Asbest - eternit

Asbestdamm kan ge bestående skador på lungorna. Om du ska riva en byggnad är det viktigt att hantera asbesthaltigt material på rätt sätt. Den här informationen gäller för hur privatpersoner ska hantera asbest i hemmamiljön. Yrkesmässig hantering regleras av Arbetsmiljöverket.

Asbest har flera värdefulla egenskaper och har använts i mer än 100 år. Som småhusägare är det oftast asbestcementskivan eternit man funderar över. Asbesthaltiga material får du hantera själv om det rör sig om det egna huset, men du ska veta hur du undviker hälsoskador för omgivningen. Då man river eternit kan asbest finfördelas. Om man andas in dammet kan det så småningom uppstå skador på lungorna. Detta kan i värsta fall leda till cancer.

Det viktigaste är att undvika damning

Asbest kan förekomma som vägg- och takplattor (eternitskivor), som värmeisolering i ventilationstrummor, i eternitrör och i värmepannor. Asbest kan också finnas inblandat i gummigolvmattor och kakelfix.

Det bästa är att anlita en ackrediterad fackman vid hantering av asbest inomhus samt vid hantering av lös asbest, till exempel formsprutad asbestinnehållande isolering. 

Eternitplattor

Vid nedmontering av eternit ska plattorna hanteras så de inte går sönder. För att minska dammbildning kan plattorna vattenbegjutas. Använd inte högtryckstvätt eftersom dammpartiklar frigörs av det höga trycket. Efter vattenbegjutningen kan en fuktig asbestinnehållande massa uppstå. Samla upp den innan vattnet hunnit avdunsta så undviker du damning. Massan och plattorna ska paketeras i tättslutande förpackningar och hanteras som farligt avfall.

Personlig skyddsutrustning

Skydda dig genom att använda andningsmask och saneringsoverall med huva och tättslutande handskar av engångstyp. Arbetsmiljöverket bedömer att vid demontering av eternit utomhus är andningsmask av typ halvmask med partikelfilter P3 samt skyddskläder av engångstyp tillräckligt. Före måltider ska man ta av skyddskläderna och tvätta sig noga.

Minska risken att få in asbestpartiklar i bostadsmiljön

Ta av dig skyddsoverallen och förvara den utomhus. Byt helst overall mellan varje arbetspass. Använd inte dammsugaren för att suga upp asbestpartiklar. Även om du byter filterpåse blir partiklar kvar inne i dammsugaren och sprids ut i luften när du använder dammsugaren vid senare tillfällen. Tvätta helst inte skyddsoverallen eller andra arbetskläder i din tvättmaskin. Partiklar kan bli kvar i maskinen och hamna på andra kläder som tvättas.

Paketering och transport av asbestavfall

Asbest är farligt avfall och ska transporteras så att det inte dammar. Beroende på volym kan plastsäckar som tejpas täta eller slutna containrar vara lämpligt. Använda overaller och engångsmasker, ska omhändertas på samma sätt som asbesten.

Det är viktigt att du inte blandar asbestavfall med andra avfallstyper, till exempel annat rivningsavfall. Märk upp de asbestinnehållande emballagen med varningstexten ASBEST.

Observera att rivning kan kräva rivningsanmälan eller rivningslov.

För skyddsutrustning, yrkesmässig hantering av asbest samt arbetsskyddsföreskrifter - kontakta Arbetsmiljöverket tel 08-730 90 00.

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden
Informationen granskades: 2018-08-20