Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta räddningstjänsten

Telefon:0910-73 50 00
Efter kontorstid (jourhavande insatsledare): 0910-73 55 63

Telefontider 08.00-12.00, 13.00-17.00

Besöksadress Solbacken
Nöppelbergsvägen 2

Besökstid: 08.00-12.00, 13.00-17.00

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Soteld

Soteld är en mycket vanlig orsak till räddningstjänstens utryckningar. 90% av utryckningarna sker till villor och fritidshus. Eftersom skorstenar generellt är dimensionerade för att tåla höga temperaturer får sotelden sällan allvarliga konsekvenser. Risken för spridning av branden är störst i äldre byggnader med murade skorstenar.

Här nedan visas de vanligaste orsakerna till eldningsrelaterade bränder.

Övergång från oljeeldning till vedeldning i kombinationspannor

Kombipannor är byggda för oljeeldning och inte kontinuerlig vedeldning. Temperaturen i skorstenen kan bli avsevärt högre och en mängd problem kan uppstå. I vissa fall kan det hjälpa att installera en motdragslucka. I annat fall bör du byta ut din kombipanna mot en panna med modern eldningsteknik. Har du en gammal skorsten, ska du kontrollera så att det inte finns byggfel vid bjälklagsgenomföringarna. Skorstenen måste var dimensionerad för ändamålet och arean ska vara avpassad efter gällande bestämmelser. Rådfråga din skorstensfejarmästare.

Blanksot (tjärbildning) i skorstenen

Vedeldning innebär att du lätt kan få blanksot i skorstenen, speciellt vid för låg lufttillförsel. Blanksotet antänds lätt, redan vid låg temperatur. Ibland händer det att en soteld börjar efter det att sotaren varit på besök. Det beror på att det lösa sotet blottlägger blanksotet. När det lösa sotet är borta, blir draget bättre och temperaturen på rökgaserna blir högre, vilket i sin tur antänder blanksotet. Sotelden ger ofta temperaturer på tusen grader. Om blanksot uppstår i en murad skorsten, kan skorstenen spricka. De heta rökgaserna läcker då ut genom springorna och antänder brännbart material. Även om skorstenen inte spricker kan brand uppstå. Värmen torrdestillerar brännbara byggnadsdelar som sedan antänds. Be din skorstensfejarmästare undersöka om du har rätt eldningsteknik och rätt lufttillförsel samt om din skorsten klarar att stå emot påfrestningarna. Regelbunden sotning minskar risken för soteld. Blanksot i skorstenen måste bort till varje pris.

Överhettning av skorsten på grund av dålig isolering runt rökkanalen

Värmen i skorstenen gör att isoleringen runt rökröret sintrar. Det innebär att mineralullen smälter och därmed förlorar förmågan att isolera. Värmen strålar då runt röret mot byggnadsdelar som torrdestilleras och antänds. Vedeldning i panna kräver en rökkanal som är dimensionerad rätt. Dessutom måste du kontrollera avståndet mellan skorstenen och brännbart material.

Hög rökgastemperatur på grund av felaktig eldning

Du kan lätt se om du eldar fel. Ryker det mycket från skorstenen är det ett tecken på att pannan inte fungerar som den ska. Förutom att energin utnyttjas dåligt och att miljöutsläppen är stora, finns det också en brandrisk genom att den höga rökgastemperaturen orsakar skador på rök-kanalen. Motdragslucka och keramisk insats till pannan kan vara lämpliga åtgärder. Kontakta din skorstensfejarmästare. För att kontrollera rökgastemperaturen finns det rökgastermometrar. OBS! Även rökfri förbränning kan vara farlig om rökgastemperaturen är för hög!

Felaktig stagning av rökkanalen och brister i schaktet

Skorstenens stagning leder värme till angränsande bjälkar. Om rökröret är stagat med järn direkt till brännbart material uppstår brandfara. Torrdestillerat trä kan antända redan vid 80 grader. Vid de bränder som orsakas av fel i schakten, är de vanligaste felen:

  • Schakt byggt av brännbara skivor som masonit, plywood, spånskivor och råspont.
  • Brännbara delar finns i schakten.
  • Hål för rör finns, vilket gör att om brand uppstår sprids den lätt.

Inga stag får svetsas direkt i rökröret. Schaktet ska vara av obrännbart material. Det är viktigt att det är rätt avstånd mellan schakt och skorsten. Dessutom ska schaktet ha en urluftningskanal.

Skräp i pannrum och oförsiktig hantering av aska

Bränder i pannrum är allt för vanliga. Brandstiftare kan vara utflygande gnistor från pannans draglucka som antänder skräp i pannrummet. Att torka kläder i pannrummet är inte heller lämpligt. Bränder har uppstått då man torkat kläder på rökröret mellan panna och skorsten. Använd inte pannan som förråd eller torkrum. Pannrumsdörren är en branddörr som ska vara stängd. Bränsle och brännbart material ska förvaras på säkert avstånd från eldstaden (minst 1,5 meter). Om brand skulle uppstå är det viktigt att den stannar i pannrummet. Ett pannrum i en villa ska klara av att hålla branden i pannrummet i minst 30 minuter. Det får därför inte finnas springor runt kabel- och rörgenomföringar. Väggar och tak ska vara klädda med tändskyddande skivor (tillexempel gips eller minerit).

En femtedel av alla fastbränsleskador beror på bristfällig askhantering. Glödrester finns ofta kvar i askan som tömts. Glödrester kan vara kvar i flera dagar. Därför ska aska och sot förvaras i ett obrännbart kärl med tättslutande lock i minst 5 dygn. Behållarna placeras på obrännbart underlag på säkert avstånd från brännbara byggnadsdelar (minst 25 centimeter). 

Vad ska jag göra vid soteld?

Ring 112 vid soteld eller kraftig rökutveckling.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Informationen granskades: 2016-09-07