Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta räddningstjänsten

Telefon:0910-73 50 00
Efter kontorstid (jourhavande insatsledare): 0910-73 55 63

Telefontider 08.00-12.00, 13.00-17.00

Besöksadress Solbacken
Nöppelbergsvägen 2

Besökstid: 08.00-12.00, 13.00-17.00

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Vattensäkerhetstips - Vid översvämning

Översvämning Boströmsbäcken 2006-räddningstjänsten-Peter Markstedt.jpg

Översvämningar kan uppkomma under olika tider på året och då av olika orsaker. Under våren kan snösmältningen och vårfloden orsaka översvämningar. Sommar och höst kan det vara på grund av mycket regnande. Under förvintern, oftast i december, förekommer bottenfrysning i mindre vattendrag som bygger upp isvallar. Om du bor i ett område där du vet att det finns risk för översvämningar är det klokt om du försöker trygga dig i förväg. Här får du veta vilka ansvarsförhållanden som gäller i sådana situationer och vad du bör vidta för förebyggande åtgärder.

 

Ansvaret - när kan man förvänta sig hjälp av räddningstjänsten vid en översvämning? 

Varje fastighetsägare har i grunden ansvar för sin fastighet. Vid en olycka som den enskilde själv inte mäktar med att hantera ska kommunens räddningstjänst träda in och hjälpa den enskilde. Det sker då på kommunens bekostnad. Vissa kriterier, som framgår av lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778), måste dock uppfyllas för att räddningstjänsten ska ingripa. Det ska till exempel vara behov av snabbt ingripande. Kostnaden för insatsen ska ställas mot det hotade intressets vikt. Där ingår också att bedöma om insatsen kan förorsaka miljöskada. Och om den drabbade själv kan avhjälpa situationen ska inte räddningstjänsten ingripa.

Kommunen har tidigare ibland vidtagit förebyggande åtgärder, bl.a. genom att spränga bort isproppar. Innan vi kan åtgärda en befarad översvämning måste vi alltid ta hänsyn till krav på vattendom, återställda flottleder, fiskvandring, skyddade rödlistade arter samt kostnader vägd mot eventuell skada.

När det gäller översvämningssituationer där ett eller några hus riskerar att få vattenskador är kriterierna för räddningsinsats inte uppfyllda. Det innebär att räddningstjänsten inte kommer att göra någon insats vid dessa tillfällen. Det är först när många hus drabbas, eller på annat sätt en stor egendomsskada riskeras, eller risk för liv föreligger, som kriterierna för räddningstjänst uppfylls. På platser där det tidigare förekommit översvämning är fastighetsägaren också medveten om vad som kan ske och har haft god tid på sig att vidta åtgärder för att förebygga ett upprepande. Sammanfattningsvis innebär det att du inte kan räkna med att kommunens räddningstjänst gör en insats i dessa fall.

Om du har en byggnad som står i riskzonen för att drabbas av översvämning, bör du fundera på vilka förebyggande åtgärder som kan vidtas. Det kan till exempel vara att bygga en permanent invallning i form av en jordvall. Eller att skaffa material, exempelvis sand och sandsäckar, för att kunna bygga en tillfällig invallning. Mindre byggnader kan kanske höjas upp eller flyttas till högre belägen plats. Det kan också vara en bra investering att skaffa en dränkbar pump. Den kan du ha stor glädje av även i andra sammanhang, till exempel om du skulle få en vattenläcka inomhus.

Vid översvämning

På dinsäkerhet.se finns tips om hur du kan förbereda din fastighet för översvämning och hur du ska agera då vattnet forsar in.
Bland annat finns en informationsfilm om åtgärder vid översvämning i ditt hus. I filmen får du råd om hur du tätar en golvbrunn som läcker in, hur du bygger en skyddsvall och vad som är viktigt att tänka på vid länspumpning. Klicka här för att se filmen på dinsäkerhet.se!

