Användning av järnsand

Innan järnsand används i en anläggning ska användaren göra en bedömning om den aktuella användningen innebär en föroreningsrisk för mark, ytvatten eller grundvatten. Om det inte finns någon risk kan järnsanden betraktas som en biprodukt och ingen anmälan krävs.

Enligt länsstyrelsens nuvarande vägledning betraktas järnsand som en biprodukt när den används som blästermedel och som återfyll i gruva. För alla andra användningsområden ska en bedömning göras i varje enskilt fall.

Du som vill använda järnsand för anläggningsändamål ska avgöra om användningen är miljö- och hälsomässigt godtagbar eller inte, och om järnsanden kan ses som en biprodukt eller ett avfall. Bedömningen ska göras utifrån konstruktionens utformning, områdets känslighet samt risken för påverkan på människors hälsa och miljön. Om du känner att du behöver mer information innan du gör din bedömning är du välkommen att kontakta Samhällsbyggnad Miljö genom kommunens kundtjänst.

I de fall användaren bedömer att järnsanden är ett avfall ska användningen prövas av bygg- och miljönämnden, som då t.ex. kan besluta om vissa försiktighetsmått. Görs bedömningen att den är en biprodukt krävs ingen anmälan.

Länsstyrelsens vägledning kring användning av järnsand

Hur ska järnsanden hanteras?

Järnsand används till stor del som anläggnings- och isoleringslager i vägar och planer. Generellt gäller att utlakningen av metaller från järnsanden ökar vid fri tillgång på syre och i sura miljöer. Av den anledningen är det exempelvis olämpligt att använda järnsand i områden med sulfidjordar.

Järnsanden ska ligga torrt
Järnsand ska inte användas i närheten av vattentäkter/brunnar och inte inom vattenskyddsområden. För att minska utlakning ska sanden endast användas ovanför grundvattenytan.

Järnsanden ska täckas över för att minska lakvattenbildningen och syretillgången. Detta gäller både vid lagring i upplag och vid användning.

Järnsanden ska hållas ren
Järnsanden ska inte blandas med jord, sand eller annat material, dels eftersom järnsandens geotekniska egenskaper då förloras, dels eftersom blandning kan försvåra eventuell återanvändning av järnsanden. Allt spill med jordinslag ska deponeras på godkänd anläggning.

Producentens användaranvisningar för Boliden järnsand ska följas.

Fler frågor och svar om järnsand

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden
Informationen granskades: 2019-12-20