi samlat information och länkar som kan underlätta för dig som söker olika former av stöd till personer med funktionsnedsättning.

Du kan anpassa sidan genom att öppna fliken "hjälpfunktioner" som finns högt upp på sidan.

Om du saknar något eller har frågor om sidan kan du kontakta vår delaktighetssamordnare via e-post.

Hoppa direkt till sidans rubriker:

Arbete och sysselsättning

Arbetsförmedlingen stöder den som söker arbete. De kan ge den som har funktionsnedsättning eller nedsatt arbetsförmåga extra hjälp. 
Arbetsförmedlingens webbplats

Försäkringskassan kan ge bidrag till arbetshjälpmedel och anpassning av arbetsplatsen.
Läs mer om arbetshjälpmedel på Försäkringskassans webbplats

Solkraft är ett samlingsnamn för olika verksamheter som ger arbetslösa och långtidssjukskrivna ett meningsfullt arbete under tiden de rehabiliteras eller är i andra åtgärder.
Solkraft

Daglig verksamhet är en av stödformerna i Lagen om stöd och service (LSS). Den ska ge möjlighet till en meningsfull arbetsdag för personer med funktionsnedsättning som inte har annan sysselsättning.
Daglig verksamhet

Till toppen på sidan

Bil

Den som har rörelsehinder kan få parkeringstillstånd för att kunna parkera närmare färdmålet, arbetsplatsen eller bostaden. Om man inte kör bil själv kan man få parkeringstillstånd om särskilda skäl finns.
Parkeringstillstånd

Om man har svårt att förflytta sig själv kan man få hjälp och bidrag av Försäkringskassan att skaffa en egen anpassad bil.
Läs mer om bilstöd på Försäkringskassans webbplats

Till toppen på sidan

Bostad

En anpassning av den egna bostaden kan underlätta för den som har en funktionsnedsättning att bo kvar i sin bostad. På bygg- och miljökontoret kan man ansöka om bidrag till bostadsanpassningar eller bidrag till elsanering.
Bostadsanpassning

Den som har funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i hemmet av hemtjänsten, genom telefonkontakt eller via trygghetslarm. 
Hemtjänst, telefonservice och trygghetslarm

Boende med särskild service är en av stödformerna i Lagen om stöd och service (LSS). Ett barn som inte kan bo kvar i föräldrahemmet på grund av omfattande omvårdnadsbehov kan bo i en särskilt anpassad bostad eller i ett familjehem. För vuxna finns gruppboenden där man har gemensamma ytor med andra och stödboenden där man bor själv och får stöd från personal.
Bostad med särskild service för barn och ungdomar
Bostad med särskild service för vuxna

Avlösning i hemmet är en av stödformerna i Lagen  om stöd och service (LSS). Avlösningen ska ge anhöriga avkoppling eller möjlighet att uträtta sysslor.
Avlösning i hemmet

Korttidsvistelse utanför hemmet är en av stödformerna i Lagen om stöd och service (LSS). Den är till för att ge avkoppling och miljöombyte och för att familjen ska få avlösning. Korttidsvistelse för barn kan innebära korttidshem, stödfamilj eller läger.
Korttidsvistelse för barn och ungdomar
Korttidsvistelse för vuxna

För den som inte längre kan bo hemma på grund av ålder eller demenssjukdomar finns äldreboenden och gemensamhetsboenden.
Särskilda boenden för äldre och demenssjuka

Till toppen på sidan

Fritid och kultur

Korttidstillsyn är en av stödformerna i Lagen om stöd och service (LSS). Skolungdom över 12 år kan få korttidstillsyn och hjälp med fritidssysselsättning före och efter skoldagen samt vid lov. Det kan vara en plats på EMV (eftermiddagsverksamheten) eller en individuellt anpassad tillsyn. 
Korttidstillsyn och fritid för ungdomar

Fritid är en lagstadgad rättighet för vuxna som bor i bostad med särskild service enligt Lagen om stöd och service (LSS). På sidan för stöd och service hittar du aktiviteter och träffpunkter. 
Fritid för vuxna

Skellefteå har ett rikt föreningsliv. På fritidskontorets sida kan man hitta register på föreningar och annan information om föreningslivet. Genom att välja kategori i föreningsregistret hittar man till exempel funktionshindersorganisationerna. 
Föreningslivet
Föreningsregistret

Skellefteå har också ett rikt kulturliv. På skol- och kulturkontorets sida finns länkar till biblioteksverksamheten, teater, film, dans, museum, musik, konst, litteratur samt slöjd och konsthantverk.
Kulturutbudet

På Stadsbiblioteket finns talböcker för den som inte kan läsa vanliga böcker på grund av funktionsnedsättning. Här finns också lättlästa böcker.
Stadsbiblioteket

Skellefteå Parasportförening erbjuder olika idrotter och träningslokalen "Träningsvärket". På deras kansli kan du också hyra och prova på fritidshjälpmedel.

