Bygglov och anmälan - steg för steg

Det är mycket att tänka på vid ett byggprojekt. Så här går det till att söka bygglov och/eller lämna in en anmälan inför en byggåtgärd.

Ansökan

  1. Innan du ansöker: Ta reda på vad som gäller för ditt projekt och vilka handlingar du ska lämna in. För vissa åtgärder som inte är bygglovspliktiga krävs en anmälan.
  2. Fyll i ansökan och skicka den tillsammans med övriga handlingar. Om din ansökan är komplett går processen snabbare.

Mer information om hur du ansöker

Handläggning

  1. Du får ett meddelande från oss, antingen att vi bedömt att din ansökan är komplett, eller att du behöver komplettera med ytterligare handlingar.
  2. När vi har fått in alla handlingar börjar vi handlägga ditt ärende. Från det datum ansökan är komplett ska ett beslut meddelas inom 10 veckor. Handläggningstiden kan förlängas i vissa fall, i så fall informerar vi dig om det.
  3. Beroende på hur ditt ärende ser ut kan vi behöva ta in synpunkter från sakägare som exempelvis grannar, väghållare eller bostadsrättsförening.

Avgift för handläggning
Du som byggherre ska betala en avgift för handläggningen.
Här hittar du riktpriser för bygglov.

Faktura skickas efter beslut
Faktura skickas efter att du har fått beslutet. Även avslag kostar.

Mer information om handläggningen

Beslut

När alla grundkrav är uppfyllda kan ett beslut fattas. Oftast är det en bygglovshandläggare som fattar beslutet, i vissa fall bygg- och miljönämnden.

Om beslutet måste fattas av bygg- och miljönämnden eller om en sakägare har synpunkter mot något får du besked om detta. Du kan då välja mellan att få din ansökan prövad i bygg- och miljönämnden eller att dra tillbaka den.

Startbesked krävs innan du börjar bygga
Att du fått ett beslut om bygglov betyder inte att du får börja bygga. Du behöver först få ett startbesked. Läs mer under rubriken Startbesked längre ner på denna sida.

Överklagande och laga kraft
När ditt bygglov har beviljats har dina grannar och andra sakägare fyra veckor på sig att överklaga. Om de inte överklagar inom tiden vinner beslutet laga kraft.

Du måste börja bygga inom två år från bygglovsbeslutet
Beslut om bygglov upphör att gälla två år från dagen då beslutet vann laga kraft om inte byggnadsarbetena har påbörjats.

Mer information om beslut

Tekniskt samråd - i vissa fall

När din ansökan är komplett får du en kallelse till tekniskt samråd där tekniska handlingar begärs in. Om det inte krävs ett tekniskt samråd får du ett startbesked direkt med bygglovet.

Läs mer om Tekniskt samråd

Startbesked

När du har fått ditt startbesked får du börja bygga. Om du påbörjar bygget innan du fått startbesked ska en byggsanktionsavgift tas ut enligt plan- och bygglagen.

När det krävs ett tekniskt samråd: När det tekniska samrådet genomförts, alla begärda handlingar kommit in och kontrollplanen har fastställts får du ett startbesked.

När det inte krävs ett tekniskt samråd: Du får ditt startbesked direkt med bygglovet.

Arbetsplatsbesök - i vissa fall

För byggprojekt där det har hållits tekniskt samråd gör vi minst ett arbetsplatsbesök.

Läs mer om Arbetsplatsbesök

Slutsamråd - i vissa fall

Slutsamrådet ska hållas på byggarbetsplatsen. I vissa fall behövs inget slutsamråd, det framgår av startbeskedet.

Läs mer om Slutsamråd

Slutbesked

När byggherren visat att alla krav och villkor är uppfyllda, får du ett slutbesked. I vissa fall kan ett interimistiskt slutbesked ges. Det innebär att vissa delar av projektet kan tas i bruk innan allt är klart.

Du får inte börja använda det du har byggt innan du har fått ett slutbesked. Om du tar byggnaden i bruk innan du fått slutbesked ska en byggsanktionsavgift tas ut enligt plan- och bygglagen.

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden
Informationen granskades: 2019-02-01