Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Öppettider Visa öppettider

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Blanketter och dokument

Här får du tillgång till blanketter och dokument. Använd textrutan nedan för att söka. Du kan också välja en kategori. För att komma till e-tjänsterna klickar du på länken nedan.

Självservice och e-tjänster

Sök för att hitta blanketter och dokument

 • Bygga, bo och miljö

 • Avfall och sophämtning

 • Avfallsdeklaration för avfall som ska till Degermyran
 • Avfallsdeklaration järnsand
 • Avfallsdeklaration sulfidjord
 • Beskrivning av en egen sugslang vid slamtömning
 • Biogasanläggning i Skellefteå
 • Checklista vid ny- och ombyggnad av avfallsutrymmen
 • Företagskort för Degermyrans återvinningscentral
 • Förlängd hämtningsintervall hushållsavfall till en gång i kvartalet
 • Gemensamt sopkärl
 • Hushållsavfall och slam från fritidshus - ansökan om uppehåll i hämtning
 • Kompostering av avfall - anmälan
 • Källsorteringsguidemini.pdf
 • Lathund för avfallsdeklaration
 • När töms mina sopor
 • Slamtömning - ansökan om eget omhändertagande, aktiv jordbrukare
 • Slamtömning - uppehåll i tömning, permanent boende
 • Sophämtning - ansökan om uppehåll
 • Sortera avfall
 • Sorteringskyltar för avfall
 • Sorteringskyltar till soprum
 • Waste Sorting - a Mini Guide
 • Torg, park och offentlig mark

 • Ansökan om att ta bort träd och sly på kommunens mark
 • Ansökan om bidrag till anläggande av en lekplats
 • Ansökan om bidrag till drift av lekplats
 • Bokning och betalning av torghandelsplatser
 • Översiktskarta avstängningar Nordanåområdet jan-april 2017
 • Bygga, ändra eller riva

 • Ansök om bostadsapassningsbidrag
 • Ansökan om bidrag till elsanering
 • Ansökan om återställningsbidrag vid bostadsanpassning
 • Beslut Förhandsbesked Medle
 • Beslut förhandsbesked Myckle
 • Beslut kulturellt innehåll Kulturhus
 • Bostadsanpassning för elektrisk utrustning (information)
 • Bostadsanpassning hissar (information)
 • Bostadsanpassningsbidrag - vägen till bidrag (information)
 • Byaplan 2016
 • Byggblankett A - ansökan om bygglov, rivningslov eller marklov (gäller även för byggande av vindkraftverk)
 • Byggblankett B - anmälan (tex rivning av huvudbyggnad utanför detaljplanerat område)
 • Byggblankett D - Anmälan Attefall
 • Byggblankett E - bygglov för skyltar
 • Byggblankett F – grannemedgivande
 • Byggblankett G – färgsättningsförslag
 • Byggblankett H - anmälan om eldstad
 • Byggblankett J - förhandsbesked bygglov
 • El-sanering informationsblad.pdf
 • Enkelt avhjälpta hinder
 • Fullmakt för bostadsanpassningsbidrag
 • Hemsida_Situationsplan Medle
 • Hemsida_Situationsplan Myckle.pdf
 • Kontrollplan Carport/förslag
 • Kontrollplan Eldstad/förslag
 • Kontrollplan Garage/förslag
 • Kontrollplan Mindre stuga/förslag
 • Kontrollplan Rivning/förslag
 • Kontrollplan Takkupa/förslag
 • Kontrollplan Tillbyggnad enfamiljshus/förslag
 • Kontrollplan Tillbyggnad fritidshus/förslag
 • Kontrollplan Ventilation/förslag
 • Kontrollplan Värmepanna/förslag
 • Kontrollplan/förslag
 • Kulturhus Skellefteå bilaga 5 - underlag till lokalprogram och tävlingsprogram MAN
 • Kulturhus Skellefteå_beslutsunderlag - ett nytt kulturhus
 • Kulturhus Skellefteåbilaga 6 - underlag till lokalprogram och tävlingsprogram Skellefteå konsthall
 • Kulturhus Skellefteå_beslutsunderlag kulturellt innehåll.pdf
 • Kulturhus Skellefteå_bilaga 1 - lokaler.pdf
 • Kulturhus Skellefteå_bilaga 2 - ekonomi och organisation
 • Kulturhus Skellefteå_bilaga 3 - sammanfattning kultur-, evenemangs- och möteshus i Skellefteå.pdf
 • Kulturhus Skellefteå_bilaga 4 - koncept för samarbete mellan verksamheterna
 • Kulturhus Skellefteå_bilaga 7 - underlag till lokalprogram och tävlingsprogram_Stadsbiblioteket
 • Kulturhus Skellefteå_bilaga 8 - underlag till lokalprogram och tävlingsprogram_Västerbottensteatern
 • Rithuvud Skellefteå kommun 20160204.zip
 • Strandskyddsdispens, vattenverksamhet och muddring
 • Energi, el och värme

