Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta räddningstjänsten

Telefon:0910-73 50 00
Efter kontorstid (jourhavande insatsledare): 0910-73 55 63

Telefontider 08.00-12.00, 13.00-17.00

Besöksadress Solbacken
Nöppelbergsvägen 2

Besökstid: 08.00-12.00, 13.00-17.00

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Eldningsförbud

Foto från en gräsbrand i Tåme 2013-05-30

Möjligheten att föreskriva om eldningsförbud har funnits en längre tid i Sverige. Redan i brandstadgan 1962 gavs kommunerna möjlighet att utfärda en regel som sade att eldning skulle anmälas till dåvarande brandchefen. Syftet med detta var att brandchefen i sin tur skulle kunna förbjuda olämplig eldning. Med tiden har det blivit möjligt att erhålla säkrare prognoser på brandrisken och därför har det blivit lättare att utfärda ett mer generellt eldningsförbud, även om någon inte anmält eldning. Här nedan finner du svar på vanliga frågor om eldningsförbud.

Vem bestämmer om eldningsförbud ska råda?

I Skellefteå kommun fattar räddningschefen eller den som räddningschefen har utnämnt beslut om eldningsförbud och upphävande av eldningsförbud. Beslutet är en form av myndighetsutövning och är därmed förankrat i den politiska nämnden. Nämnden har delegerat beslutsfattandet till enskilda tjänstepersoner och beslut om eldningsförbud redovisas i nämnden. Överklagan av beslut om eldningsförbud ska göras skriftligen inom tre veckor från dess att beslutet tagits.

På vilka grunder fattas det beslut om eldningsförbud?

Eldningsförbud utfärdas endast då det är absolut nödvändigt. Vid svår torka och andra ogynnsamma väderförhållanden kan situationen bli sådan att en eventuell brand blir mycket svår att hantera och konsekvenserna av branden stora. Beslut om eldningsförbud baseras på information från SMHI som tillhandahåller kontinuerliga brandriskprognoser. Det kan även finnas andra orsaker till att eldningsförbud utfärdas, t ex vid hög gräsbrandrisk, om brandfrekvensen väntas öka avsevärt eller vid större evenemang eller högtider där eldning är en naturlig del. Även då kan situationen uppstå att en liten eld som utvecklas till en brand får allt för stora konsekvenser och att räddningstjänsten upplever att resurserna inte är tillräckliga. 

Eldningsförbudet utgör en inskränkning av invånarnas rättigheter och därför har en restriktiv hållning till förbudet antagits i Skellefteå kommun. Med andra ord föreligger brandrisk även när eldningsförbud inte råder och när eldningsförbud är utfärdat är risken överhängande och konsekvenserna av brand beräknas bli mycket svåra.

Hur vet jag om eldningsförbud råder?

Beslut om eldningsförbud anslås på Skellefteå kommuns anslagstavla och publiceras på kommunens hemsida som nyhet. Media (lokalpress, lokaltv och lokalradio) underrättas också om förbudet. Upphävande av eldningsförbud meddelas på samma sätt. Ofta undantas eldning på särskilda grillplatser, användning av friluftskök, samt föranmälda bräänningar i naturvårdande syfte.

För att få information om eldningsförbud råder för närvarande kan du kontakta kommunens kundtjänst.

Vad innebär eldningsförbudet?

Eldningsförbudet kan beslutas gälla helt eller delvis. I det aktuella beslutet om eldningsförbud kan du läsa om vad innebörden av förbudet är.

Vad händer om jag bryter mot eldningsförbudet?

Enligt lag om skydd mot olyckor kapitel 10 §3 skall den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot förbud mot eldning utomhus dömas till böter.

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden

Informationen granskades: 2016-12-02