Rivning

På den här sidan kan du läsa vad som gäller när du vill riva en byggnad.

Rivningslov inom detaljplanerat område

Vill man riva en byggnad eller del av byggnad inom detaljplanerat område krävs rivningslov.

Rivningsanmälan utanför detaljplanerat område

Vill man riva hela eller delar av huvudbyggnaden utanför detaljplanerat område krävs rivningsanmälan. Vill man riva en komplementbyggnad behövs inget tillstånd.

Vilka handlingar behövs?

Här kan du se vilka handlingar du behöver lämna in när du vill riva något.

Kontrollansvarig (KA)

När en åtgärd kräver rivningslov kan det behövas en kontrollansvarig (KA). Den kontrollansvarige måste vara certifierad.  Certifierade kontrollansvariga hittar du här.

Undantag från krav på rivningslov eller anmälan

Kravet på rivningslov eller anmälan gäller inte ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk och fiske.

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden
Informationen granskades: 2018-08-20
Sida

Asbest - eternit

Asbestdamm kan ge bestående skador på lungorna. Om du ska riva en byggnad är det viktigt att hantera asbesthaltigt material på rätt sätt. Den här info...

Sida

Uppgrävning av järnsand

Om du ska gräva eller göra andra åtgärder där det finns järnsand ska detta anmälas till Samhällsbyggnad Miljö.