Särskilda skäl för strandskyddsdispens

För att du ska kunna beviljas strandskyddsdispens krävs att det finns särskilda skäl. Dessutom får åtgärden inte strida mot själva syftet med strandskyddet.

Syftet med strandskyddet är tvådelat. Dels får allmänhetens tillträde till strandområdet inte försämras och dels får inte växt- och djurlivet påverkas negativt. Detta är grundförutsättningar för att kunna få strandskyddsdispens. Dessutom krävs någon form av särskilda skäl.

 

Särskilda skäl:

  • Den aktuella platsen är belägen på redan ianspråktagen mark
  • Den aktuella platsen är avskuren från stranden av till exempel en järnväg eller större väg.
  • Anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet kan inte ske utanför området.
  • Ett område som behövs för att utvidga en pågående verksamhet och att utvidgningen inte kan ske utanför området.
  • Ett område som behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan ske utanför området.
  • Ett område som behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
  • Området är utpekat som LIS-område av kommunen.

 

Särskilda skäl i detalj

Här under hittar du en mer detaljerad beskrivning av särskilda skäl, som vi har hämtat från Naturvårdsverket.

Ianspråktagen mark

Ianspråktagen mark innebär ofta en etablerad tomtplats eller hemfridszon runt en enskild bostad. Det kan också vara ett område som är ianspråktaget för andra ändamål, till exempel ett industriområde eller en campingplats. Avgörande är att området inte längre är allemansrättsligt tillgängligt. Ianspråkstagen mark kan bara hävdas om det gjorts på laglig basis. Åtgärder inom samma område som inte har strandskyddsdispens kan alltså inte hävdas som ianspråkstagen mark.

Platsen avskild från stranden

Om en plats är avskuren från stranden genom en större väg, järnväg eller motsvarande, och därför saknar betydelse för bad och friluftsliv, kan detta utgöra ett särskilt skäl för dispens. Men sådana platser kan ibland ha ett stort värde för till exempel rastande trafikanter. Avskärande vägar och liknande är därför inte ett särskilt skäl per automatik. En mindre väg anses vanligen inte ha någon avskärande effekt. Slänter, branter och höjdformationer som gör strandkanten svår att nå räknas inte som avskärande i relation till strandskyddets syften. Sådana formationer kan tvärtom ofta ha ett särskilt värde, till exempel som utsiktspunkter.

Anläggningar vid vatten, i vissa fall

Vissa typer av anläggningar är till karaktären sådana att de måste ligga vid vatten, om de kommer till stånd. Detta innebär inte att kraven på särskilda skäl automatiskt uppfylls. Restriktivitet krävs vid dispens för enskilda byggnader eller anläggningar som tar i anspråk ett allmänt tillgängligt område. Anläggningarna eller anordningarna bör inte lokaliseras till områden med stort rekreationsvärde. Möjligheter till samlokalisering av till exempel bryggor och båthus bör tas till vara, och en fri passage måste lämnas.

Utvidga en pågående verksamhet

Det kan till exempel vara en hamnanläggning eller en campingplats som inte kan expandera utanför strandskyddat område. Att det avser en verksamhet innebär att det inte kan vara frågan om byggande av bostäder.

Angeläget allmänt intresse

Det kan till exempel vara åtgärder som tillgodoser kommunens behov av tätortsutveckling, olika typer av infrastrukturanläggningar, anpassning av miljön för bättre tillgänglighet för funktionshindrade eller åtgärder som betingas av frilufts-, naturvårds-, miljövårds- eller kulturhistoriska intressen.

Andra mycket angelägna intressen

Ett mycket angeläget intresse innebär mycket speciella omständigheter som är mer eller mindre unika till sin karaktär. Det kan vara både allmänna och enskilda intressen, men tillämpningen bör vara särskilt restriktiv när det gäller enskilda ärenden.

Området är utpekat som LIS-område (Landsbygdsutveckling i strandnära läge)

Den planerade åtgärden, anläggningen eller verksamheten kan bidra till ökad ekonomisk utveckling, lokalt eller i regionen, på längre sikt. Turism- och näringsverksamhet eller ideell verksamhet som ger långsiktiga ekonomiska fördelar i ett lokalt och regionalt perspektiv till exempel café, campingstugor, kanotuthyrning, fiskeförsäljning, sim- eller kanotklubb, scouting.
Bostadshuset kommer att uppföras i anslutning till befintliga bostadshus. Vad det innebär att bygga i anslutning till ett befintligt bostadshus får bedömas från fall till fall. I glest bebyggda områden kan ett hus anses ligga i anslutning även om det avståndet är mer än 200m. 

Vad är inte särskilda skäl?

Det räcker inte med att ange att åtgärden inte påtagligt försämrar allmänhetens tillträde till området och att växt- och djurlivet inte påverkas påtagligt. Det är inte ett särskilt skäl, utan det är en förutsättning för att dispens ska kunna medges under förutsättning av något av ovanstående särskilda skäl också uppfylls. Att området sällan eller aldrig besöks, att stranden är otillgänglig eller i övrigt olämplig för bad och friluftsliv, är ett ogiltigt skäl för dispens.
Personliga skäl, som till exempel återflyttning till gamla hemtrakter eller en önskan om att bosätta sig nära resten av sin familj, sjukdom eller funktionsnedsättning räknas inte heller som särskilda skäl. Det gör inte heller etablering eller utvidgning av en näringsverksamhet.

Fri passage

Det ska alltid finnas ett område som behövs för att säkerställa fri passage för allmänheten och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet mellan strandlinjen och byggnaderna eller anläggningarna. Detta gäller dock inte om en sådan användning av området närmast strandlinjen är omöjlig med hänsyn till de planerade byggnadernas eller anläggningarnas funktion. Ett beslut om att upphäva eller ge dispens från strandskyddet ska inte omfatta den fria passagen. Strandskyddet finns alltså kvar i den del närmast stranden som avsätts som fri passage. Att fri passage lämnas är inte ett skäl att ge dispens.

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden
Informationen granskades: 2018-08-24