Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Många olika värden samsas i Vitbergsområdet

Promenad längs Vilses Stig i Vitbergsområdet

Publicerad 2017-10-03

Skellefteå kommun ligger i framkant i Sverige genom sin unika studie över ekosystemtjänster i Vitbergets mångfacetterade område.
– När vi startade arbetet 2015 fanns inga riktlinjer och inget liknande projekt att ta lärdom av. Men det kändes viktigt att våga påbörja detta arbete för Vitbergsområdet eftersom det utreds för att eventuellt bli ett fritids- och naturreservat, berättar Elisabeth Berggren, kommunekolog och projektledare.

Skellefteå kommun ligger i framkant i Sverige genom sin unika studie över ekosystem-tjänster i Vitbergets mångfacetterade område.

– När vi startade arbetet 2015 fanns inga riktlinjer och inget liknande projekt att ta lärdom av. Men det kändes viktigt att våga påbörja detta arbete för Vitbergsområdet eftersom det utreds för att eventuellt bli ett fritids- och naturreservat, berättar Elisabeth Berggren, kommunekolog och projektledare.

Regeringen har satt som mål att arbetet med att identifiera och värdera ekosystemtjänster senast 2018 ska vara en integrerad del i samhällsplaneringen och i kommunens arbete i stort. Vägledning och riktlinjer från länsstyrelser och Naturvårdsverket dröjde dock, så 2015 tog kommunens ekolog ett eget initiativ och beviljades medel från Naturvårdsverket för projektet Identifiering och värdering av ekosystemtjänster i Vitbergsområdet. 

– Under projektets gång har vi fördjupat våra kunskaper om ekosystemtjänster och olika metoder att värdera dem. Under tiden har vår rapport blivit allt mer efterfrågad och då främst av andra kommuner, berättar Elisabeth Berggren.

Vitbergsområdet är speciellt då det är så mångfacetterat och så många olika intressen samsas här. Det är Skellefteås mest välbesökta fritids- och rekreationsområde samtidigt som här finns fina gammelskogsområden och kulturvärden.

– Eftersom vi är först i Sverige med ett så här genomgripande arbete gäller det att ta vår slutrapport för vad den är. Vi har valt att vara transparenta och väldigt öppna med hur vi har tänkt i rapporten. Detta öppnar också för kritik, och vi ser projektet som ett lärande, fortsätter Elisabeth Berggren.

Slutrapporten är en första samlad bedömning av mångfalden av ekosystemtjänster inom Vitbergsområdet. Vissa värden uttrycks kvantitativt, i mängdmått eller i en summa pengar, medan andra värden beskrivs kvalitativt med ord.

– Det kanske finns en förväntan att rapporten ska leverera en värdering i kronor. Men vi värderar en massa olika komponenter som inte går att slå ihop. Tillsammans ger de dock en rik och mångfacetterad bild över Vitbergsområdets många värden. Genom ekosystemtjänsterna har vi fått en helhetsbild över området som vi inte har haft förut, avslutar Elisabeth Berggren.

Arbetet har granskats och kvalitetssäkrats av ekosystemtjänstexpert på Calluna AB.

Fakta

Vad är ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster är de produkter och tjänster från naturens ekosystem som bidrar till människans välbefinnande. Det kan vara livsmedel och råvaror såsom blåbär eller massaved eller insekters pollinering av växter. Det kan också vara att naturen erbjuder människor en plats för rekreation, stillhet eller träningsmöjligheter. Ytterligare exempel på ekosystemtjänster är grundläggande funktioner som fotosyntes och näringscirkulation; tjänster som naturen tillhandahåller och som vi människor ofta tar för givna. Ekosystemtjänster lägger med andra ord grunden för vår välfärd.

Att identifiera och värdera ekosystemtjänster är ett sätt att påverka beslut som rör vår framtida välfärd och livskvalitet. Värdet av en ekosystemtjänst kan inte alltid uttryckas i kronor och ören, vissa värden får man istället sätta i mängdmått (kvantitativt mått), och andra kan endast beskrivas kvalitativt med ord. Men även om värderingen uttrycks på olika sätt, så är identifieringen av ekosystemtjänsterna inom ett område ett sätt att lyfta och tydliggöra alla de värden som finns och som bör vägas in när området planeras.

Etappmål inom miljömålssystemet (fastställt av regeringen):
”Senast 2018 ska betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster vara allmänt kända och integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska avvägningar och andra beslut i samhället där så är relevant och skäligt”.