Avgifter för avfall

I Skellefteå kommun tillämpas miljöstyrande renhållningstaxa. Taxan är indelad i en grundavgift, en hämtningsavgift och en behandlingsavgift.

Du kan välja om du vill sortera ditt matavfall eller inte. Det är alltid fastighetsägaren som beslutar om abonnemanget så om du hyr din bostad behöver du inte välja.

Det här ingår i grundavgiften

 • Omhändertagande och transport av hushållens farliga avfall, kyl- och frysmöbler, vitvaror, elektronikavfall och grovavfall.
 • Projektering, bygglov och skötsel av återvinningscentraler (ÅVC).
 • Information och administration till hushåll och verksamheter.
 • Avslutning och täckning, efterbehandling och kontrollprogram för deponier, miljöavgifter, tillståndsansökningar, internhyror, kapitaltjänster med mera.
 • En- och tvåfamiljshus, flerbostadshus samt kontor och verksamheter betalar skilda grundavgifter. Avgiften betalas efter den service som ingår i abonnemanget. Grundavgift ska betalas per hushåll/lägenhet eller verksamhet.
 • Insamling av grovavfall 2 gånger per år.

Det här ingår i hämtningsavgiften

 • Personal- och fordonskostnader samt övriga kostnader vid insamling av hushållsavfall och jämförligt avfall från verksamheter.

Det här ingår i behandlingsavgiften

 • Förvarings-, transport- och omlastningskostnader.
 • Kostnad för omhändertagande och behandling.
 • Kostnad för skötsel och hantering på deponianläggning och återvinningscentraler.
 • Skatt på deponerat avfall.

Du måste alltid betala grundavgiften

Den som befrias från hämtning av hushållsavfall befrias från hämtnings- och behandlingsavgift men måste betala grundavgiften. I grundavgiften betalar kunden för möjligheten att utnyttja återvinningscentraler och miljöstationer. Dessutom finansierar grundavgiften planering, information och administration.

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden
Informationen granskades: 2018-06-08