Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Mobbning och kränkande behandling

Det ska finnas en plan mot kränkande behandling för förskola eller grundskola. Planen ska främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, tro, sexuell läggning eller funktionshinder. Den ska förebygga och förhindra trakasserier eller annan kränkande behandling, exempelvis mobbning.

Ansvar för likabehandling

Huvudansvarig för arbetet med likabehandling och lagens tillämpning på förskola, fritidshem och skola är förskolechef eller rektor. All personal har ansvar för att motverka, förebygga och upptäcka handlingar och attityder som kan innebära att barn och elever utsätts för diskriminering, kränkande handlingar eller mobbning.  Varje skola och förskola har särskilda rutiner för att upptäcka, utreda, åtgärda och följa upp så att kränkande behandling inte uppstår.

Förebyggande arbete - inventering

Inventering av förekomsten av brister i likabehandling eller annan kränkande behandling görs varje läsår genom:

 • skolsköterskans samtal med alla elever
 • trivsel-, föräldra-, medarbetar- och medborgarenkät
 • drogvaneenkät i årskurs 9
 • regelbundna samtal med kamratombud/elevskyddsombud
 • mentorsamtal
 • uppföljning i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Eleverna ska vara delaktiga

Elevskyddsombud och kamratombud har ett särskilt ansvar att förebygga och upptäcka olika former av kränkande behandling i sina klasser och meddela personal på skolan. Det är särskilt viktigt att eleverna är delaktiga i det förebyggande arbetet.

Uppföljning görs varje år

Planen mot kränkande behandling följs upp i samband med det årliga kvalitetsarbetet och publiceras på förskolors, fritidshems och skolors hemsidor. Planen mot kränkande behandling ska göras känd för all personal, alla elever i förskoleklass, fritidshem och skola samt för vårdnadshavare.

Vid den årliga uppföljningen ska genomförda insatser följas upp och utvärderas. I utvärderingen deltar alltid minst två elevrepresentanter. Följande frågor bör tas upp:

 • hur har informationen nått ut?
 • vilka förebyggande åtgärder har vidtagits under läsåret?
 • hur har eventuella ärenden hanterats och följts upp?
 • bör något ändras i likabehandlingsplanen?
 • vad är elevskyddsombudens åsikt om skolans arbete mot diskriminering och annan kränkande behandling?

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden

Informationen granskades: 2017-11-13