Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Regler för att starta fristående förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem

Det finns vissa kvalitetskrav för att få en fristående verksamhet godkänd. Det ska exempelvis finnas personal med utbildning eller erfarenhet för att kunna ge barnen en god omsorg.

Kvalitetskrav för godkännande av verksamhet

  • Det ska finnas personal med utbildning (för fristående förskolor ska åtminstone en anställd ha förskollärarlegitimation) eller erfarenhet att barnens behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet tillgodose.
  • Barngruppen ska ha lämplig sammansättning och storlek.
  • Lokalerna ska vara ändamålsenliga och godkända av brand-och miljömyndighet.
  • Verksamheten ska utgåfrån varje barns behov.
  • Läroplanen för förskolan ska följas i den fristående förskolan och vara vägledande för pedagogisk omsorg.

Vem har rätt till bidrag?

Bidrag ska lämnas till fristående förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem som godkänts att bedriva verksamhet och är öppen för alla barn som har rätt till kommunal förskola.

Undantag får göras för

  • barn som skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för den enskilda verksamheten att ta emot
  • verksamhetens särskilda karaktär, ex. föräldrar som är medlemmar i föräldrakooperativ, anställdas barn i ett företag
  • om verksamheten innebär påtagliga negativa följder för motsvarande verksamhet i kommunen eller om oskäliga avgifter tas ut

Bidragets storlek

Barnets hemkommun ska lämna bidrag till enskild huvudman som har rätt till bidrag. Skyldigheten omfattas både  inom den egna kommunen och i annan kommun. Bidraget utgår enligt samma resursfördelningsprinciper som i kommunen i övrigt. Bidrag utgår till ”egna” barn i pedagogisk omsorg.

Bidrag får inte lämnas för fler egna barn än det antal barn som har tagits emot.

Köhantering, föräldraavgift och underlag

Enheterna hanterar själva sin kö och tar in föräldraavgifter. De måste tillämpa Skellefteå kommuns maxtaxa, men har dock rätt att tillämpa en lägre taxa. De ska ansvara för att underlag lämnas in till kommunen gällande grunduppgifter, schema, uppsägning och olika förändringar.

Tillsyn

Verksamheten står under tillsyn av kommunen, där verksamheten bedrivs. Verksamheten ska hållas tillgänglig för tillsyn och inspektion och anordnaren ska tillhandahålla den information som kommunen behöver.

Om missförhållanden uppstår ska kommunen förelägga den som är ansvarig att åtgärda missförhållandet. Om detta inte följs får kommunen återkalla godkännandet. Ett godkännande kan återkallas om den enskilde anordnaren inte uppfyller sina skyldigheter enligt lagen om registerkontoroll av personal.

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden

Informationen granskades: 2017-11-15