Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Försäkringsinformation

Skellefteå kommun har följande försäkringar: ansvarsförsäkring, egendomsförsäkring, olycksfallsförsäkring, saneringsavtal, tjänsterese- och studentförsäkring samt motorfordonsförsäkring. Försäkringsperioden gäller från 1 juli 2014 till och med den 30 juni 2018.

Snabblänkar till rubriker på denna sida

Olycksfallsförsäkring

Omfattar nedanstående personkrets, ej anställda.

Försäkringsbolag: Protector (försäkringsnummer 289145)
Självrisk 0 kronor

Med olycksfallsskada menas kroppsskada som drabbar den försäkrade ofrivilligt genom plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen = olycksfall) Försäkringen gäller inte vid sjukdom.

Försäkringen gäller;


Heltid

• Gymnasieskola inkl. särskola
• Grundskola inkl. särskola och migration
• Förskoleklass inkl. migration
• Förskolor inkl. migration
• Familjedaghem
• Boende i familjehem, HVB och boendestöd
• Solkraft (200 med SoL beslut, 200 utan SoL beslut)
• Daglig sysselsättning
• Barn och ungdomar i flyktingboende
• Aktivitetsprogramet för ungdomar och invandrare
• Försörjningsstödtagare äldre än 29 år
• Deltagare i Arbetsmarknadstorget
• Nyanlända inom ISA-samarbetet (utanför Arbetsförmedlingens ansvar)
• Sommarföretaget
• Ungdomar i kommunens ferieverksamhet (företagsorientering)

Verksamhetstid

• Vuxenstuderande, inkl. SFI, YH och särvux
• Personer i Ungdomstjänst
• Försörjningsstödtagare hos annan arbetsgivare än kommunen
• Sysselsättning via IFO, övriga
• Barn och ungdom i kontaktfamiljer
• Barn och ungdom som har kontaktpersoner
• Praktikanter med försörjningsstöd oavsett ålder
• Socialtjänsten "Råd och Stöd", praktikanter 17-21 år ej inskrivna i gymnasieskolan
• Ledsagare
• En hjälpande hand

Vanprydande ärr, lyte och men ingår.

Med heltid menas, dygnet runt såväl fritid som arbetstid.
Med verksamhetstid menas, tid då den försäkrade deltar i av kommunen bedriven verksamhet, direkt färd till och från denna verksamhet.

Har du frågor? 

Kontakta försäkringsbolaget via mejl eller telefon
skador@protectorforsakring.se
tfn: 08-410 637 00

Skadeanmälan gör du här blankett för skadeanmälan (pdf, nytt fönster)

Ansvarsförsäkring

Försäkringsbolag:  Länsförsäkringar Västerbotten
Självrisk 0,5 basbelopp (år 2014 = 44 400 kronor)

Försäkringen omfattar kommunens anställda, förtroendevalda, elever och andra som på något sätt har sitt dagliga/tillfälliga arbete i kommunen, och gäller för skadeanspråk vid person- och sakskada.

Egendomsförsäkring

Försäkringsbolag: Länsförsäkringar Västerbotten
Självrisk:  10 basbelopp, vid varje skadetillfälle.

Försäkringen gäller vid brand- inbrotts- och vattenskador på kommunens fastigheter samt lös egendom i egna och hyrda lokaler.

Vid skada kontakta:

Egendom: fastighetsägaren/fastighetstekniker
Inventarier:   verksamhetsansvarig

OBS: skadeanmälan till försäkringsbolag görs på en och samma blankett.

Vid inbrott skall polisanmälan alltid göras.

Tänk på

  • Vi är alla ansvariga för att dörrar låses och belysning släcks, kontrollera att alla fönster och vattenkranar är stängda.
  • Används levande ljus är det den som tänder ansvarig för att det också släcks.
  • När det gäller byggnader som har larm,  är det bra att göra större kontroller emellanåt så att larmanordningarna fungerar. Samt att all personal verkligen kan använda larmet rätt
  • Lås in stöldbegärlig egendom (ex.vis datorer, TV, kameror osv) på larmat område. Utarbeta rutiner för detta
  • Kontrollera låsning efter entreprenörer som arbetar i byggnaderna under obekväm tid, lov mm.

Saneringsavtal

Försäkringsbolag:  Nomor

Omfattar sanering mot skadeinsekter, husbocksförsäkring, sen upptäckt av dödsfall mm.

Tjänstereseförsäkring

Försäkringsbolag:  AIG
Självrisk:   0 kronor.

Försäkringen omfattar anställda, förtroendevalda, elever och studerande när dessa företar resor.

Försäkringen gäller i hela världen med undantag för länder i krigstillstånd.

Försäkringen gäller; sjukvårdskostnader, invaliditets- och  dödsfallsersättning, reseavbrott, försening, ersättarresa/ny resa, personlig- och kommunens egendom samt självriskeliminering vid skada på egen bil/bostad under tjänsteresa mm.

Skadeanmälningsblankett kan skrivas ut på www.aig.se.

Fordonsförsäkring
(Kommunens egna fordon)

Försäkringsbolag: Länsförsäkringar Västerbotten
Självrisk: Individuell per fordon
Vid skada kontakta:  tekniska kontorets serviceavdelning, telefon 73 79 21.
Skadeanmälningar: skador@LFvasterbotten.se

Övriga upplysningar

Försäkringshandläggare

Skicka e-post till försäkringshandläggaren

Tidigare försäkringsbolag (Olycksfall)
Tidsperiod Försäkringsbolag Telefonnummer
1/9 1967  - 30/8 1969 Folksam 0920-788 78
1/9 1969 - 30/8 1972 Trygg-Hansa 077-11 11 500
1/9 1972 - 30/8 1975 Skandia 0910-171 30 
1/9 1975 - 30/8 1981 Länsförsäkringar 090-10 90 00
1/9 1981 - 30/8 1985 Trygg-Hansa 077-11 11 500 
1/9 1985 - 31/8 1992 Skandia 0910-171 30 
1/9 1992 - 1997-06-30 Wasa Försäkring 090-10 90 00 
1/12 1993 - 30/6 2000 Wasa t o m 1998,
1/1 -99 Länsförsäkringar, fusion mln LF och Wasa dec 1998
090-10 90 00
1/7 2000 - 30/6 2006 Trygg-Hansa 077-11 11 500 
1/7 2006 - 30/6 2007 Folksam f.nr K 47623 0920-788 78
1/7 2007 - 30/6 2010 Chartis Europé (www.chartisinsurance.com) f.nr 104-5021 08-506 920 80
1/7 2010 - 30/6 2013 Europeiska Försäkringsaktiebolaget  publ 0770 457 970
1/7 2013 - 30/6 2014 Folksam K 47771. 0771 950 950

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Informationen granskades: 2017-11-15