Andra tillstånd och regler

Förutom bygglov och/eller anmälan inför en byggåtgärd kan det finnas andra tillstånd du behöver söka eller regler att ta hänsyn till. Ta alltid i förväg reda på vad som gäller om du planerar att bygga, ändra eller riva något.

Höja eller sänka tomtmark?

Marklov kan behövas om man höjer eller sänker tomtmarken med mer än 0.5 meter.

Riva en byggnad helt eller delvis?

Inom detaljplanerat område krävs ett rivningslov då en byggnad ska rivas. Utom detaljplanerat område krävs en rivningsanmälan.

Ligger byggnaden nära vatten?

Strandskyddsdispens kan behövas om fastigheten ligger inom 100 meter.

Ligger byggnaden nära en väg?

Tillstånd från väghållaren kan behövas om byggnaden kommer att placeras nära väg.

Kan fastigheten anslutas till kommunens avloppsnät?

Ditt bygglov kan innebära en anläggningsavgift för kommunalt vatten och avlopp.

Vad gäller för din avloppsanläggning?

För att installera en ny eller ändra en gammal avloppsanläggning för vattentoalett krävs tillstånd från bygg- och miljönämnden. Läs mer om eget avlopp.

Är ditt hus K-märkt?

Andra förutsättningar gäller för dig som har ett K-märkt hus

Ska eldstad eller skorsten förändras?

Kom ihåg att du alltid behöver kontakta en sotare när du gör förändringar på eldstaden eller skorstenen. Du når sotningen via kundtjänst. Det krävs även nästan alltid en anmälan vid installation eller byte av eldstad. Läs mer om eldstäder.

Bygga ett avfallsutrymme?

Checklista vid ny- och ombyggnad av avfallsutrymmen

Tänk på tillgängligheten

I Plan- och bygglagen (PBL) finns stora krav på hur tomter och byggnader ska utformas för att vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse-eller orienteringsförmåga. Kraven gäller nybyggnation samt ändring och ombyggnad. Läs mer om tillgänglighet.

Färdigställandeskydd

Om lagen säger att ditt byggprojekt kräver ett färdigställandeskydd får du inte börja bygga innan du tecknat försäkringen. Läs mer om färdigställandeskydd

Användning av järnsand

Vill du ha information kring användandet av järnsand? Läs mer om järnsand.

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden
Informationen granskades: 2018-06-08