Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Öppettider Visa öppettider

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Driftinformation

Här hittar du oförutsedda störningar, t.ex. vattenläckor, samt många av våra planerade och pågående byggprojekt och vägarbeten. Ibland innebär dessa arbeten besvär för förbipasserande och närboende, när vi exempelvis måste stänga av en gata och leda om trafiken. Dela gärna via sociala medier till de du känner som är berörda.

Ombyggnad av lekplatsen på Sjögatan, Jörn
Status: Pågående
Arbete som utförs: Lekplatsen på Sjögatan får ett lyft. Temat för lekplatsen är rollek med lokal anknytning.
Område: Jörn
Plats: Sjögatan
Planerad start: 2018-05-21
Förväntas klart: 2018-06-30
Mer om arbetet:

Lekplatsen byggs om och får ny lekutrustning. Ett nytt tåg anspelar på Jörn som knytpunkt för resande, den nya klätterställningen liknar ett jakttorn och en för platsen särskilt tillverkad klätterskulptur i form av ett hjortron lyfter fram de omgivande myrmarkernas guld. Den befintliga gungställningen byts ut mot en ny där två av tre gungor är småbarnsgungor.  En kompisgunga placeras på lättframkomligt material. En ny karusell och picknickplats inne bland träden erbjuder lek och vila i skuggan.  Slutligen sparas de omgivande träddungarna i så lång utsträckning som möjligt för att behålla platsens karaktär.

 

Bakgrund till arbetet

Närlekplatsen rustas upp enligt Skellefteå kommuns lekplatsstrategi. Befintlig lekutrustning är i dåligt skick och byts ut samtidigt som lekplatsen kompletteras med nya element.  Närlekplatsen erbjuder lekmiljöer för de barn som bor i närområdet samt besökare till Hembygdsgården. Vår förhoppning är att även skola/förskolor kan använda lekplatsen som besöksmål.

Nybyggnad av gång- och cykelbana Karlgård
Status: Pågående
Arbete som utförs: Nybyggnad av gång- och cykelbana på Karlgård.
Område: Skellefteå
Plats: Karlgård
Planerad start: 2018-05-21
Förväntas klart: 2018-06-08
Mer om arbetet:

Vi anpassar området utifrån gällande detaljplan. Läs mer på Skellefteå växer.

Röd markering på kartan visar arbetsområde

GCB karlgård 

Observera att tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Gatuavstängning Fyrvaktargatan
Status: Pågående
Arbete som utförs: Arbete med dränering av gata och dikning, byte av bärlager och ny beläggning efter Fyrvaktargatan. Hela gatan är inte avstängd, utan avstängningen flyttar längs vägen och i övrigt är gatan fullt farbar. Infarter till fastigheter ska alltså alltid kunna nås från endera hållet.
Område: Ursviken
Plats: Fyrvaktargatan
Planerad start: 2018-05-16
Förväntas klart: 2018-08-15
Mer om arbetet:

Schaktgropar stängs av med kravallstaket och tungavstängning. Fyrvaktargatan och Alderholmsvägen skyltas med skyltar. Boende efter gatan informeras med informationsblad i brevlådan.

Följ anvisningar på plats.

Gatuavstängning Fyrvaktargatan 

 

Gatuavstängning del av Mullbergsvägen
Status: Pågående
Arbete som utförs: Vattenledningar ska grävas om och förlängas som förberedelse för det nya bostadsområdet kvarteret Bergslyckan på Getberget. Arbetet innebär begränsad framkomlighet för fordonstrafik längs Mullbergsvägen närmast Getbergsvägen.
Område: Skellefteå
Plats: Mullbergsvägen, Getberget
Planerad start: 2018-05-16
Förväntas klart: 2018-06-29
Mer om arbetet:

Arbetet med vattenledningen startar i mitten av maj. Gångare och cyklister kan passera arbetsområdet under hela byggtiden. Fordonstrafiken begränsas till viss del då infartsvägen till parkeringen vid Mullbergsvägen/Getbergsvägen påverkas. Under första delen av byggtiden blir infarten till parkeringen från nordväst. Under andra delen blir infarten från Getbergsvägen. Skyltning finns på plats. Hela Mullbergsvägen kommer att kunna användas för fordonstrafik igen vid månadsskiftet juni/juli.