 • Värmepumpsanlaggning - Anmälan installation (för berg, jord eller ytvatten)
 • Värmepumpsanlaggning - Riktlinjer installation (för berg, jord eller ytvatten)
 • Överenskommelse med granne vid installation av värmepump
 • Hälsa och miljö

 • Allergi handlingsprogram
 • Betalningsviljestudie Vitbergsområdet (engelsk version).pdf
 • Brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde - anmälan
 • Cisterner - mer än 1000 liter olja
 • Cisterner som tagits bort eller gjorts obrukbara
 • Exempel riskklassningsdiagram
 • Farligt avfall - anmälan om mellanlagring
 • Fågelproblem - information.pdf
 • Information Cisterner som tagits bort eller gjorts obrukbara
 • Inventering Skellefteälvens regleringsmagasin 2015.pdf
 • Järnsand - anmälan om användning av järnsand
 • Kvicksilverförorenade avloppsrör - anmälan om sanering eller utbyte
 • Luftkvalitet_kontrollstrategi för övervakning 2015_2017.pdf
 • Luftkvalitet_Kvalitetssäkringsprogram.pdf
 • Miljöfarlig verksamhet - anmälan
 • Taxa inom miljöbalkens område 2018.pdf
 • Trafikbullersituationen i Skellefteå
 • Vitbergsomradet rapport 20170921.pdf
 • Vatten och avlopp

 • ABVA 2017-10-01, Allmänna bestämmelser om VA-tjänster
 • Anmäla autogiro
 • Ansöka om befrielse från kommunal vattenavgift
 • Ansöka om sprinkler
 • Ansökan om VA-anslutning för flerbostadshus och verksamheter
 • Ansökan om VA-anslutning för privatbostad (en- och tvåbostadshus, fritidshus etc.)
 • Befrielse av kommunal vattenavgift enskild anläggning
 • Befrielse av kommunal vattenavgift gemensamhetsanläggning
 • Byte av vattenmätare
 • Dagvattenstrategi - kortversion
 • Dagvattenstrategi_Skellefteå_kommun_Del1.pdf
 • Dagvattenstrategi_Skellefteå_kommun_Del2.pdf
 • Dricksvatten - registrering av dricksvattenanläggning
 • Eget avlopp - ansökan om enskild avloppsanläggning
 • Enskilt avlopp - kompostering av eget avloppsslam
 • Enskilt avlopp- intyg över slutförd ensklid avloppsanläggning
 • Ersättning för onyttigbliven dricks- och/eller spillvattenanläggning
 • Färdiganmälan, vatten och avlopp LTA
 • Information till fastighetsägare om Skellefteå kommuns allmänna VA-tjänster
 • Läsa av vattenmätare
 • Oljeavskiljare riktlinjer - kortversion
 • Oljeavskiljare riktlinjer.pdf
 • Renhållningsordning för Skellefteå kommun
 • VA-taxa 2017-06-13
 • Vatten och avfall Ansökan annan Fakturamottagare än fastighetsägare.pdf
 • Vattenläckagekostnad
 • Ägarbyte för vatten- och avfallsabonnemang vid försäljning av fastighet
 • Sotning och brandskydd

 • Ansökan eller anmälan om brandfarlig vara
 • Ansökan explosiv vara
 • Ifyllningsinstruktion för ansökan/anmälan om brandfarlig vara
 • Ifyllningsinstruktion om ansökan av explosiv vara
 • Information om brandtillsyn
 • Regler sotning
 • Stäng dörren - röken dödar
 • Djur och lantbruk

 • Djurhållning inom tätort - ansökan
 • Nedgrävning av häst

Dina uppgifter registreras

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Skellefteå kommun, sparas i datasystem. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantör) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Registreringen kan också säkra information som är av livsavgörande betydelse.

Uppgifterna kommer att sparas så länge de behövs i verksamheten. Vill du veta exakt hur länge de sparas kan du vända dig till kommunens kundtjänst som tar kontakt med dataskyddsombudet. Om du är missnöjd med hur Skellefteå kommun behandlar personuppgifter om dig har du möjlighet att lämna klagomål till Datainspektionen. För mer information om dataskydd, se Datainspektionens webbplats.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Informationen granskades: 2018-04-12