Bildanvändning

Bilder samverkar oftast med både text och form. Det gäller att skapa ett lyckat samspel för att kommunikationen ska bli effektiv. Bilder påverkas också av varandra, för många bilder på samma sida kan ibland överrösta varandra. Därför är det viktigt att se bilder som en del av en helhet. Skellefteå kommun strävar efter att använda rätt bilder i rätt sammanhang. Vi vill också skapa igenkänning med våra bilder. Många gånger vinner vi på att låta våra bästa bilder återkomma flera gånger.

Allmänna regler kring köp och användning av bilder

När vi beställer en bild köper vi rätten att använda bilden i ett bestämt sammanhang. Äganderätten till originalet är alltid upphovsmannens. Inga ändringar i bilden får göras utan upphovsmannens tillstånd, det gäller beskärningar eller andra ändringar. Upphovsmannens namn ska anges när bilden används.

Bildredaktion

Via informationsenheten finns möjlighet till stöd för bildanvändare. Det är ofta viktigt att tänka in bild tidigt i kommunikationen. Informationsenhetens bildredaktör har som uppgift att se till att grafiska profilens avsnitt om bildanvändning följs i kommunövergripande kommunikationsinsatser. Bilder med större spridning tas fram av verksamheterna tillsammans med bildredaktören.

Publiceringsgodkännande

Innan en bild på identifierbara och/eller namngivna individer publiceras måste dessa ge sitt samtycke. Det innebär att fotografen måste försäkra sig om att fotograferade människor är införstådda i hur bilden ska användas. När barn före gymnasieålder fotograferas ska en av vårdnadshavarna ge sitt samtycke före publicering. Det ingår i fotografens uppdrag att ett sådant samtycke inhämtas. Muntligt samtycke räcker om fotografen gör en notering om vem som gett sitt tillstånd och när. Översikts- och avståndsbilder med många människor är undantagna.

Om en bild ska användas i ett sammanhang som kan upplevas känslig eller kränkande, till exempel en bild intill en text om mobbing, är det extra viktigt att både fotografen och personer på bild är införstådda i hur bilden ska användas och godkänner publicering. I en sådan situation kan det vara klokt att använda anonyma bilder, där personer inte går att identifiera.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2017-05-03