Bygglovsbefriat

De bygglovbefriade åtgärder som beskrivs på denna sida gäller för en- och tvåbostadshus samt fritidshus. Längre ner på sidan kan du läsa om särskilda regler som gäller för komplementbyggnader och ekonomibyggnader.

 På en fastighet bebyggd med en- och tvåbostadshus eller fritidshus får du utan bygglov:

 • Måla om byggnader om byggnaden eller områdets karaktär inte ändras väsentligt eller om huset är K-märkt.
 • Sätta upp ett staket på egen tomt med en höjd av högst 1,4 meter ovanför marknivå och minst 40% genomsiktlighet. Grannens medgivande rekommenderas.
 • Bygga ett altandäck, maximalt 1,2 meter ovanför marknivå. Grannens medgivande rekommenderas om det placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter.
 • Med mur eller plank anordna skyddade uteplatser i anslutning till bostadshuset, om muren eller planket inte är högre än 1,8 meter, inte sträcker sig mer än 3,6 meter ut från bostadshuset och inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter.
 • Anordna skärmtak över sådana uteplatser som anges ovan eller över altaner, balkonger eller entréer, om skärmtakets/skärmtakens totalyta inte är större än 15 kvadratmeter och inte sträcker sig närmare gränsen än 4,5 meter.
 • Uppföra komplementbyggnader (friggebodar) i omedelbar närhet till bostadshuset, om byggnadernas sammanlagda byggnadsarea inte är större än 15 kvadratmeter, taknockshöjden inte överstiger 3 meter och byggnaderna inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter.

Observera! Mur, plank, altan, skärmtak eller friggebodar som placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter kräver skriftligt grannemedgivande.

Utanför sammanhållen bebyggelse får du dessutom utan bygglov:

 • Göra en mindre tillbyggnad av din huvudbyggnad med högst 50 procent av ursprunglig byggnadsyta som var då byggnaden uppfördes. Byggnadsyta är den yta byggnaden upptar på marken, inklusive utskjutande tak större än 0,5 meter. Kontakta samhällsbyggnad, bygg via kundtjänst om din byggnad är K-märkt.
 • Uppföra komplementbyggnad i omedelbar närhet av huvudbyggnaden, om den är mindre än huvudbyggnadens längd, bredd och höjd.

Observera! Hamnar komplementbyggnad eller tillbyggnad närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs skriftligt grannemedgivande.

Tillstånd som kan behövas för bygglovsbefriade komplementbyggnader

 • Om komplementbyggnad placeras nära väg kan väghållarens tillstånd behövas. Detta gäller även vid angörande av utfart till väg.
 • Strandskyddsdispens kan behövas om din byggnad placeras närmare vattenlinjen än 100 m.
 • Anmälan om eldstad om du till exempel installerar en bastukamin.

Särskilt om jord- och skogsbruksfastigheter

 • Ekonomibyggnad som behövs i jord- och skogsbruksverksamhet är inte bygglovspliktiga. Kravet för ekonomibyggnader är att hela byggnaden ska användas för näringen på fastigheten, den kan alltså inte användas för privata ändamål.
 • Strandskyddsdispens kan behövas om din ekonomibyggnad placeras närmare vattenlinjen än 100 m
 • Att bygga ett stall för ridhästar på en jordbruksfastighet kan däremot kräva bygglov, då det inte hör till jordbruksverksamheten.

Läs mer

Läs mer om bygglovbefriade åtgärder på Boverkets webbplats (nytt fönster)

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden
Informationen granskades: 2018-11-13
Sida

Attefallsregler

Attefallsreglerna gäller för en- och tvåbostadshus eller fritidshus. Reglerna gör det möjligt att utöver din tillåtna byggrätt få uppföra ett 25 m² At...

Läs mer