Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Tillsyn av SBA

Kommunen är enligt lag om skydd mot olyckor skyldiga att genomföra tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor. Genom tillsyn kontrolleras att lagen efterföljs. Enligt lagen har kommunen rätt att göra tillsynsbesök överallt och vid alla tillfällen när behov förekommer. I Skellefteå finns cirka 400 objekt som omfattas av regelbunden tillsyn. Objekten kan ha tillsynsfrister på mellan 1 och 6 år. Förutom regelbunden tillsyn genomförs tematillsyner riktade mot vissa typer av verksamhet och händelsebaserad tillsyn. Här följer en beskrivning av hur tillsynerna i regel genomförs.

Kallelse till tillsyn
Då en tillsyn ska utföras på din fastighet eller din verksamhet aviseras tillsynen av räddningstjänsten minst en vecka i förväg. Tillsynsbeställningen skickas endast ut till fastighetsägare, som ansvarar för att sammankalla nyttjanderättshavarens representanter till tillsynen. Du ombeds ta fram den dokumentation som berör brandskyddet till tillsynsbesöket. Om tiden inte passar går det bra att ändra den, förutsatt att man anmäler det i förväg. Vi förbehåller oss rätten att genomföra oanmälda tillsynsbesök också, men i regel anmäls tillsynen i förväg.

Öppningsmöte
Tillsynen inleds med ett öppningsmöte. Inledningsvis avhandlas formalia som tillstånd, ägar- och verksamhetsuppgifter och överenstämmelse med den inlämnade skriftliga redogörelsen. Ägaren och nyttjanderättshavaren får redogöra för hur de löst frågorna kring brandskyddspolicy, ansvar, organisation, utbildning och övning, instruktioner och rutiner, underhåll och kontroller samt övrig dokumentation. Tillsynen är en kontroll av att ägaren/verksamheten bedriver ett i skälig omfattning organiserat och strukturerat brandskyddsarbete.

Teknisk kontroll
Tillsynen avslutas med en stickprovskontroll av det byggnadstekniska brandskyddet och om möjlighet finns, intervju av personal för att kontrollera att brandskyddsarbetet är kommunicerat i verksamheten.

Tillsynsprotokoll
Anmärkningar på ägarens eller nyttjanderättshavarens brandskyddsarbete redovisas i ett protokoll som skickas ut någon dag efter tillsynen. Ägaren och nyttjanderättshavaren får i uppgift att åtgärda anmärkningarna inom en på protokollet angiven tid, för att sedan skicka in ett svarskort till räddningstjänsten, där man intygar att åtgärderna är utförda.

Kostnad
Kommunen har rätt att ta ut en avgift för genomförda tillsynsbesök. Den nu gällande taxan för tillsyn är en startavgift på 715 kronor (oavsett var i kommunen verksamheten är belägen), följt av 715 kronor per påbörjad tillsynstimme.

Föreläggande, förbud och vite
Varje enskild tillsynsförättare med delegation har rätt att besluta om föreläggande och förbud. Föreläggande kan kombineras med vite som måste betalas om åtgärden inte utförs inom beslutad tid. Lagen medger tillsynsförrättare rätt till tillträde och rätt att få upplysningar och handlingar.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Informationen granskades: 2016-09-07