Attefallsregler

Attefallsreglerna gäller för en- och tvåbostadshus eller fritidshus. Reglerna gör det möjligt att utöver din tillåtna byggrätt få uppföra ett 25 m² Attefallshus med valfri användning, 15 m² tillbyggnad av din huvudbyggnad, max två takkupor och i ett enbostadshus göra ytterligare en bostad. Alla dessa åtgärder kräver att du lämnar in en anmälan till bygg- och miljönämnden.

Obs! Inom kulturhistorisk miljö kan ett Attefallshus kräva bygglov istället för en anmälan.

Attefallshusets nockhöjd får vara högst 4 meter från marknivån och byggnaden ska placeras minst 4.5 meter från tomtgräns. Vill du placera Attefallshuset närmare tomtgräns ska din granne godkänna placeringen, vi rekommenderar att du får ett skriftligt godkännande. Bygg- och miljönämnden godkänner inte placering närmare tomtgräns än 1,5 meter utan särskilda skäl. Detta för att du ska kunna stå på din egen tomt när du uppför och underhåller byggnaden.

I vissa ärenden kommer du att kallas till ett enklare tekniskt samråd där vi går igenom ditt byggprojekt. Ett sådant samråd kan i de flesta fall hållas över telefon.

Kom ihåg att du får inte påbörja åtgärderna innan du har fått ett startbesked från någon av våra byggnadsinspektörer. Tänk också på att om ni bygger nära sjö, hav eller vattendrag kan en ansökan om strandskyddsdispens krävas.

På sidan med riktlinjer för enklare byggande hittar du en broschyr med ännu mer information.

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden
Informationen granskades: 2018-06-11
Sida

Bygglovsbefriat

De bygglovbefriade åtgärder som beskrivs på denna sida gäller för en- och tvåbostadshus samt fritidshus. Längre ner på sidan kan du läsa om särskilda ...

Sida

Vilka handlingar behövs?

På den här sidan ser du vilka handlingar du ska bifoga tillsammans med din ansökan. Vilka handlingar som behövs beror på vilken åtgärd du ska göra.