Enkelt bygglov?

Vissa ärenden kallar vi för enkla bygglovsärenden. Här får du veta om ditt projekt kan bedömas som ett enkelt bygglovsärende. Den slutliga bedömningen görs alltid av handläggaren.

Enkelt bygglovsärende

Ett bygglovsärende bedöms som enkelt om inga grannar, sakägare eller remissinstanser behöver tillfrågas om synpunkter.

Ett enkelt ärende ska enligt bygg- och miljönämndens serviceförklaring vara beslutat inom 4 veckor från det att ärendet är komplett.

Vanligt bygglovsärende

Ett ärende där grannar, sakägare eller remissinstanser behöver tillfrågas om synpunkter, ska enligt bygg- och miljönämndens serviceförklaring vara beslutat inom 8 veckor från det att ärendet är komplett.

Exempel på ett vanligt bygglovsärende:

  • ansökan om bygglov på annans fastighet (tomt)
  • ansökan om nybyggnad av huvudbyggnad utanför detaljplanerat område
  • ansökan om en byggnadsåtgärd som innebär avvikelser från detaljplanen
  • ansökan som rör en fastighet inom ett riksintresseområde t.ex. för rennäringen, korridor för framtida järnväg, kulturmiljövården, naturvården, försvaret med flera
  • ansökan där byggnadsåtgärden är tänkt att utföras nära en väg
  • en ansökan där byggnaden bedömts vara bevarandevärd ur kulturmiljösynpunkt

Punkterna ovan är exempel. Det finns fler fall där grannar, sakägare eller remissinstanser behöver tillfrågas om synpunkter.

Handläggaren hämtar in synpunkter

Det är handläggaren, inte den sökande, som hämtar in synpunkter från berörda i de fall det behövs.

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden
Informationen granskades: 2018-06-11