Strategi för barns och ungas inflytande och delaktighet

Det är viktigt att barn och unga får möjlighet att delta i demokratiska processer. Detta är särskilt viktigt på lokal nivå eftersom det är där de flesta beslut som påverkar deras vardag tas. I kommunens arbete med invånarinflytande ska det finnas kanaler där barns och ungas röster kommer fram.

Genom denna strategi vill Skellefteå kommun uppnå bättre beredskap för förändrade behov, förbättrade kontaktvägar och bättre beslut utifrån barns och ungas inflytande. Det innebär att alla kommunens verksamheter ska göra rätt saker för alla åldersgrupper, och att kommunens ansvar och verksamhet ska bli mer känd hos barn och unga.

Det handlar också om att genom demokratiska former öka ungas inflytande och delaktighet och bidra till aktiva invånare.

Mål för barns och ungas inflytande och delaktighet i Skellefteå kommun

  • Barn och ungas bästa ska ligga till grund för planering, beslutsfattande och utveckling av kommunen.
  • Barns och ungas syn på frågor som berör dem ska efterfrågas.
  • Nämnder och förvaltningar ska samverka för att använda resurserna för barns och ungas bästa.

 

Strategi för barns och ungas inflytande och delaktighet (pdf, nytt fönster)

Ansvarig nämnd: Kommunfullmäktige
Informationen granskades: 2015-05-26