Skellefteå Rullstols IF erbjuder rullstolsidrotter.
Läs mer på Skellefteå Rullstols IF:s webbplats

Till toppen på sidan

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Färdtjänst är en form av kollektivtrafik för den som inte kan åka buss. Den som har rätt till färdtjänst kan åka taxibil eller specialfordon. Riksfärdtjänst kallas det när man åker utanför den egna kommunen. Riksfärdtjänst ansöker man om för varje enskild resa.
Färdtjänst

Till toppen på sidan

Funktionshinderspolitik

Sveriges regering säger att alla människor, oavsett funktionsförmåga, vara delaktiga i samhället och ta del av de mänskliga rättigheterna. De nationella målen för funktionshinderspolitiken fastslogs år 2000. Regeringen har en strategi för att genomföra funktionshinderspolitiken.
Myndigheten för delaktighets webbplats

Diskrimineringsombudsmannen (DO) jobbar mot diskriminering.
Diskrimineringsombudsmannens webbplats

Skellefteå kommun har antagit en ny plan för sitt funktionshinderspolitiska arbete. Planen heter "Ett Skellefteå för alla" och den talar om hur kommunen ska arbeta för att ge människor med funktionsnedsättning ett bra liv. 
Ett Skellefteå för alla - plan för det funktionshinderspolitiska arbetet i Skellefteå kommun

Kommunen har ett särskilt råd som diskuterar funktionshindersfrågor och arbetar med att förbättra samhället för medborgare med funktionsnedsättning: Rådet för förebyggande av funktionshinder (RÅFF, tidigare handikapprådet). I rådet träffas funktionshindersföreningar och kommunala politiker.
Rådet för förebyggande av funktionshinder

Delaktighetssamordnaren är sekreterare i Rådet för förebyggande av funktionshinder (RÅFF) och arbetar med att samordna och förbättra i samhället för dem som har funktionsnedsättning.
Delaktighetssamordnare

Skellefteå kommun arbetar med att förbättra tillgängligheten för medborgare och besökare som lever med funktionsnedsättning. En webbaserad tillgänglighetsguide visar den fysiska tillgängligheten för personer med rörelsenedsättning, synnedsättning och hörselnedsättning i fastigheter och företag runt om i Skellefteåtrakten. Kommunen har också anställt en tillgänglighetsrådgivare som arbetar för bättre tillgänglighet. Grunden till utvecklingen är ett projekt om enkelt avhjälpta hinder som avslutades i december 2010. 

Projektet Enkelt avhjälpta hinder

Till toppen på sidan

Hjälpmedel

Landstinget och kommunerna ska enligt Hälso- och sjukvårdslagen erbjuda hjälpmedel så att man kan fungera i sin bostad och delta i samhällslivet. Landstingets primärvård har ansvar för hjälpmedel om man bor i eget boende.
Läs mer om hjälpmedelsverksamheten på landstingets webbplats

Kommunen har ansvar för hjälpmedel om man bor i särskilda boendeformer. Bor man i gruppbostad enligt Lagen om stöd och service (LSS) får man hjälp av hälso- och sjukvårdsteamets arbetsterapeuter. Om man bor i äldreboende eller gemensamhetsboende så ansvarar äldreomsorgen för rehabilitering och hjälpmedel.
Hälso- och sjukvårdsteamets arbetsterapeuter
Rehabilitering och hjälpmedel

Till toppen på sidan

Information och kontakt

För att få kontakt med någon som arbetar på kommunen kan man ringa till kundtjänst eller skicka e-post. Man kan också skicka e-post till en avdelnings gemensamma adress.
Kontakta kommunen

Infomix är ett centrum för tillgänglig information. De översätter kommunal och landstingsinformation till lättläst svenska, ljud eller punktskrift.
Infomix webbplats

Kommunens tolkservice kan förmedla språktolk  och landstingets tolkcentral förmedlar teckentolkar till döva och hörselskadade.
Språktolk och teckentolk

Delaktighetssamordnaren kan ge råd om vart man ska vända sig med olika funktionshinderfrågor. Delaktighetssamordnaren kan också hjälpa till så att man får kommunal information översatt på det sätt man behöver.
Kontaktuppgifter till delaktighetssamordnaren

Försäkringskassan har sammanställt en sida med olika stöd man kan ha rätt till om man är långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning.
Försäkringskassans stöd                        

Till toppen på sidan

Pengar och ekonomi

Kommunen kan ge försörjningsstöd, socialbidrag. Kommunen kan också erbjuda budget- och skuldrådgivning samt konsumentvägledning.
Försörjningsstöd, socialbidrag
Budget- och skuldrådgivning
Konsumentvägledning

En God man är en person som hjälper till att sköta ekonomin eller bevaka rättigheter.
God man

Den som behöver extra hjälp eller har merkostnader som beror på funktionsnedsättningen kan få handikappersättning från Försäkringskassan.
Läs mer om handikappersättning på Försäkringskassans webbplats

En förälder som vårdar ett barn som är sjukt eller har en funktionsnedsättning kan få vårdbidrag från Försäkringskassan.