Mer information

Läs mer om det nya bostadskvarteret Bergslyckan

Informationsbrevet om vägavstängningen till närboende (pdf)

 

Nybyggnad av gång- och cykelbana, Hedgatan
Status: Pågående
Arbete som utförs: Nybyggnad av gång- och cykelbana längs Hedgatan mellan Örtstigen och Floravägen.
Område: Skellefteå
Plats: Hedgatan (mellan Örtstigen och Floravägen)
Planerad start: 2018-05-14
Förväntas klart: 2018-10-12
Mer om arbetet:

Vi bygger den här gång- och cykelbanan som en del i arbetet för att skapa säkra skolvägar till den planerade F-9-skolan, Floraskolan samt som en del i att skapa ett gång- och cykelstråk genom Morön.

Röd linje på kartan visar planerad sträckning.

gcb hedgatan 

Observera att tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Framkomlighetsproblem på Storgatan och Köpmangatan
Status: Pågående
Arbete som utförs: En byggnadsställning på gatumark ställs upp utanför Storgatan 3 (Ramushuset) för underhållsåtgärder på fastigheten. Framkomlighetsproblem kan uppstå på Storgatan och Köpmangatan.
Område: Skellefteå
Plats: Storgatan 32
Planerad start: 2018-05-08
Förväntas klart: 2018-07-15
Mer om arbetet:

Följ anvisningar på plats.

Trafikordningsplan 

Trafiksordningsplan2 

Hushåll i byar utanför Byske har vatten via provisorisk vattenledning
Status: Pågående
Arbete som utförs: De 30-40 hushållen i byarna utanför Byske har fått sin vattenförsörjning säkrad av en provisorisk vattenledning. Originalledningen lagas när vattnet i älven är tillbaka på normala nivåer.
Område: Byske
Plats: Södra Byske By, Norra Stensjön m fl kringliggande byar
Planerad start: 2018-05-07
Förväntas klart: 2018-06-03
Mer om arbetet:

180521:
En provisorisk vattenledning är monterad och i drift. Denna tryggar vattenförsörjningen tills älven återfått sin normala vattennivå och originalledningen kan lagas.

180507:
Efter helgen har vattnet i älven stigit ytterligare. Arbetet med att laga vattenledningen återtas när vattennivån i älven tillåter det. De hushåll som berörs får fortsatt vatten i sina kranar via vattentanken.

180504:
De 30-40 fastigheter som berörs får nu vatten i sina kranar via en vattentank och bör inte märka av något, förutom möjligen lite sämre tryck i ledningarna. Arbetet med att laga vattenledningen återtas under nästa vecka, så snart vädret och vattennivåerna i älven tillåter det.

180503:
Älven har skadat den vattenledning som bland annat byarna Södra Byske By och Norra Stensjön får vatten via. Uppskattningsvis är 30-40 fastigheter utan vatten. Vattentankar är uppställda vid Södra Byske By 52 och Norra Stensjön 41. Under torsdag förmiddag kommer lagningsarbetet att påbörjas.

Gatuavstängning, del av Storgatan, pga nybyggnad av gång- och cykelbana m.m.
Status: Pågående
Arbete som utförs: Nybyggnad av gång- och cykelbana på del av Storgatan (mellan Nordlandergatan och Södra Lasarettsvägen) samt återställning av parkeringsplatser på Nordanå efter ombyggnad av vatten- och avloppsledningar.
Område: Skellefteå
Plats: Storgatan (mellan Nordlandergatan och Södra Lasarettsvägen) samt Nordanå
Planerad start: 2018-05-02
Förväntas klart: 2018-10-30
Mer om arbetet:

Röda markeringar på kartan visar arbetsområde (klicka på kartan för större format). Denna del av Storgatan kommer att vara helt avstängd för fordonstrafik.
Ny bredare trottoar kommer att göras på norra sidan. Trottoar på södra sidan är öppen.

