Bygglov och anmälan inom sammanhållen bebyggelse

Följande gäller för småhus (en- och tvåbostadshus samt fritidshus) som ligger inom sammanhållen bebyggelse.

Informationen gäller inte för radhus, kedjehus och bostadsrättsföreningar.

Undrar du om din fastighet ligger inom sammanhållen bebyggelse? Kontakta kundtjänst för information.

Andra tillstånd och regler att ta hänsyn till. Läs mer här

Vilka handlingar ska du lämna in med din ansökan? Läs mer här.

ÅTGÄRD BYGGLOV ANMÄLAN
Bygga nytt
Huvudbyggnad Ja Nej
Garage, carport, förråd eller liknande Ja Nej

Friggebod:

 • Yttermått max 15 kvm
 • Man kan ha flera bodar med en sammanlagd yta på max 15 kvm
 • Takutsprång max 0,5 meter
 • Nockhöjd max 3 meter från marken

Grannemedgivande krävs om avståndet till tomtgränsen är mindre än 4,5 meter. Spara medgivandet på säker plats - det är en värdehandling.

Nej Nej

Attefallshus

Obs! Inom kulturhistorisk miljö kan ett Attefallshus kräva bygglov istället för en anmälan.

 • Yttermått max 25 kvm
 • Man kan ha flera attefallshus med en sammanlagd yta på max 25 kvm
 • Takutsprång max 0,5 meter
 • Nockhöjd max 4 meter från marken

Grannemedgivande krävs om avståndet till tomtgränsen är närmare än 4,5 meter. Spara medgivandet på säker plats - det är en värdehandling.

Nej Ja
Bygga till BYGGLOV ANMÄLAN
På- och tillbyggnader i såväl höjd som plan. Gäller även inglasad altan. Ja Nej
Tillbyggnad (attefall) på huvudbyggnad (max 15 kvm total bruttoyta). Nej Ja
Takkupa (max två) som placeras mellan två befintliga takstolar/takåsar. Nej Ja
Takkupa som påverkar bärande konstruktion. Ja Nej

Anordna uteplats:

 • Mur/plank vid uteplats max 1,8 meter högt över mark och inom 3,6 meter från bostadshuset
 • Ett eller flera skärmtak, exempelvis tak över uteplats, med en sammanlagd yta på max 15 kvm

Grannemedgivande krävs om avståndet till tomtgränsen är mindre än 4,5 meter.

Nej Nej
Ändra invändigt i en byggnad BYGGLOV ANMÄLAN

Ändra bärande konstruktioner, till exempel:

 • ta upp öppning i bärande vägg (prata med konstruktör innan du ändrar).
Nej Ja
Ändra användningen av en byggnad. Till exempel från garage till bostadsrum. Ja Nej
Ändra planlösningen väsentligt. Nej Ja
Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet. Nej Ja
Nyinstallation av berg-, mark- sjövärmepump. Nej Ja (miljö)
Installera braskassett i befintlig öppen spis. Nej Ja
Nyinstallation av eldstad. Nej Ja
Nyinstallation av panna. Nej Ja
Byte av eldstad när den du byter till har samma bränsleslag, storlek och effekt eller om du ska ansluta till befintlig skorsten eller rökkanal. Nej I vissa fall behövs inte en anmälan. Kontakta byggverksamheten för information vad som gäller i ditt fall.
Inreda ytterligare en lägenhet i ett enbostadshus. Nej Ja
Nyinstallation och byte av luftvärmepump. Nej Nej
Installera fjärrvärme och/eller konvertera från direktvärmande elvärme till vattenburen värme. Nej Nej
Installera pelletsbrännare i befintlig panna. Nej Nej
Installera ny eller väsentligt ändra ventilationssystem, till exempel från- och tilluft med värmeåtervinning. Nej Ja

Installera eller ändra vatten- och avlopp, till exempel:

 • inreda nytt toalett/duschrumNejNej
 • flytta eller ändra vatten- och avloppsledningar
Nej Nej
 • installera olje- eller fettavskiljare
Nej Ja
Ändra utvändigt på en byggnad BYGGLOV ANMÄLAN

Ändra byggnadens yttre utseende inom detaljplan, till exempel:

 • byta befintliga fönster till nya med annat utseende
 • byta ut enstaka fönster mot en dörr eller tvärtom.
 • tilläggsisolera där isoleringen utökas med maximalt 7 cm.
Nej Nej
Ta upp ett nytt stort dörr- eller fönsterparti i fasaden. Ja Nej

Följande åtgärder får utföras om de inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär (då behövs bygglov inom detaljplan).

Obs! Speciella regler gäller kulturhistoriskt intressanta byggnader samt de med skyddsbestämmelser i detaljplan.

 • färga om fasad (för tegelfasad krävs bygglov).
 • byta taktäckningsmaterial (från betongpannor till plåt - tyngre till lättare material).
 • sätta upp solfångare på taket.
 • byta fasadmaterial till liknande. Obs! Bygglov krävs om man exempelvis byter från tegel till trä.
Nej Nej

Sätta upp en parabol för fastighetens behov. Obs! Speciella regler gäller kulturhistoriskt intressanta byggnader samt de med skyddsbestämmelser i detaljplan.

Nej Nej
Åtgärder på tomten BYGGLOV ANMÄLAN
Bygga staket högre än 1,4 meter över mark. Ja Nej
Bygga mur eller plank högre än 0,5 meter. Gäller även stödmur. Ja Nej
Pool nergrävd i mark. Obs! Glöm inte skydd mot olycksfall i form av staket eller duk. Läs mer på Boverkets hemsida (nytt fönster) Nej Nej
Pool ovan mark. Max höjd 1,20 m. Nej Nej
Ändra marknivån mer än 0,5 meter genom schaktning eller fyllning inom detaljplanerat område. Ja,
marklov
Nej
Upplag av ved/virke mindre än 25 m³. Grannemedgivande krävs om avståndet till tomtgränsen är mindre än 4,5 meter. Nej Nej
Uppläggning av större båt över vintern. Ja Nej

Anordna parkeringsplats för husets behov.

Nej Nej
Riva och underhålla BYGGLOV ANMÄLAN
Reparera och underhålla. Obs! Speciella regler gäller kulturhistoriskt intressanta byggnader samt de med skyddsbestämmelser i detaljplan. Nej Nej
Riva en byggnad eller del av byggnad inom detaljplanerat område.
Rivningslov behövs inte för exempelvis friggebod och attefallshus.
Ja,
Rivningslov
Nej
Riva en huvudbyggnad utanför detaljplanerat område. Nej Ja
Riva en komplementbyggnad utanför detaljplanerat område. Nej Nej

 

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden
Informationen granskades: 2018-06-11