Avgifter för att bygga, installera eller riva

Varje lov eller anmälan är individuell och avgiften beräknas utifrån vad de innehåller samt hur stor yta det gäller. På den här sidan kan du se ungefärliga riktpriser för olika åtgärder vid en viss tänkt area.

Alla prisuppgifter på denna sida är cirkapriser och kan förändras eftersom varje lov eller anmälan är individuell och priser räknas fram beroende på vad lovet eller anmälan innehåller. Priserna baseras på prisbasbeloppet som justeras 1 januari varje år. Lägg även märke till att prisexemplen är baserade på en viss tänkt area (m²), vid större eller mindre byggyta förändras alltså priserna.

Det kan även tillkomma avgifter för exempelvis nybyggnadskarta (mer info och priser här), mätuppdrag, vatten- och avlopp samt för att ansluta till kommunens ledningsnät (mer info och priser här). 

Även vid nekat bygglov får du betala en viss avgift.

Priser
Om du ska bygga, installera, riva Kostnad (riktpriser)
Nybyggnad av enbostadshus <130 m² 18 107 kr
Nybyggnad av enbostadshus 130-199 m² 24 048 kr
Nybyggnad av enbostadshus 200-299 m² 29 988 kr
Nybyggnad av fritidshus <80 m² 11 481 kr
Nybyggnad av fritidshus >80 m² se pris för enbostadshus
Tillbyggnad av enbostadshus <16 m² 4 398 kr
Tillbyggnad av enbostadshus 16-49 m² 7 597 kr
Tillbyggnad av enbostadshus 50-99 m² 15 708 kr
Tillbyggnad av fritidshus <50 m² 6 455 kr
Nybyggnad av garage/carport/förråd/sovstuga  <50 m² 3 713 kr
Nybyggnad av garage/carport/förråd/sovstuga >50 m² 7 597 kr
Inglasning av balkong 1-5 stycken 3 998 kr
Inglasat uterum 3 998 kr
Fasadändring mindre 2 685 kr
Fasadändring större 5 084 kr
Attefall: Komplementbostadshus 30 m² 5 255 kr
Attefall: Tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus med maximalt 15 m² bruttoarea 3 313 kr
Attefall: Komplementbyggnad 30 m² (exempelvis förråd, carport) 3 313 kr
Attefall: Takkupa/Takkupor 3 313 kr
Attefall: Inredning av ytterligare bostad i enbostadshus 5 255 kr
Attefall: Ändring av komplementbyggnad till komplementbostadshus 5 255 kr
Attefall: Tillbyggnad av komplementbostadshus/komplementbyggnad upp till totalt max 30 m² 3 313 kr
Installation av eldstad 1 428 kr
Förhandsbesked 5 998 kr
Strandskyddsdispens 5 712 kr
Rivning < 250 m² 5 998 kr
Rivning 250-999 m² 11 710 kr
Rivning utanför sammanhållen bebyggelse (anmälan) 1 428 kr
Kungörelse av beslut i Post- och inrikes tidning 286 kr


Om dina önskemål exempelvis avviker från detaljplanen i området eller om du vill bygga ett bostads- eller fritidshus utanför ett detaljplanerat område måste vi ge sakägare (berörda grannar) möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget innan vi kan ta beslut om lov.
Synpunkter
Synpunkter från sakägare      Kostnad         
1-5 sakägare 2 285 kr
6-9 sakägare 3 427 kr
10- sakägare 6 854 kr

Hela plan- och bygglovtaxan hittar du här.
Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden
Informationen granskades: 2021-01-05