Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Våtmarker

Myren har med sitt öppna landskap med myrslåtter och hjortronplockning sedan länge varit viktig för människor i Norrland. Krokiga myrtallar, intensiva myggsvärmar, orrspel och skvattrams välbehagliga doft förknippar vi automatiskt med myrlandskapet. Myren är dock mer än detta och våtmarken är mer än bara myr.

Våtmark kan definieras som ”mark där vatten under en stor del av året finns nära, under eller strax över markytan samt vegetationstäckta vattenområden”. Våtmarker är förutom myr även sumpskogar, stränder och fuktängar. Sverige är ett av världens mest våtmarksrika länder och i Skellefteå kommun består 16% av kommunens yta av våtmark.

Våtmarkerna spelar en viktig roll i vattnets naturliga kretslopp. De samlar upp tillrinnande vatten som de sedan lagrar och sprider. Det ger ett jämnare vattenflöde och en bättre vattenförsörjning även under torra perioder. Även klimatet runt våtmarkerna blir jämnare eftersom vattnet lagrar värme. Våtmarker fungerar också som biologiska reningsfilter när de omvandlar kväve till ofarlig kvävgas och binder tungmetaller och organiska bekämpningsmedel.

Våtmarkerna har stor betydelse för mångfalden av växt- och djurarter. Mossor och en femtedel av de svenska kärlväxterna finns enbart i fuktig miljö. Intill Storkärret i Blylodmyrans naturreservat finns en av kommunens allra rikaste växtsamhällen där man bl.a. finner de typiska men sällsynta våtmarksväxterna tvåblad, brudsporre och lappnycklar. På Stormyran söder om Vithatten finns landskapet Västerbottens enda kända växtplats för myrbräcka.

Våtmarkerna är också viktiga lokaler för en rad fåglar. Såväl Jättungsmyran som Stormyran finns mycket rikt fågelliv med stora mängder vadare och änder.
Myrstrandskogen är viktig för älgens och rådjurets bete och sumpskogen är t.o.m. livsviktig för bl.a. tjäderns och orrens kycklingars första levnadsveckor.

Våtmarkerna är också ett kulturlandskap som har haft- och fortfarande har betydelse för människan. Myrar och våtmarker har ofta nyttjats som vinterfärdvägar och renflyttningsleder. Myrslåtter och raningsslåtter gav näringsrikt foder och var avgörande för nybyggarnas försörjning då traditionella ängsmarker var för små. Slåttern var följaktligen vanligast i inlandet och spåren från denna verksamhet ser man än idag i form av lador och rester av hässjevirke.

Människans användning av våtmarkerna under de senaste 150 åren har också lämnat andra spår. Inom Skellefteå kommun är ungefär 90% av våtmarkerna större än 50 ha påverkade av dikning. Sjösänkningar och dikning har varit en vanlig metod för att förvandla våtmark till skogs- eller jordbruksmark. En mindre del av våtmarkerna används också för torvbrytning bl.a. utanför Röjnoret.

De öppna våtmarkerna är de enda naturligt öppna marklandskapen som finns i Skellefteå kommun. Här ges möjligheten att i skydd av myrstrandskogen se såväl ovanliga som skygga djur och sist men inte minst plocka hjortron en vacker dag i slutet av juli.


Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Informationen granskades: 2016-09-07