Slamtömning

Alla enskilda avloppsanläggningar som är kopplade på en vattentoalett måste slamtömmas. Det är Skellefteå kommun som ansvarar för slamtömningen och den utförs i sammarbete med entreprenören Allmiljö.

Två typer av avloppsanläggningar

Det finns två huvudtyper av avloppsanläggningar med olika regler för tömning.

 • Brunn som är kopplad till en infiltration. Brunnar töms enligt ett fastställt intervall. Tömningen sker automatiskt utan att fastighetsägaren behöver göra någon beställning.
 • Sluten tank. Slutna tankar har inget fastställt tömningsintervall. Fastighetsägaren beställer tömning,

Slamtömning av brunnar

Under slamsäsongen kör slambilarna en ordinarie tur genom hela kommunen. Det är både ett miljömässigt och kostnadseffektivt sätt att arbeta. Fler än 5000 slamtömningar utförs under den ordinarie turen varje år.

I taxan för tömningar enligt turlista ingår även möjlighet att få en sms-avisering innan slambilen börjar trafikera området. SMS-avisering beställer man hos kommunens kundtjänst. Det är även hos kommunens kundtjänst man beställer extra slamtömning.

Slamtömning av tankar

Slutna tankar töms vanligen på avrop. Det vill säga att fastighetsägaren ringer och beställer tömning av sin tank. Det är viktigt att beställningen sker i god tid (minst 14 dagar) innan slamtömningen måste utföras.

Vet man om tömningsbehovet för sin tank är det en god idé att göra en fast beställning och få sin tank tömd med automatik en viss månad varje år, eller att beställa att den ska tömmas i samband med att den ordinarie turen passerar i området. Beställningar görs hos kommunens kundtjänst.

Undantag för slamtömning

Permanentboende kan ansöka om förlängd tömningsintervall och jordbrukare som omhändertar sitt eget slam kan ansöka om befrielse från slamtömning. Läs mer om undantag för slamtömning

Latrinkärl

Av kommunen kan du köpa latrinkärl där hämtning ingår i priset. Kärlen hämtas av sopbilarna.Kärl, säck och latrinbehållare får inte fyllas mer än att de kan stängas. De får inte heller vara så tunga att det blir uppenbara svårigheter att flytta dem eller att arbetsmiljökrav inte kan tillgodoses. Vid hämtningstillfället ska de vara fria från snö och is. Ska samlas i behållare som tillhandahålls av renhållaren och vara väl försluten så att avfallet inte kan spridas. Behållaren ska vara ren utvändigt och väga max 15 kg.
 Se var du kan köpa latrinkärlen och vad de kostar.

Ansvarig nämnd: Samhällsbyggnadsnämnden
Informationen granskades: 2019-01-07

Frågor och svar om slamtömning

 • Vad är avgiften för slamtömning?
 • Vart tar slammet som töms vägen?

  Allt slam transporteras till Tuvans reningsverk.

 • Jag har en sluten avloppstank. Hur fungerar tömningen då?

  Slutna tankar har inget obligatoriskt tömningsintervall. De flesta töms efter att fastighetsägaren ringt till kommunens kundtjänst och beställt tömning. Tänk på att göra beställningen minst två veckor i förväg för att få en så låg taxa som möjligt.

  Många fastighetsägare har även valt att få sin tank tömd med automatiskt en gång per år då den ordinarie slamtömningsturen passerar i deras område.

 • Vad går avgiften för slamtömningen till?

  Intäkterna går till att täcka slamtömningens kostnader.

  Under 2016 fördelades kostnaderna på följande sätt; 75 procent var transportkostnader, 16 procent var kostnader för rening av avloppsvattnet och nio procent var övriga och administrativa kostnader.

 • Får man anlita vem som helst att tömma slambrunnen?

  Nej, enligt lag är det kommunen som ansvarar för slamtömningen. Beställning av slamtömning ska därför alltid göras till kommunens kundtjänst. Kommunen kan i sin tur anlita entreprenörer som utför tömningen. I Skellefteå utförs en tredjedel av tömningarna i egen regi och två tredjedelar av entreprenörer.

 • Min slambrunn är full efter en vecka efter slamtömningen, är det normalt?

  Ja, förutsatt att brunnen är full med vatten och inte slam.  Äldre brunnar är ofta otäta och läcker in vatten från den omgivande marken. Man fyller även på brunnen med vatten från huset.

 • Varför backade inte chauffören över min gräsmatta till brunnen?

  Rent generellt är en gräsmatta inte en väg. Gör chauffören bedömningen att det finns risk för fastkörning och/eller markskador avstår man från att köra där. Detta är speciellt vanligt om det är blött i marken eller att gräsmattan sluttar mot brunnen.

 • Jag har fått en avgift för framkörning utan slamtömning, vad beror det på?