 

Vibrationsmätning
Vibrationsmätare kommer att sätts upp på husen längs Storgatan (mellan Nordlandergatan och Södra Lasarettsvägen). Mätarna kommer att flyttas mellan fastigheterna allteftersom jobbet fortskrider. Alla fastighetsägare som är berörda kommer att kontaktas av Nitro Consult som utför besiktning och mätning.

Vägarbete på Ålandsgatan, Ursviken
Status: Pågående
Arbete som utförs: Renovering av gatan. Återställning med gröna sidoområden.
Område: Ursviken
Plats: Ålandsgatan
Planerad start: 2018-04-30
Förväntas klart: 2018-07-06
Mer om arbetet:

Den gamla asfalten tas bort och sedan förstärker vi vägen. När det är gjort börjar återställningsarbetet. Vi asfalterar och åtgärdar gräsytor, buskar, staket, stenmurar med mera. Gatan återställs med gröna sidoområden.

Begränsad framkomlighet längs vägen

Under tiden arbetet pågår kommer framkomligheten på att vara begränsad. Fastighetsägare kan under den allra största delen av tiden ta sig fram till sin fastighet men det kan uppstå tillfällen när det inte är möjligt. Vi gör allt vi kan för att dessa avbrott ska bli så korta som möjligt.

Observera att tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Brännanskolan
Status: Pågående
Arbete som utförs: Brännanskolan byggs om till en f-3-skola. Arbetet påbörjas hösten 2018.
Område: Skellefteå
Plats: Brännanområdet
Planerad start: 2018-04-25
Förväntas klart: 2019-11-28
Mer om arbetet:

 

Maxvikten på enskilda vägar sänks till 4 ton
Status: Pågående
Arbete som utförs: Snösmältningen och tjälen orsakar håligheter, vattenansamlingar och spårbildning på många av våra enskilda vägar. Bärigheten blir sämre och av den anledningen behöver vi sänka maxvikten på våra enskilda vägar till 4 ton under en period.
Område:
Plats: Enskilda vägar i Skellefteå kommun
Planerad start: 2018-04-17
Förväntas klart: 2018-06-15
Mer om arbetet:
Avstängd infart från väg 372 till Hedtorpsgatan och Tuvagårdsvägen
Status: Pågående
Arbete som utförs: Måndag 19 mars startar ett arbete med att flytta VA-ledningar i korsningen Svedjevägen – Järnvägsleden (väg 372). Vi gör det för att möjliggöra för en cirkulationsplats som planeras av Trafikverket. Arbetet innebär att infarten från väg 372 till Hedtorpsgatan och Tuvagårdsvägen stängs av (se kartan nedan).
Område: Skellefteå
Plats: Hedensbyn
Planerad start: 2018-03-19
Förväntas klart: 2018-08-31
Mer om arbetet:

Följ anvisningar på plats.

Hedtorpsgatan Tuvagårdsvägen avstängd infart 

Arbetsområde är markerat med rosa streckad linje. Avstängningen med röd heldragen linje.

Alternativ färdväg till Hedtorpsgatan

Trafik till Hedtorpsgatan leds om via Mjölnargatan och gångbron som går över järnvägen, vid kyrkan.

Alternativ färdväg till Tuvagårdsvägen

Trafik till Tuvagårdsvägen leds om från cirkulationsplatsen vid infarten till Bergsbyn.

Mer information

Trafikverket planerar en rad åtgärder längs väg 372. En av dem är en cirkulationsplats vid Svedjevägen. För att bygga cirkulationsplatsen behöver Skellefteå kommun flytta befintliga ledningar för dricksvatten, dagvatten och spillvatten.

