Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Tillväxt Skellefteå

Telefon:0910 - 73 50 00
tryck 5

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, entréplan stadshuset

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Bygga och riva - flerfamiljshus, verksamheter, skogsbruk och jordbruk

För flerfamiljshus samt i lokaler där verksamhet bedrivs krävs det bygglov för de allra flesta åtgärder. Byggnader som behövs för jordbrukets eller skogsbruket behov får uppföras utan bygglov.

Flerfamiljshus/verksamheter

För flerfamiljshus, handel, industrier, kyrklig verksamhet med mera finns ingen bygglovsbefrielse. För dessa typer av byggnader finns inga undantag såsom Friggebodar och Attefallare. Bygglov krävs även för parkering och skyltar. 

Skogsbruk och jordbruk

Byggnader som behövs för jordbrukets, skogsbrukets och liknande näringars behov får uppföras utan bygglov.  Det kan gälla en rastkoja för rennäringen eller en maskinhall för skogsbruket. Sådana byggnader kan i vissa fall även få uppföras inom strandskyddsområde om det är nödvändigt för byggnadens funktion, men du bör fråga en bygglovhandläggare först. Observera att undantaget från lovplikten är knutet till näringsverksamheten och kan alltså aldrig tillämpas på bostäder. Kraven i Boverkets Byggregler ska följas även om din byggnad är bygglovsbefriad.

Anläggningsavgift

Tänk på att om man ändrar användning av en byggnad eller del av byggnad kan det innebära en anläggningsavgift för vatten och avlopp. Läs mer om anläggningsavgifter.

Vill du veta mer?

Läs mer om bygga, ändra och riva eller kontakta kundtjänst så hjälper de dig.

Bygglov för skyltar

Aktuellt Nya skyltar och ljusanordningar i detaljplanerade områden (staden, större orter m.m.) kräver bygglov. Men det finns vissa undantag. I Skellefteå kommu...

Vad säger planen?

Aktuellt Arbetet med karttjänsten "Vad säger planen?" pågår för fullt. Cirka 900 detaljplaner producerade under 100 års tid med olika lagstiftningar och intent...

Tillgänglighet

Aktuellt Tillgänglighet handlar om att alla människor kan tåla miljön, kan ta sig fram och hitta dit de ska och kan använda olika utrymmen och funktioner. Det ...

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden

Informationen granskades: 2017-09-01