  Avgiften utgår då en slamtömning inte har varit möjlig att genomföra. Vanligaste anledningarna är att:

  • brunnen hade ett betonglock som var större än 80 cm i diameter
  • brunnen var torr eller bara innehöll klart vatten
  • det saknades farbar väg eller att chauffören inte kunden hitta brunnen
  • slamtömningspersonalen nekades tillträde till slambrunnen
  • det fanns hinder på vägen, exempelvis en låst vägbom.
 • Jag ser inga spår från slambilen. Hur vet jag att brunnen tömts?

  Om ingen är hemma när slamtömningen utförs, ska chauffören lämna en tömningskvittens. Om kvittensen kommit bort kan du enkelt kontrollera tömningen med hjälp av en käpp. Stoppa ner käppen i slambrunnens första kammare och känn efter om det finns slam i botten på brunnen. Är det bara vatten i brunnen är den tömd.

 • Jag har fått slangtillägg på min faktura, vad beror det på?

  Slangtillägg utgår när slambilen inte kan komma närmare än tio meter från slambrunnen.

  Vanligaste anledningarna är:

  • Att chauffören gjort bedömningen att det fanns risk för fastkörning.
  • Att det någonting blockerade vägen. Det kan vara en bil, båt, släp, trädgårdsmöbler eller liknande som gjorde att slambilen inte kunden köra tillräckligt nära brunnen.
  • Att växtlighet gjort infartsvägen för smal.
 • Varför är det två chaufförer på slambilarna?

  Det handlar dels om personalens säkerhet och dels om att slamtömning ett fysiskt tungt arbete där det är en fördel om man hjälps åt.

 • Varför sätter ni en metallbricka med ett nummer på slambrunnarna?

  Numret är kopplat mot fastigheten och finns med på chaufförens tömningslista. Det är helt enkelt ett sätt för chauffören att säkerställa att rätt brunn töms.

 • Hur kan man åtgärda ett betonglock som är större än 80 centimeter i diameter?

  Mät locket. Om det är 80 centimeter behövs ingen åtgärd.

  Är locket större än 80 centimeter kan du göra flera åtgärder:

  • Byt ut locket mot ett lättare av plast, trä eller metall. Det finns färdiga lösningar att köpa i byggvaruhandeln och i internetbutiker.
  • Kapa upp ett hål som är 40x40 cm och lägga ett mindre lock över hålet.
  • Kapa locket i två delar.
 • Hur ska locket på slambrunnen vara?

  Ett lock till en slambrunn kan vara av olika materiel. Det kan vara av plast, betong, trä eller metall.

  Att tänka på:

  • Betonglock ska inte vara större än 80 centimeter i diameter. Är de större är de en arbetsmiljöfara.
  • Är locket lätt måste det vara säkrat så inte barn kan öppna det och trilla ner i brunnen.
  • Är locket av trä måste det kontrolleras årligen då trälock ruttnar fort och blir en fara.
 • Måste slambilen kunna vända på min fastighet?

  Nej, men kan det ordnas så att längre backningar kan undvikas bör man göra det.

 • Är min infartsväg tillräcklig för slambilen?

  Vägen måste vara minst 3,5 meter bred. Den bredden måste finnas ända upp till 4,5 meters höjd. Det får inte finnas stenar, stubbar, grenar eller liknade som inkräktar på det utrymmet. Finns det skapa kurvor kan slambilen behöva ännu bredare väg för att ta sig in. Tänk också på att vägen måste klara slambilens vikt på 25 ton.

 • Vem bestämmer om vägen är farbar?

  Det är chauffören av slambilen som avgör om vägen är farbar eller inte.

 • Får man ställa något på slambrunnens lock?

  Nej, man får inte ha någon form av prydnad som väderkvarnar eller liknande på locket när slamtömning ska ske. Grundregeln är att lock till slambrunnar ska vara väl synligt och sticka upp en bit ur marken. Det ska enkelt kunna skjutas undan av slamtömningspersonalen utan att växter eller föremål skadas.

 • Får man ha planteringar eller liknade runt slambrunnen?

  Nej, planteringar i närheten av slambrunnar skadas ofta i samband med slamtömning på grund av att slangen slår i sidled under tömningen.
  Grundregeln är att lock till slambrunn ska vara väl synligt och sticka upp en bit ur marken. Det ska enkelt kunna skjutas undan av slamtömningspersonalen utan att växter eller föremål skadas.

 • Vet chauffören vart min slambrunn finns?

  Nej, kommunen har inget register över placeringen av brunnarna. Därför är det bra om fastighetsägare markerar vart brunnen finns på tomten med exempelvis en plogkäpp.

 • Hur anmäler jag mig till sms-avisering för slamtömning?

