Hushållsavfall

Insamlat hushållsavfall levereras efter mellanlagring på Degermyrans avfallsstation till Umeå Energi AB för förbränning med energiutvinning. Det är viktigt att hushållsavfallet enbart innehåller restavfall. Farliga ämnen får inte blandas med hushållsavfallet.

Kärlet ska vara framdraget för tömning senast klockan 04 hämtningsdagen. Om det upptäcks fel i sortering och emballering lämnas information på kärlet.

Placering av kärlet/kärlen

Du placerar ditt kärl olika beroende på om en vanlig sopbil eller en sidlastare hämtar avfallet. Om en vanlig sopbil tömmer sopkärlet ska du placera det väl synligt vid tomtgränsen med handtaget utåt. Har du två kärl, ställ kärlen med mellanrum så sopbilen kommer åt dem. Under vintern ska det även vara skottat och sandat runt sopkärlet.

Läs mer om hämtning av hushållsavfall och placering av kärlet
    
Observera att du inte ska lägga aska eller sot i sopkärlet! Aska och sot får du lämna gratis på bemannad återvinningscentral.

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden
Informationen granskades: 2018-05-29
Sida

Så sorterar du ditt avfall

Källsortering innebär att du sorterar avfallet där det uppstår, vid källan, till exempel i ditt hem. Här får du veta hur du ska sortera olika typer av...