Frågor

Vid frågor om ledningsarbetet kontakta kundtjänst, tel. 0910- 73 50 00, tryck 3

Vid frågor om bygget av cirkulationsplats kontakta Trafikverket, tel. 0771-921 921

Anläggning av gasledning för distribution av biogas
Status: Pågående
Arbete som utförs: En tre km lång gasledning ska anläggas från biogasanläggningen på Tuvan till kvarteret Fabriken på Hedensbyn med byggstart i februari.
Område: Tuvan
Plats: Tuvan - Hedensbyn
Planerad start: 2018-02-12
Förväntas klart: 2018-07-31
Mer om arbetet:
I takt med ökad produktion och ökad efterfrågan är det inte hållbart att fortsätta distribuera biogasen med gasflak. Den nya gasledningen kommer att transportera ut majoriteten av biogasen från Tuvan direkt till de nya tankställen som ska byggas på industriområdet. Gasledningen byggs med beprövad teknik som använts i många städer. Den läggs på ett säkert djup på ca 1,5 meter och till största del med styrd borrning för att minimera påverkan på närmiljön.
Gatuavstängning Storgatan samt Nygatan (öster om E4)
Status: Pågående
Arbete som utförs: Storgatans östra ut-/infart mot E4 samt del av Nygatan (öster om E4) är avstängd för fordonstrafik 2018-01-29 -- 2019-09-30. Anledningen är att Skellefteå Industrihus bygger ett parkeringshus i området.
Område: Skellefteå
Plats: Storgatan samt Nygatan (öster om E4)
Planerad start: 2018-01-29
Förväntas klart: 2019-09-30
Mer om arbetet:

De röda linjerna på kartan visar var avstängningarna är.

Nygatan: Gång- och cykeltrafik kan passera.

Storgatan: Är avstängd för all trafik.

Följ anvisningar på plats.

Avstängda vägar kv renen 

Pågående markarbeten: Inför bygget av nytt parkeringshus på Strömsör pågår just nu förberedande markarbeten. Arbetet kan orsaka buller och vibrationer i omkringliggande fastigheter. Under vecka 19 beräknas arbetet vara klart.

Mer information

Läs mer om projektet på Strömsör

Ombyggnad av Eddaparken, Norrböle
Status: Pågående
Arbete som utförs: Eddaparken bredvid Eddahallen byggs om under 2018/2019.
Område: Skellefteå
Plats: Norrböle
Planerad start: 2018-01-23
Förväntas klart: 2019-09-30
Mer om arbetet:

I slutet av januari börjar vi förbereda för att kunna bygga om Eddaparken. Vi börjar arbetet med att ta bort en del av de gamla träden. Senare under våren startar arbetet med att omforma Eddaparken till en ljusare och tryggare park. Vi gör detta i samarbete med bangolfen, så att deras öppettider ska påverkas så lite som möjligt.

Eddaparken planeras vara klar under hösten 2019. Observera att tidplanen är preliminär och kan komma att ändras under arbetets gång.

 

Bakgrund till arbetet

Eddaparken anlades på 1980-talet som en sorts arboretum där nya, lite mer ovanliga träd och buskar har testats. Med tiden har vegetationen i vissa delar blivit allt för tät, med ovårdad och otrygg känsla som följd. En del träd behöver avverkas och planteringarna är över lag i behov av upprustning. Området kring dammen och muren är i dåligt skick och kommer att göras om helt. Dessutom ska belysningen ses över för att hela parken ska kännas ljus och trygg.

Ombyggnad av Badhusparken, Skelleftehamn
Status: Pågående
Arbete som utförs: Badhusparken i Skelleftehamn byggs om under 2018/2019
Område: Skelleftehamn
Plats: Skelleftehamn
Planerad start: 2018-01-23
Förväntas klart: 2020-09-30
Mer om arbetet:

I slutet av januari börjar vi förbereda för att kunna bygga om Badhusparken. Vi börjar arbetet med att ta bort en del av de gamla träden. Senare under våren startar arbetet med att omforma Badhusparken till en ljusare och tryggare park.

Badhusparken planeras vara klar under hösten 2019. Observera att tidplanen är preliminär och kan komma att ändras under arbetets gång.