  Kontakta kundtjänst om du vill beställa sms-avisering. Det gäller även om du vill byta ut ett sedan tidigare lämnat telefonnummer för avisering.

 • Kan chauffören ringa mig innan tömning?

  Tyvärr går det inte. Varje år utförs 6000 slamtömningar. Att ägna fem minuter i telefon inför varje tömning motsvarar det 500 arbetstimmar eller tre månaders arbete.
  Vill du veta närmare när tömningen sker kan du kontakta kundtjänst för att beställa sms-avisering före slamtömning. Ett sms går då ut två dagar innan slambilen börjar köra på området.

 • När töms min slambrunn?

  Slambrunnar töms normalt på den ordinarie slamtömningsturen där slambilen kör från by till by efter en av kommunen förutbestämd rutt. Det innebär att din slambrunn töms vid ungefär samma tidpunkt som vid den föregående tömningen. Har man haft tömning i början av sommaren tidigare kommer även nästa tömning att ske i början av sommaren osv.

  Det är svårt att ge ett exakt besked om när slambilen kommer då det är flera faktorer som påverkar:

  • Slamtömningsturen startar varje vår då tjälen gått ur jorden och vägnätet torkat upp. När det sker varierar beroende på om det är en kall och nederbördsrik vår eller om den kommer tidigt och är torr. Ibland startar slamtömningen i mitten av maj, men ibland måste vi vänta en bit in i juni.
  • Det har även betydelse hur mycket nederbörd som faller under sommaren. En blöt sommar tar slamtömningen längre tid att utföra på grund av mer slangdragning. Även reparationer av slambilarna påverkar, då det inte finns några reservfordon.

  Vill du veta närmare när tömningen sker kan du kontakta kundtjänst för att beställa sms-avisering före slamtömning. Ett sms går då ut två dagar innan slambilen börjar köra på området.


 • Går det att få tömning mer sällan av sin slambrunn än det obligatoriska intervallet?

  Permanentboende kan söka dispens hos kommunens miljöavdelning för att få tömning vart annat år. Det förutsätter dock att man är högst två personer i hushållet och har en fungerande trekammarbrunn med en våtvolym som är minst två kubikmeter.

  Fritidshusägare kan som inte använder sin stuga kan ansöka om dispens hos kommunens renhållning.

  Alla fastighetsägare har också möjlighet att ansöka hos miljöavdelningen om att anlägga en egen slamkompost. Då behövs ingen slamtömning.

  Har man ett aktivt jordbruk kan man ansöka hos miljöavdelningen om att omhänderta slammet själv.

  Här finns blanketter för ansökan, använd sökordet slam

 • Hur vet jag om min brunn är full?

  På ytan i den första (största) kammaren finns det oftast ytslam, en så kallad slamkaka. Ta en käpp eller liknande och tryck den igenom slamkakan och mät hur tjock den är. Det är normalt att den är ett par decimeter tjock när slamtömning sker.

 • Hur ofta töms slambrunnar?

  Permanentboenden töms obligatoriskt en gång per år.

  För fritidshus utförs tömning vart annat år, såvida inte slambrunnens våtvolym är större än två kubikmeter, då sker tömningen normalt vart fjärde år.

  Vill du ha tätare tömningsintervall tar du kontakt med kundtjänst

 • På våren och hösten stiger nivån i min slambrunn ibland ovanför in- och utloppet. Vad beror det på?

  Den vanligaste anledningen är att marken är så vattenmättad att den inte klarar av att ta emot infiltrationsvatten från brunnen i samma takt som man fyller på brunnen.  När marken torkar upp sjunker nivån i brunnen.

  Det kan också bero på att grundvattennivån är högre än brunnens infiltrationsledning. Då rinner det in vatten i brunnen från infiltrationen istället för ut. När grundvattennivån sjunker avtar detta problem.

  Vid dessa tillfällen är det viktigt att det finns ett T-rör på utloppsledningen som förhindrar slam från att rinna ut i infiltrationen.  Om du inte har ett T-rör kan du kontakta en rörmokare för att få ett sådant installerat. 

  Att extratömma brunnen för att sänka nivån löser bara problemet temporärt.  Oftast är nivån tillbaka på samma höjd inom ett par dagar.

 • Nivån i min brunn är ända upp till rören som går in och ut från brunnen. Innebär det att den är full?

  Nej, brunnen fungerar som ett vattenlås och nivån ligger alltid i nivå med utloppröret

 • När jag lyfte av locket på min slambrunn såg jag att det fanns det en slamkaka på ytan. Betyder det att brunnen är full?

  Nej, det är normalt att det bildas en slamkaka på ytan i brunnens första (största) kammare. I andra- och tredje kammaren ska det finnas mindre slam.

 • Vem ansvarar för min slambrunn?

  Det är fastighetsägaren som äger och har underhållsansvaret för sin avloppsanläggning.