Avgifter för att bygga, installera eller riva

Varje lov eller anmälan är individuell och avgiften beräknas utifrån vad de innehåller samt hur stor yta det gäller. På den här sidan kan du se ungefärliga riktpriser för olika åtgärder vid en viss tänkt area.

Alla prisuppgifter på denna sida är cirkapriser och kan förändras eftersom varje lov eller anmälan är individuell och priser räknas fram beroende på vad lovet eller anmälan innehåller. Priserna baseras på prisbasbeloppet som justeras 1 januari varje år. Lägg även märke till att prisexemplen är baserade på en viss tänkt area (m²), vid större eller mindre byggyta förändras alltså priserna.

Det kan även tillkomma avgifter för exempelvis nybyggnadskarta (mer info och priser här), mätuppdrag, vatten- och avlopp samt för att ansluta till kommunens ledningsnät (mer info och priser här). 

Även vid nekat bygglov får du betala en viss avgift.

Priser
Om du ska bygga, installera, riva Kostnad (riktpriser)
Nybyggnad av enbostadshus <130 m² 17 993 kr
Nybyggnad av enbostadshus 130-199 m² 23 896 kr
Nybyggnad av enbostadshus 200-299 m² 29 799 kr
Nybyggnad av fritidshus <80 m² 11 409 kr
Nybyggnad av fritidshus >80 m² se pris för enbostadshus
Tillbyggnad av enbostadshus <16 m² 4 371 kr
Tillbyggnad av enbostadshus 16-49 m² 7 549 kr
Tillbyggnad av enbostadshus 50-99 m² 15 609 kr
Tillbyggnad av fritidshus <50 m² 6 414 kr
Nybyggnad av garage/carport/förråd/sovstuga  <50 m² 3 689 kr
Nybyggnad av garage/carport/förråd/sovstuga >50 m² 7 549 kr
Inglasning av balkong 1-5 stycken 3 973 kr
Inglasat uterum 3 973 kr
Fasadändring mindre 2 668 kr
Fasadändring större 5 052 kr
Attefall: Komplementbostadshus 30 m² 5 222 kr
Attefall: Tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus med maximalt 15 m² bruttoarea 3 292 kr
Attefall: Komplementbyggnad 30 m² (exempelvis förråd, carport) 3 292 kr
Attefall: Takkupa/Takkupor 3 292 kr
Attefall: Inredning av ytterligare bostad i enbostadshus 5 222 kr
Attefall: Ändring av komplementbyggnad till komplementbostadshus 5 222 kr
Attefall: Tillbyggnad av komplementbostadshus/komplementbyggnad upp till totalt max 30 m² 3 292 kr
Installation av eldstad 1 419 kr
Förhandsbesked 5 676 kr
Strandskyddsdispens 5 676 kr
Rivning < 250 m² 5 676 kr
Rivning 250-999 m² 11 352 kr
Rivning utanför sammanhållen bebyggelse (anmälan) 1 419 kr
Kungörelse av beslut i Post- och inrikes tidning 284 kr


Om dina önskemål exempelvis avviker från detaljplanen i området eller om du vill bygga ett bostads- eller fritidshus utanför ett detaljplanerat område måste vi ge sakägare (berörda grannar) möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget innan vi kan ta beslut om lov.
Synpunkter
Synpunkter från sakägare      Kostnad         
1-5 sakägare 2 270 kr
6-9 sakägare 3 406 kr
10- sakägare 6 811 kr

Hela plan- och bygglovtaxan hittar du här.
Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden
Informationen granskades: 2020-08-13