Badhusparken_flygfoto 

Bakgrund till arbetet

Parken har en central placering i orten, den knyter ihop de viktigaste stråken och funktionerna i samhället. Parken anlades 1951 och har med tiden blivit sliten och mindre använd, därmed har den börjat inge en otrygg känsla.

Parken är egentligen två små parker som åtskiljs av en större gång- och cykelväg. De två delarna ska knytas samman med vegetation, vilket medför att parken upplevs större och mer innehållsrikt. 

Renoveringen av parken ska inkludera: nya träd och planteringar, nya gångar, aktivitetsytor och samlingsplatser, fontän och renovering av dammen med nya tekniska lösningar. Ny belysning inklusive effektbelysning samt ny möblering. Dessutom ska entréerna till parken förtydligas för att locka in fler människor.

Ny dricks- och spillvattenledning
Status: Pågående
Arbete som utförs: Arbete med att lägga ny dricks- och spillvattenledning på Sunnanå. Det här gör vi för att avlasta områdets spillvattenledning, förstärka vattenförsörjningen och förbereda för framtida exploateringar i Sunnanås närområde.
Område: Skellefteå
Plats: Sunnanå
Planerad start: 2018-01-15
Förväntas klart: 2018-08-31
Mer om arbetet:

Skanska Sverige AB har är entreprenörer för arbetet och är de som kommer vara på plats och genomföra ledningsarbetet. Eftersom sträckan är lång pågår inte arbete längs hela sträckan samtidigt, utan arbetsområdet flyttas efter allt eftersom.

Röd linje på kartan nedan är sträckan där ledningarna ska läggas.

VA-ledningar Sunnanå 

Tidplan för arbetet

Under januari etablerade Skanska sig på området för att kunna sätta igång med förberedelserna inför arbetet. Förväntad tidplan för ledningsdragningen ser ut följande:

  • Under februari - april pågår arbete från Skråmträskvägen fram till Morkullevägen samt från Karlgårdsleden fram till Sunnanåskolan.
  • Under mars - maj förväntas arbete i park och vid Falkträskvägen utföras.
  • Under maj – augusti kvarstår sedan återställningsarbete längst ledningssträckningen samt byggnation av vattenkiosk vid Lantmannagatan.

Park och lekpark

Planerad start för återuppbyggnad av park och lekpark är senare delen av 2018. Arbete förväntas vara klart under 2019.

Observera att tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Arbete med VA-ledningar, Lund
Status: Pågående
Arbete som utförs: Renovering av vatten- och avloppsledningar (etapp 2)
Område: Skellefteå
Plats: Lund
Planerad start: 2018-01-02
Förväntas klart: 2018-05-31
Mer om arbetet:

 

Omforma grönområde, Anderstorp
Status: Pågående
Arbete som utförs: Renovering av grönområde längs del av Gymnasievägen.
Område: Skellefteå
Plats: Gymnasievägen, Anderstorp
Planerad start: 2018-01-02
Förväntas klart: 2018-09-30
Mer om arbetet:

Området som berörs är inringat i rött på flygfotot nedan.

Grönområde Gymnasievägen 

Vad händer framöver?

När tjälen gått ur jorden börjar förberedelserna för att plantera lägre vårblommande träd (exempelvis hägg och apel). Hela området planeras vara klart under hösten 2018.

Observera att tidplanen är preliminär och kan komma att ändras under arbetets gång.

Vad vi har gjort

Under februari-mars började arbetet med att omforma grönområdet. Första delen av projektet, som innebar att plocka bort  gamla och skadade träd, är slutfört.

Bakgrund till arbetet

Det som ligger till grund för beslutet att omforma grönområdet är dels många inkomna synpunkter genom åren från närboende om att de höga träden skuggar och dels en inventering som visade att många träd är i behov av att bytas ut. 

Vi vill göra området trevligare för de som bor och vistas där eller bara passerar förbi.