Räddningstjänsten hjälper till vid plötsliga översvämningar, det vill säga när det har gått så snabbt att du inte har någon kontroll över vattenmassorna och omöjligt kan ha hunnit förbereda något skydd mot dem. Handlar det däremot om ett vattenstånd som du har haft tid att gardera dig emot - även om det har stigit ganska fort och högt - har räddningstjänsten som sagt inte samma skyldighet. Om du anser översvämningen vara akut, dvs. om vattnet fortfarande stiger, t.ex. i din källare, och skadan förvärras ska du ringa SOS Alarm på telefonnummer 112. Om översvämningen inte är att betrakta som akut, dvs. om vattnet inte längre stiger, ska du vända dig direkt till ditt försäkringsbolag. Har du inte försäkring eller inte får den assistans du behöver kan du kontakta räddningstjänsten. Vi hyr ut pumpar och kan mot självkostnad hjälpa dig med länspumpning. Kostnaden kan du sedan reglera med ditt försäkringsbolag.

Oavsett om en källaröversvämning beror på rör som sprungit läck, skyfall eller inträngande avloppsvatten finns det hjälp att få. Vart du ska vända dig är en bedömningsfråga.

Åtgärdslista vid översvämning

 1. Skaffa hjälp med länspumpning. Länspumpa översvämmande utrymmen. Du kan få akut hjälp från Räddningstjänsten. Uthyrningsföretag och vvs-företag kan tillhandahålla länspumpar.
 2. Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna. Se dock till att dräneringspumpar inte stannar.
 3. Ring ditt försäkringsbolag och ordna hjälp med skadereglering och uttorkning.
 4. Ifall det rör sig om inträngande avloppsvatten ska du vid kontakt med vattnet vara noga med hygienen.
 5. Flytta till torrt utrymme eller palla upp möbler och annan lös egendom som blivit blöt eller fuktig.
 6. Rengör fast och lös egendom som blivit smutsig av orent vatten.
 7. Fuktkänslig egendom torkas snarast.
 8. Anlita saneringsfirma om jobbet blir för tungt.
 9. Dokumentera skadan genom fotografering.
 10. Agera omgående, med sunt förnuft och som om du själv skulle betala skadan. Rädda snarast det som räddas kan. Släng inget innan du fått klartecken av din skadehandläggare. Spara alltid kvitto på utlägg. Behöver du hjälp av saneringsföretag?

Åtgärdspunkter för att förebygga översvämning

 • Kontrollera att stuprör och dräneringsrör är rensade och i bra skick.
 • Se till att marken lutar bort från huset
 • Ha vallar runt källartrappa, källarfönster och nedfart
 • En enkel dränkbar pump kostar cirka 500 kronor. Kan vara bra att ha som första hjälpen .
 • Översvämningsvatten kan komma in via tvättställ och toalett. Du kan ha en avstängningsbar golvbrunn (självstängande eller manuell), backventiler på avlopp, pluggar för ledningar till tvättställ och vattentätt lock över toaletten
 • Se till att ha bra frånrinning från brunnen så att inte ytvatten tillåts förorena dricksvattnet
 • Håll uppsikt över vattennivån i dräneringsbrunnar.
 • Flytta bort känsliga föremål, dyrbar inredning och inventarier från källarens lägre nivåer
 • Förvara inte kemikalier och farligt avfall på källargolv i fastigheter med lågt liggande källare.
 • Kontrollera din försäkring. Självrisken är vanligtvis högre vid vattenskador.
 • Håll rensgaller i dagvattenbrunnar rena från löv.
 • Täta golvbrunnar vid behov.
 • Uthyrningsfirmor har elektriska pumpar för uthyrning.
 • Se till att dina avloppsbrunnar är fria från skräp.
 • Misstänker du att det är stopp i dagvattenbrunnar utanför din fastighet, kontakta tekniska kontoret.
 • Var uppmärksam på vilken status existerande dräneringsrör utanför din fastighet har. Tänk på att trädrötter kan tränga in i och blockera både dränerings- och avloppsrör.
 • Lägg något tungt på brunnslocket i din källare för att förhindra att det lyfts om vattnet tränger upp.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Informationen granskades: 2016-09-07