Regler och abonnemang för avfall i en- och tvåfamiljshus

Du ska som kund välja ett sophämtningsabonnemang. Vilket alternativ du väljer beror på hur du vill sortera och hantera ditt matavfall. Det finns inget krav på att du ska sortera ditt matavfall. Du som väljer att inte sortera matavfall får en högre avgift. Tidningar, förpackningar och glasflaskor ska alltid sorteras ut och lämnas på anvisad plats.

Du som har en- eller tvåfamiljshus har tre alternativ att välja mellan: källsortering, hemkompostering och blandat avfall.

Alternativ 1: Källsortering

Källsortering är ett miljövänligt alternativ där du har två olika kärl. Ett grönt för restavfall och ett brunt för matavfall. Dina kärl töms var fjortonde dag.

I källsorteringsabonnemanget ingår en MaxAir-behållare per hushåll för inomhusbruk och majspåsar för insamling av matavfall. Kontakta kundtjänst om du vill välja källsortering

Alternativ 2: Hemkompostering

Om du har en varmkompost kan du välja alternativet hemkompostering. Då ingår ett grönt kärl för restavfall. Kompostbehållaren köper du själv och den ska vara godkänd enligt gällande regler. Ditt gröna kärl töms var fjortonde dag.

Om du vill välja hemkompostering behöver du göra en anmälan till bygg- och miljönämnden. Fyll i och skicka in blanketten Anmälan om kompostering av avfall (pdf, nytt fönster) eller kontakta kundtjänst så hjälper de dig.

Läs om mer om kompostering.

Alternativ 3: Blandat hushållsavfall

Mat- och restavfall blandas i samma kärl. Ditt kärl töms var fjortonde dag.

Detta ger den största miljöbelastningen och därför är avgiften högst för detta abonnemang. Kontakta kundtjänst om du vill välja blandat hushållsavfall.

Gemensamma kärl (max tre hushåll)

För att ansöka om gemensamt sopkärl fyller du i och skickar in blanketten ansökan om gemensamt sopkärl för hushållsavfall (pdf, nytt fönster). Om ansökan inte beviljas kan du överklaga till bygg- och miljönämnden eller länsstyrelsen.  Skellefteå kommuns renhållningsordning (pdf, nytt fönster).

Hushåll som har gemensamt kärl betalar en grundavgift per hushåll. De delar på hämtnings- och behandlingsavgifterna. Ansökan gäller fram tills delningen sägs upp, eller att det sker ägarbyte på någon av fastigheterna.

Hämtning av restavfall en gång per kvartal

För att ansöka om tömning en gång per kvartal fyller du i och skickar in blanketten ansökan om förlängt hämtningsintervall för hushållsavfall till en gång i kvartalet (pdf, nytt fönster). För att du ska bli beviljad kvartaltömning har vi krav på varmkompost eller annat enligt överenskommelse med bygg- och miljökontoret.

Kompostering av visst hushållsavfall

Du kan kompostera ditt matavfall i en skadedjurssäker behållare efter anmälan till Bygg- och miljönämnden (blankett, öppnas i eget fönster).

Kompostering av trädgårdsavfall

Du kan kompostera ditt Trädgårdsavfall från fastigheten utan anmälan.

Kompostering av latrin

Kompostering av latrin på fastigheten kan efter ansökan till Bygg- och miljönämnden ske på fastigheten i så kallad förmultningsanläggning eller liknande anläggning. Ansökan ska innehålla en komplett beskrivning av anläggningen.

Uppehåll i hämtning

Du kan ansöka om uppehåll i hämtning av kärl och säckavfall hos tekniska nämnden (sophämtning ansökan om uppehåll, blankett). Den som befrias från hämtning av hushållsavfall befrias från hämtnings- och behandlingsavgift men måste betala grundavgiften. I grundavgiften betalar kunden för möjligheten att utnyttja återvinningscentraler och miljöstationer. Dessutom finansierar grundavgiften planering, information och administration.

Regler och lagar

Skellefteå kommuns renhållningsordning (pdf)

Skellefteå kommuns avfallsplan (pdf)

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden
Informationen granskades: 2018-08-14
Sida

Avgifter för avfall

I Skellefteå kommun tillämpas miljöstyrande renhållningstaxa. Taxan är indelad i en grundavgift, en hämtningsavgift och en behandlingsavgift.