Resultatet

Grönområdet kommer successivt att förändras med tiden. Vi ska skapa ett trädbestånd som är mer varierat och med lägre trädkronor. När de nyplanterade  träden har etablerat sig, kan vi plocka bort en del högre träd. Läs mer om trädfällning

Träden längs Gymnasievägen behövs för att avskärma husen från trafiken, som förväntas att öka med stadens utveckling. Träden längs våra vägar och gator bidrar med många ekosystemtjänster. De kan till exempel fånga upp farliga partiklar från vägen, fördröja och ta upp regnvatten och därigenom hjälpa att undvika översvämningar, förbättra stadens mikroklimat och invånarnas hälsa.

Skisser

Här nedan kan du se två skisser som visar hur en sittplats på området kan komma att se ut när arbetet är klart. Observera att det är en skiss och slutresultatet kan avvika från skissen.

Skiss 1 Gymnasievägen 

 

Skiss 2 Gymnasievägen 

Ombyggnad av lekplats, Anderstorp
Status: Pågående
Arbete som utförs: Stora lekplatsen i parkområdet bakom förskolan Pusselbiten byggs om under 2017/2018
Område: Skellefteå
Plats: Anderstorp
Planerad start: 2017-05-05
Förväntas klart: 2018-08-24
Mer om arbetet:

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras under arbetets gång.

Läs mer om projektet

Morö backe skola
Status: Pågående
Arbete som utförs: Just nu renoveras den befintlig skolan. En ny högstadieskola med tillhörande idrottshall håller på att byggas.
Område: Skellefteå
Plats: Morö backe
Planerad start: 2016-10-20
Förväntas klart: 2018-08-21
Mer om arbetet:

Både renoveringen och nybygget beräknas vara klart hösten 2018.

Morö backe skola illustration 

En illustration över Morö backe skola

Omformning av Älvbrinken, Centrala stan
Status: Pågående
Arbete som utförs: Utvecklingen av Älvbrinken har utförts i etapper och hela området förväntas vara klart sommaren 2018.
Område: Skellefteå
Plats: Centrala stan
Planerad start: 2015-09-01
Förväntas klart: 2018-08-31
Mer om arbetet:

Årstidernas variation är ett grundläggande tema för att göra Älvbrinken så intressant som möjligt året runt. Här skapas mötesplatser för att öka möjligheterna till aktiviteter och arrangemang såväl som spontana möten.

Mer information

Läs mer om omformningen av Älvbrinken

 

Örjanshallen
Status: Planerat
Arbete som utförs: Hösten 2018 kommer hela Örjanshallen att renoveras.
Område: Skelleftehamn
Plats:
Planerad start: 2018-09-05
Förväntas klart: 2020-12-21
Mer om arbetet:

 

Återställning av gata med gröna sidoområden
Status: Planerat
Arbete som utförs: Återställning av Ringen (mellan Bjurvägen och Gruvgatan) efter underhåll av vatten- och avloppsledningar. Gatan byggs om med gröna sidoområden.
Område: Boliden
Plats: Ringen (mellan Bjurvägen och Gruvgatan)
Planerad start: 2018-08-27
Förväntas klart: 2018-09-24
Mer om arbetet:

Observera att datum för planerad start och förväntat klart är preliminära och kan komma att ändras.

Röd markering på kartan visar arbetsområde (klicka på kartan för större format).

 

Nybyggnad av gång- och cykelbana, Burträsk
Status: Planerat
Arbete som utförs: Nybyggnad av gång- och cykelbana mellan Kamvägen/Sundbrogatan och Borgvägen/Gammelvägen.
Område: Burträsk
Plats: Från Borgvägen/Gammelvägen till Kamvägen/Sundbrogatan
Planerad start: 2018-08-13
Förväntas klart: 2018-09-28
Mer om arbetet:

Röd linje på kartan visar planerad sträckning.