Den som behöver personlig assistans kan få assistansersättning från Försäkringskassan.
Läs mer om assistansersättning på Försäkringskassans webbplats

Den som är mellan 19 och 29 år och har nedsatt arbetsförmåga kan få aktivitetsersättning från Försäkringskassan.
Läs mer om aktivitetsersättning på Försäkringskassans webbplats

Den som är mellan 30 och 64 år och har nedsatt arbetsförmåga kan få sjukersättning från Försäkringskassan.

Den som deltar i arbetsmarknadspolitiska program kan få aktivitetsstöd från Försäkringskassan.
Läs mer om aktivitetsstöd på Försäkringskassans webbplats

Till toppen på sidan

Personligt stöd

Landstingets Barn- och ungdomshabilitering ger råd, stöd och habilitering till barn och ungdomar som har utvecklingsstörning, autism, rörelsehinder eller andra svåra funktionsnedsättningar. 
Läs mer om barn- och ungdomshabiliteringen på landstingets webbplats

Rådgivning och annat personligt stöd till vuxna med funktionsnedsättning är en av stödformerna i lagen om stöd och service (LSS). Det är landstinget som ansvarar för insatsen med hjälp av kuratorer, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, psykologer och specialpedagoger. 
Läs mer om särskilt stöd och habilitering för vuxna på landstingets webbplats

Personligt ombud är en person som stöder den som lider av psykisk ohälsa att klara vardagen och skapa kontakter med myndigheter.
Personliga ombud

En syn- och hörselinstruktör hjälper personer med synnedsättningar att klara så mycket som möjligt själv i hemmet.
Syn- och hörselinstruktör

Anhörigstöd finns för den som vårdar en närstående över 65 år. Det finns också möjlighet att få avlösning.
Anhörigstöd

Personlig assistans är en av stödformerna i Lagen om stöd och service (LSS). Det är en eller flera personer som arbetar i den funktionshindrades närhet som ett mänskligt hjälpmedel.
Personlig assistans

Kontaktperson är en av stödformerna i Lagen om stöd och service (LSS). En kontaktperson stöttar i utvecklingen av fritidsintressen och hjälper till att bryta isoleringar. 
Kontaktperson för ungdomar

Ledsagarservice är en av stödformerna i Lagen om stöd och service (LSS) men man kan också få ledsagarservice upp till två timmar per vecka utan ett formellt LSS-beslut. Ledsagarservicen ska ge möjlighet för personer med funktionsnedsättning att komma ut och göra fritidsaktiviteter. Ledsagare till ungdomar får sitt uppdrag av resursavdelningen och ledsagare till vuxna är medlemmar från föreningar.
Ledsagarservice för ungdomar
Ledsagarservice för vuxna

Till toppen på sidan

Rätt till stöd enligt Lagen om stöd och service (LSS)

Den som har en omfattande funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp enligt Lagen om stöd och service. Socialkontoret, Stöd och service, ger olika former av stöd till vuxna och resursavdelningen på skol- och kulturkontoret ger stöd till barn och ungdomar. Landstinget ansvarar för insatsen i lagen som heter Särskilt stöd och habilitering för vuxna. 
Stöd till barn, ungdomar och vuxna enligt LSS
Läs mer om särskilt stöd och habilitering för vuxna på landstingets webbplats

Den som har rätt till personlig assistans kan välja att  anställa sina personliga assistenter själv eller anlita en annan arbetsgivare och då regleras ersättningen i Lagen om assistansersättning (Lass).
Läs mer om assistansersättning på Försäkringskassans webbplats

Till toppen på sidan

Skola och utbildning

Under Utbildning & barnomsorg på kommunens hemsida finns information om olika skolformer. Här hittar du information om stöd till barn med särskilda behov, förskola, fritidshem, friskola, musikskola samt skolskjuts och matsedlar.
Utbildning & barnomsorg

Särskola innebär att studera efter särskolans kursplan. Man kan välja att vara kvar i sin hemskola och studera i särskolans kursplan eller söka plats i den centrala särskolan som finns på flera skolor. Elever som har uppfyllt målen för grundsärskola kan läsa vidare på gymnasiesärskolan.
Särskolan
Gymnasiesärskolan

Om du behöver förlänga dina grundskole- eller gymnasiestudier på grund av en funktionsnedsättning kan du få aktivitetsersättning från Försäkringskassan under studietiden. 
Läs mer om aktivitetsersättning på Försäkringskassans webbplats

Specialpedagogiska skolmyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för att alla ska ges möjlighet att nå målen för sina studier och utbildning.
Läs mer på Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats

Till toppen på sidan

Ansvarig nämnd: Socialnämnden

Informationen granskades: 2017-07-20