Brandskydd och sotning

Sotning och brandskyddskontroll utförs i brandförebyggande syfte. Dessutom har det betydelse ur energi- och miljösynpunkt. Enligt lag ansvarar kommunen för att sotning och brandskyddskontroll utförs. Skellefteå är en av få kommuner i landet som driver sotningsverksamheten i egen regi.

Sotningsdistriktet utför:

  • Sotning
  • Brandskyddskontroll
  • Rensning av ventilation och imkanaler
  • Besiktning av eldstäder, rökkanaler med mera

Sotning

Att sotningsdistriktet har korrekta uppgifter om din eldning är viktigt för att du ska få rätt sotningsfrist. Fristen anger hur ofta det ska sotas. Beroende på vilken anläggning du har och hur den används kan sotningsfristen variera från fyra gånger per år till en gång vart tredje år.

Gör alltid en anmälan om du installerar en eldstad eller byter ut din gamla eldstad mot en ny.

Anmäl även andra förändringar du gör i din eldning. Vi vill veta om du byter bränsleslag i din befintliga eldstad, om du slutar elda eller börjar elda igen efter ett uppehåll, eller om du börjar elda betydligt mer eller mindre än tidigare.

Brandskyddskontroll

Syftet med brandskyddskontrollen är att tidigt upptäcka brister hos värmeanläggningen som kan medföra risk för brand. Brandskyddskontrollen får endast utföras av yrkesutbildade sotare med särskild vidareutbildning som är utsedda av kommunen.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) beslutar hur ofta brandskyddskontrollen ska utföras. Beroende på vilken anläggning du har, hur den används eller vilket bränsleslag du använder är kontrollfristen tre eller sex år. Imkanaler från restaurangkök eller liknande har kontrollfristen två år.

Önskar du extra trygghet?

Du kan även beställa en utökad kontroll av brandskyddet i din fastighet. Då besiktas din eldstad och rökkanal genom en täthetsprovning och inspektion med kamera. Utökad kontroll innebär ökad trygghet.

Det går också att begära en konsultation om du funderar på att köpa ett hus. Det är en god idé att ta reda på saker som berör husets eldstäder, rökkanaler och sotning innan köpet. Du kan kontrollera eldstäders och rökkanalers status genom att beställa en konditionsbesiktning.

Egensotning

Kommunen kan i enskilda fall medge att en fastighetsägare utför sotning i den egna fastigheten. Information om hur du ansöker om egensotning får du av sotningsdistriktet. Observera att möjligheten till egensotning endast omfattar rengöringsmomentet. Brandskyddskontrollen ska fortfarande utföras av en yrkesutbildad sotare med särskild behörighet.

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden
Informationen granskades: 2018-08-20
Sida

Brandsäkerhet

Söker du information om brandsäkerhet? Via länken nedan hittar du säkerhetstips och kan läsa om vanliga orsaker till brand.

Läs mer
Sida

Energi och uppvärmning

Energi- och klimatrådgivaren hjälper dig med tips om hur du kan minska din energianvändning och öka andelen förnybar energi. Du får råd kring olika up...

Läs mer