 

Bakgrund till arbetet

Gång- och cykelbanan är en del i den långsiktiga planeringen för att utveckla Burträsk. Den fördjupade översiktsplanen för Burträsk fokuserar bland annat på  att skapa en god tillgång till trygga och säkra gång- och cykelbanor. Det har dessutom länge funnits en efterfrågan på en gång- och cykelbana till Åbyn.

Vi bygger den här gång- och cykelbanan för att tillsammans med Trafikverket skapa en gen och säker gång- och cykelkoppling mellan skolområdet och Åbyn. Den del som kommunen bygger (från Borgvägen/Gammelvägen till Kamvägen/Sundbrogatan) sammanlänkas med den gång- och cykelbana som Trafikverket bygger (från Sundbrogatan och norrut till Åbyn).

Hur det blir när arbetet är klart

Gång- och cykelbanan blir 3,2 meter bred och kommer att ha belysning. Den asfalteras och ska plogas vintertid.

Mer information

Du kan läsa mer om framtidens Burträsk på www.skelleftea.se/burtrask

Observera att tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.


 

Ombyggnad av gång- och cykelbana, Anderstorp
Status: Planerat
Arbete som utförs: Ombyggnad gång- och cykelbana vid Anderstorpleden, från Tubölegatan till gångtunneln mellan Skiftesgatan och Frögatan.
Område: Skellefteå
Plats: Anderstorpledens norra sida
Planerad start: 2018-07-30
Förväntas klart: 2018-08-10
Mer om arbetet:

Röd linje på kartan visar planerad sträckning.

 

Observera att tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Floraskolan
Status: Planerat
Arbete som utförs: Skellefteå kommun bygger en helt ny skola F-9, Floraskolan, en idrottshall och en friidrottshall på Morön. Det beräknas stå klart till terminstart 2020.
Område: Skellefteå
Plats: Morön
Planerad start: 2018-06-27
Förväntas klart: 2020-08-24
Mer om arbetet:
Nybyggnad av gång- och cykelbana m.m., Torsgatan
Status: Planerat
Arbete som utförs: Nybyggnad av gång- och cykelbana på Torsgatans södra sida intill Norrvallagatan. Trafiksäkerhetsåtgärder i form av nya busshållplatser och flytt av trafiksignal.
Område: Skellefteå
Plats: Torsgatan/Norvallagatan
Planerad start: 2018-06-04
Förväntas klart: 2018-08-24
Mer om arbetet:

Röd markering på kartan visar arbetsområde


 

Observera att tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Ombyggnad av gata samt nybyggnad av gång- och cykelbana, Burträsk
Status: Planerat
Arbete som utförs: Ombyggnad gata samt nybyggnad av gång- och cykelbana. Arbetet är en återställning av gatan efter underhåll av vatten- och avloppsledningar.
Område: Burträsk
Plats: Hantverkargatan
Planerad start: 2018-06-04
Förväntas klart: 2018-08-17
Mer om arbetet:

Röd linje på kartan visar planerad sträckning.

 

Observera att tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Ny förskola i Burträsk
Status: Planerat
Arbete som utförs: En ny förskola med fyra avdelningar kommer att börja byggas våren 2018. Den planeras att vara klar hösten 2019. Förskolan kommer att vara placerad i anslutning till skolan.
Område: Burträsk
Plats:
Planerad start: 2018-05-31
Förväntas klart: 2019-05-16
Mer om arbetet:

 

Gatuavstängning Falkträskvägen
Status: Planerat
Arbete som utförs: Falkträskvägen, sträckan mellan Lantmannagatan och Morkullevägen, stängs av för fordonstrafik på grund av dragning av ny VA-ledning, under tiden 28 maj till 1 juni.
Område: Skellefteå
Plats: Falkträskvägen, mellan Lantmannagatan och Morkullevägen
Planerad start: 2018-05-28
Förväntas klart: 2018-06-01
Mer om arbetet:

Gång- och cykelvägen väster om den avstängda vägen går inte heller att använda då den grävs av när ledningen  dras igenom vägen.

Blått streck på kartan visar ungefärlig avstängd sträcka.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Informationen granskades: 2017-10-13