Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Information om POSOM

POSOM står för psykisk och social omsorg vid större olyckor och katastrofer. POSOM arbetar för att genom psykiskt och socialt omsorgstagande på sikt förebygga psykisk ohälsa.

POSOM-gruppen kallas ut av SOS Alarm och kan vid behov upprätta stödcentrum. POSOM-ledningsgruppen ansvarar för att stöd ges till drabbade personer.

I samband med olyckor, dödsfall och andra liknande händelser blir vi utsatta för starka intryck och känslomässiga påfrestningar. Många kan få efterverkningar långt senare i livet. Det är av den anledningen viktigt att få stöd för att kunna bearbeta det som inträffat. Oftast krävs större åtgärder för att bearbeta det man utsatts för om man väntar. Det är därför viktigt att påbörja bearbetningen i anslutning till själva händelsen.

Vid en större katastrof eller olycka ska POSOM ge praktisk hjälp och stöd till människor som är drabbade av händelsen samt upprätta informations- och stödcentrum. POSOM ska också samverka med övriga av olyckan berörda organisationer.

Stödpersoner medverkar vid upprättande av informations- och stödcentrum när POSOM-gruppen kallar. De tar hand om personer som varit inblandade i eller är berörda av händelsen. Hjälper till att lösa praktiska frågor. Samverkar med övriga av händelsen berörda organisationer. Skyddar de inblandade från ytterligare påfrestningar.

 

POSOM arbetar för att

 • Ge psykologisk och social första hjälp vid större olyckor
 • Vid behov följa upp dem som drabbats och se till att stöd ges även efter det akuta skedet.
 • Genom psykiskt och social omsorg förebygga psykisk ohälsa på sikt.


Vid larm

 • Vid större olyckor eller vid en katastrofsituation kallas POSOM gruppen av SOS Alarm.
 • Vid behov upprättas stödcentrum i lämplig lokal
 • POSOM gruppen ansvarar för att stöd ges till personer som är drabbade.


Ansvarsområden

Socialtjänsten

 • Ansvarar för ekonomisk hjälp till uppehälle, resor, kläder, och övernattning till de drabbade
 • Ansvarar för stödsamtal
 • Ansvarar för remittering och uppföljning

Kyrkan

 • Ansvarar för stödsamtal
 • Bistår vid meddelande av dödsbud
 • Ansvarar för andaktstunder
 • Ansvarar för barnverksamhet
 • Ansvarar för förtärning

Räddningstjänsten

 • Räddningsledaren leder och har högsta ansvaret för räddningsinsatsen samt ger POSOM gruppen information om skadeläget
 • Samordnar och delger POSOM gruppen information som är nödvändig för arbetet i stödcentret
 • Ansvarar för lokalens iordningsställande 
 • Ser till att viss utrustning kommer på plats samt ansvarar för fungerande telekommunikation.

Kommunhälsan

 • Ansvarar för kontakten med sjukvården, t.ex. med jourhavande läkare på akuten eller vårdcentral 
 • Ansvarar för stödsamtal
 • Ansvarar för registrering av besökande.

Polisen

 • Samordnar och ansvarar för kontakten med polismyndighet
 • Ansvarar för polisiära uppgifter
 • Ansvarar för stödsamtal
 • Ansvarar för meddelande av dödsbud
 • Ansvarar för registrering av skadade och kontakter med anhöriga.

Skola / barnomsorg

 • Ansvarar för det psykiska omhändertagandet
 • Ska vid behov aktivera berörd skolas krisgrupp
 • Ansvarar för överblick av stödgruppens/lokala stödgruppens arbete med personliga stödinsatser (helokopterperspektiv)

Skebo 

 • Ansvarar för anskaffning av bostäder
 • Ansvarar för stödsamtal
 • Medverkar vid det fysiska omhändertagandet

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Informationen granskades: 2016-09-07