Bygglov och anmälan utanför sammanhållen bebyggelse

Följande gäller för småhus (en- och tvåbostadshus samt fritidshus) utanför sammanhållen bebyggelse.

Undrar du om din fastighet ligger utanför sammanhållen bebyggelse? Kontakta kundtjänst för information.

Andra tillstånd och regler att ta hänsyn till. Läs mer här

Vilka handlingar ska du lämna in med din ansökan? Läs mer här.

ÅTGÄRD BYGGLOV ANMÄLAN
Bygga nytt
Huvudbyggnad Ja Nej

Komplementbyggnader, till exempel garage eller förråd, i omedelbar närhet av huvudbyggnad. 

  • Komplementbyggnadens längd, bredd och höjd ska vara mindre än huvudbyggnaden.
  • Grannemedgivande krävs om avståndet till tomtgränsen är mindre än 4,5 meter (spara medgivandet på säker plats - det är en värdehandling).
Nej Nej
(se även ”Ändra invändigt i en byggnad”)
Bygga till
På- och tillbyggnader i såväl höjd som plan. Ja Nej

Tillbyggnader som är:

  • mindre än 50 % av ursprunglig byggnads yttermått (byggnadsarea).
    Gäller även inglasad altan.
Nej Nej 
(se även ”Ändra invändigt i en byggnad”)

Anordna tak över uteplats (max 15 m²), glasa in befintlig altan eller uppföra mur/plank i omedelbar närhet av bostadshus.
Grannemedgivande krävs om avståndet till tomtgränsen är mindre än 4,5 meter (spara medgivandet på säker plats - det är en värdehandling).

Nej Nej
Ändra invändigt i en byggnad

Ändra bärande konstruktioner, till exempel:

  • ta upp öppning i bärande vägg (kontakta konstruktör innan du börjar).

Obs! Större öppningar kräver anmälan.

Nej Nej
Ändra användningen av en byggnad. Till exempel från garage till bostadsrum. Nej Nej
Ändra planlösningen väsentligt. Nej Nej
Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet. Nej Ja
Nyinstallation av berg-, mark- och sjövärmepump. Nej Ja (miljö)
Installera braskassett i befintlig öppen spis. Nej Ja
Nyinstallation av eldstad. Nej Ja
Nyinstallation av panna. Nej Ja
Installera pelletsbrännare i befintlig panna. Nej Nej
Byte av eldstad när den du byter till har samma bränsleslag, storlek och effekt eller om du ska ansluta till befintlig skorsten eller rökkanal. Nej Nej
Nyinstallation och byte av luftvärmepump. Nej Nej
Installera fjärrvärme och/eller konvertera från direktvärmande elvärme till vattenburen värme. Nej Nej
Installera ny eller väsentligt ändra ventilationssystem till exempel från- och tilluft med värmeåtervinning. Nej Ja

Installera eller ändra vatten- och avlopp, till exempel:

  • inreda nytt toalett/duschrum


Nej


Nej
  • flytta eller ändra vatten- och avloppsledningar
Nej Nej
  • installera olje- eller fettavskiljare
Nej Ja
Ändra utvändigt på en byggnad
Ändra byggnadens yttre utseende avsevärt. Obs! Ändring av byggnad ska utföras varsamt så att husets och områdets karaktär behålls. Nej Nej

Sätta upp en parabol för fastighetens behov. Obs! Speciella regler gäller kulturhistoriskt intressanta byggnader.

Nej Nej
Åtgärder på tomten
Bygga staket högre än 1,4 meter över mark. Ja Nej
Bygga mur eller plank högre än 0,5 meter i omedelbar närhet av bostadshuset. Gäller även stödmur. Ja Nej
Pool nergrävd i mark. Obs! Glöm inte skydd mot olycksfall i form av staket eller duk. Läs mer på Boverkets hemsida (nytt fönster) Nej Nej
Pool ovan mark. Max höjd: 1,20 m. Nej Nej
Upplag av ved/virke. Grannemedgivande krävs om avståndet till tomtgränsen är mindre än 4,5 meter. Nej Nej
Uppläggning av större båt över vintern. Nej Nej

Anordna parkeringsplats för husets behov.

Nej Nej
Riva och underhålla
Reparera och underhålla. Obs! Speciella regler gäller kulturhistoriskt intressanta byggnader. Nej Nej
Riva en huvudbyggnad eller del av huvudbyggnad. Nej Ja
Riva en komplementbyggnad eller del av komplementbyggnad. Nej Nej

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden
Informationen granskades: 2018-06-11