Avgifter för att bygga, installera eller riva

Varje lov eller anmälan är individuell och avgiften beräknas utifrån vad de innehåller samt hur stor yta det gäller. På den här sidan kan du se ungefärliga riktpriser för olika åtgärder vid en viss tänkt area.

Alla prisuppgifter på denna sida är cirkapriser och kan förändras eftersom varje lov eller anmälan är individuell och priser räknas fram beroende på vad lovet eller anmälan innehåller. Priserna baseras på prisbasbeloppet som justeras 1 januari varje år. Lägg även märke till att prisexemplen är baserade på en viss tänkt area (m²), vid större eller mindre byggyta förändras alltså priserna.

Det kan även tillkomma avgifter för exempelvis nybyggnadskarta (mer info och priser här), mätuppdrag, vatten- och avlopp samt för att ansluta till kommunens ledningsnät (mer info och priser här). 

Även vid nekat bygglov får du betala en viss avgift.

Priser
Om du ska bygga, installera, riva Kostnad (riktpriser)
Nybyggnad av enbostadshus <130 m² 17 300 kr
Nybyggnad av enbostadshus 130-199 m² 23 000 kr
Nybyggnad av enbostadshus 200-299 m² 28 700 kr
Nybyggnad av fritidshus <80 m² 11 000 kr
Nybyggnad av fritidshus >80 m² se pris för enbostadshus
Tillbyggnad av enbostadshus <16 m² 4 200 kr
Tillbyggnad av enbostadshus 16-49 m² 7 300 kr
Tillbyggnad av enbostadshus 50-99 m² 15 000 kr
Tillbyggnad av fritidshus <50 m² 6 200 kr
Nybyggnad av garage/carport/förråd  <50 m² 3 600 kr
Nybyggnad av garage/carport/förråd >50 m² 7 300 kr
Inglasning av balkong 1-5 stycken 3 850 kr
Inglasat uterum 3 850 kr
Fasadändring mindre 2 600 kr
Fasadändring större 4 900 kr
Attefall: Bostadskomplement 25 m² 5 023 kr
Attefall: Utbyggnad 15 m² bruttoarea 3 276 kr
Attefall: Förråd/carport 25 m² (enklare användningsområden) 2 839 kr
Attefall: Takkupor 3 058 kr
Installation av eldstad 1 365 kr
Förhandsbesked 5 460 kr
Strandskyddsdispens 5 460 kr
Rivning < 250 m² 5 460 kr
Rivning 250-999 m² 10 920 kr
Kungörelse av beslut i Post- och inrikes tidning 273 kr


Om dina önskemål exempelvis avviker från detaljplanen i området eller om du vill bygga ett bostads- eller fritidshus utanför ett detaljplanerat område måste vi ge sakägare (berörda grannar) möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget innan vi kan ta beslut om lov.
Synpunkter
Synpunkter från sakägare      Kostnad         
1-5 sakägare 2 200 kr
6-9 sakägare 3 300 kr
10- sakägare 6 600 kr
Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden
Informationen granskades: 2018-06-21