Avgifter för deponi (deponitaxa)

Verksamheter ska lämna sitt avfall på Degermyran. Endast i undantagsfall får verksamheter lämna sitt avfall på någon annan återvinningscentral. Det gäller när transportsträckan är omotiverat lång från avfallslämnaren till Degermyran, när det handlar om små mängder och enstaka tillfällen. Längst ner på denna sidan hittar du även avgifter för avfall till biogasanläggningen.

Taxa för att lämna avfall på Degermyran

På Degermyran finns möjlighet att väga stora mängder avfall och taxan är utformad utifrån det.

Verksamhetsavfall Kostnad (exkl/inkl moms) Behandling
Deponirest 1 500/1 875 kr/ton Deponeras
Brännbart avfall från verksamhet via kross 1 300/1 625 kr/ton Förbränns
Bygg- och rivningsavfall Kostnad (exkl/inkl moms) Behandling
Osorterat 1 500/1 875 kr/ton Sorteringsplatta
Betong * 200/250 kr/ton Vägmaterial
Betong, överstort (större än 20x20x60
eller med armering)
500/625 kr/ton Deponeras
Träavfall (rent) 850/1062,50 kr/ton Biobränsle
Asbest 1 500/1 875 kr/ton Deponeras
Gjuterisand, fritt från farligt avfall * 200/250 kr/ton Vägmaterial
Jämförligt Hushållsavfall Kostnad (exkl/inkl moms) Behandling
Sorterat brännbart avfall i lastväxlarflak/sopbil 1 200/1 500 kr/ton Förbränns
Övrigt avfall Kostnad (exkl/inkl moms) Behandling
Jord- och schaktmassor, orena.
Får inte innehålla farligt avfall
1 500/1 875 kr/ton Deponeras
Jord- och schaktmassor, rena ** ingen kostnad Återvinns
Park- och trädgårdsavfall, osorterat 850/1062,50 kr/ton Krossas
Park- och trädgårdsavfall, sorterat 500/625 kr/ton Biobränsle
Järn- och metallskrot (rent, vätskefritt) ingen kostnad Återvinns
Sekretess till förbränning 1 500/1 875 kr/ton Förbränns
Vägning på våg, per fraktion 100/125 kr/vägning Vägs
Farligt avfall Kostnad (exkl/inkl moms) Behandling
Träavfall, impregnerat 2 700/3 375 kr per ton Förbränns
Övrigt farligt avfall pris per avfallsslag enligt avtal

* Avfallet ska vara användbart utan vidare behandling för bland annat täckning av deponi och vägbyggnationer på deponiområdet.

** Avfallet ska vara användbart utanvidare behandling för bland annat täckning av deponi och vägbyggnationer på deponiområdet.

Övrigt farligt avfall hänvisar vi till företag som hanterar farligt avfall.

Vid ny lagstiftning kan prisändringar ske.

  • Allt avfall ska innehållsdeklareras i samband med in- och utvägning av avfall vid Degermyrans avfallsanläggning.
  • När avfall ska lämnas till deponi för icke-farligt avfall, ska avfallsproducenten karakterisera avfallet och via innehållsdeklaration lämna uppgifter som ger mottagningsanläggningen möjlighet att deponera avfallet.
  • Den som vid kontroll visar sig ha uppgivit felaktig innehållsdeklaration får betala en avgift på 1 500 kronor per container eller växelflak plus omlastningskostnader och rätt behandlingsavgift.
  • Vid stora mängder avfall kan separata avtal tecknas.
  • Hushållsavfall får INTE transporteras utan tillstånd.

Taxa på övriga återvinningscentraler

Sorterat avfall enligt nedan vid avlämning på återvinningscentral via mindre släpvagn eller lätt lastbil 250 kr (inklusive moms) per lass.

Företagskort gäller för avlämning på Degermyran. En administrativ kostnad på 300 kr per kort samt avlämningskostnad på 250 kr per lass tillkommer (priserna är inklusive moms).

Sortera som det står här nedanför:

Restprodukter
Deponirest
Brännbart avfall
Järn- och metallskrot, rent, vätskefritt, till återvinning
Träavfall, rent, till biobränsle
Träavfall, för sortering
Trädgårdsavfall
Farligt avfall Kostnad (exkl/inkl moms)
Aerosoler 10/12,50 kr/styck
Foto- och småkemikalier 100/125 kr/kilo
Färg- och lackavfall 20/25 kr/liter eller kilo
Lösningsmedel 30/37 kr/liter eller kilo
Oljefilter 15/18,75 kr/styck
Spillolja 10/12,50 kr/liter
Asbest 292/365 kr/kubikmeter
Träavfall, impregnerat 480/600 kr/kubikmeter

Vid ny lagstiftning kan prisändringar ske.

 

Avfall till biogasanläggningen

Organiskt hushållsavfall inklusive transport Behandling Kostnad (exkl/inkl moms)
Malt matavfall, från separat uppsamlingstank
0-3 kubikmeter, pumpbart
1 900/1 125 kr/lass
För överskjutande mängder upp till 10 kubikmeter 1 160/200 kr/kubikmeter (alt. ton)
Organiskt avfall via ficka 1 och 2 2 900/1 125 kr/ton

Organiskt avfall från verksamheter, fritt biogasanläggningen*

Behandling Kostnad (exkl/inkl moms)
Slaktavfall och annat liknande avfall, via slaktficka 1 550/688 kr per ton
Pumpbart avfall 1 160/200 kr/kubikmeter (alt. ton)
Organiskt avfall (hushållsliknande) via ficka 1 och 2 2 850/1 063 kr/ton
Om materialet behöver omlastas eller på
annat sätt hanteras för att kunna tas emot på
anläggningen tillkommer hanteringsavgift
500/625 kr
Abonnemang i container. Leverans minst 1 gång/ månad Behandling Kostnad (exkl/inkl moms)
Förpackat matavfall ** 1 600/750 kr/ton
Rent matavfall 1 480/600 kr/ton

Behandling 1: Malning, hygenisering, rötning. Materialet ska vara fritt från allt material
som kan skada malutrustning eller rötningsprocessen.

Behandling 2: Avskiljning ej rötningsbart/felsorterat material, malning, hygenisering, rötning.
Materialet ska motsvara källsorterat matavfall.

* För leverans av material till anläggningen ska avtal tecknas. Om levererat material inte
uppfyller kravet enligt ovan, förbehåller sig Skellefteå kommun rätten att ta ut en avgift
motsvarande den extrakostnad som uppkommit. För leverans av större mängder avfall, kan
avtal tecknas om rabatterade behandlingsavgifter.

** Matavfall i plast och pappersförpackning tillåts. matavfall i metall- och glasförpackning är inte tillåtet.

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden
Informationen granskades: 2017-11-29