Skydd och bidrag

Alla som äger ett hus är skyldiga att vårda och underhålla det. Om man har ett särskilt värdefullt hus och särskilda krav ställs, kan dock kostnaderna för renovering och underhåll bli dyrare än normalt. Här nedan kan du läsa mer om de olika skydd och bidrag som finns för k-märkta hus.

Varsamhetskravet i Plan- och bygglagens lagens tredje kapitel gäller alla hus och alla ändringar, både utvändigt men också för inredningsdetaljer och planlösningar. Lagen innebär inte ett förbud mot ändring, men att de ska utföras så att  husets värden inte minskas eller förstörs.

Hus och områden som pekas ut i särskilda dokument har så höga värden att man vill försäkra sig om att den fortsatta utvecklingen sker i samspel med den äldre bebyggelsen. Förutom det allmänna varsamhetskrav som alla byggnader omfattas av så har dessa hus sådana höga kulturhistoriska värden att de anses falla under plan- och bygglagens tredje kapitel, paragraf 12, särskilt värdefulla hus. Det innebär att de inte ska förvanskas.

Q- eller q-märkning är en bestämmelse i en kommunal detaljplan som ger skydd åt hus inom detaljplanens område. Ett stort Q är en bestämmelse om hur ett hus eller ett område får användas och innebär att användningen ska vara anpassad till husets kulturvärden. Stora Q är inte en ”strängare” variant av lilla q, utan en annan sorts bestämmelse. Ett litet q betecknar att byggnaden är särskilt kulturhistoriskt värdefull och inte får förvanskas. Det kan vara rivningsförbud eller att befintlig gestaltning och detaljering ska bibehållas. Litet q är det starkaste skydd en byggnad kan få i en detaljplan och kan kan reglera sådant som vanligtvis inte är bygglovpliktigt, exempelvis interiörer eller hur underhåll ska utföras. Även lilla f och lilla k innebär särskilda krav.

Ett kulturreservat är ett område som skyddas efter beslut av länsstyrelsen eller kommunen i syfte att bevara värdefulla kulturlandskap.

En kulturmiljö av riksintresse är ett område av nationellt intresse, och regleras i Miljöbalken. Riksintressen beslutas i dialog mellan stat och kommun och redovisas i översiktsplanen. Riksintressen bevakas av länsstyrelsen och får inte skadas påtagligt av till exempel nya byggprojekt.

Ett byggnadsminne är en kulturhistoriskt värdefull byggnad som skyddas av Kulturminneslagen. Det är det starkaste och mest långsiktiga skydd en byggnad kan ha i Sverige. Beslut om byggnadsminnesförklaring fattas av staten eller länsstyrelsen som utformar särskilda skyddsbestämmelser för byggnaden som beskriver vad som är skyddat och hur det ska vårdas. kulturminneslagen säger också att kyrkobyggnader och begravningsplatser uppförda före år 1940 inte får ändras utan tillstånd.

Om man tänker renovera ett särskilt värdefullt hus kan man söka statligt bidrag hos länsstyrelsen för antikvariska överkostnader. De bidrag som finns är dock begränsade och ingen rättighet. Oavsett om bidrag beviljas eller inte man är iallafall skyldig att sköta om sitt hus.

Det är byggnadens kulturhistoriska värde och arbetsinsatsernas art som avgör om statsbidrag kan lämnas. Lagskyddade byggnadsminnen och byggnader inom kulturmiljöer av riksintresse kommer i första hand. Byggnader eller miljöer vars verksamhet är utåtriktad eller kommer allmänheten tillgodo (som t.ex Rismyrliden eller Olofsfors bruk) är prioriterade. Normalt sett lämnas inte bidrag till byggnader som har flyttats.

Förutom anslaget till kulturmiljövård från länsstyrelsen kan man där också söka olika typer av EU-bidrag för kulturmiljövårdande insatser. Grundregeln är att åtgärderna ska vara antikvariskt motiverade och angelägna. Bidraget är i första hand avsett för att bevara byggnader, inte för att byta ut eller nytillverka byggnadsdelar. Om bidrag lämnas till en viss åtgärd, måste övriga åtgärder i en upprustning utföras på ett kulturhistoriskt riktigt sätt.

Byaföreningar och andra föreningar kan söka de bygdeavgiftsmedel som är tillgängliga för fördelning inom Skellefteå kommun och härrör från regleringen av Skellefteälven. Kommunstyrelsen beslutar om bidrag ur bygdeavgiftsmedel, på uppdrag av länsstyrelsen.

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden
Informationen granskades: 2016-09-07