Förrättningar, avstyckning

Lantmäteriförrättningar är ett samlingsnamn för de olika typer av ärenden som vi på den kommunala lantmäterimyndigheten handlägger. Ärendena handlar oftast om att bilda nya fastigheter eller förändra redan existerande fastigheter. Men genom förrättningar kan vi även lösa frågor kring gemensamma behov, samt reda ut oklarheter kring ägande och gränser.

Med fastigheter menar vi ett avgränsat mark- eller vattenområde. Eventuella byggnader räknas bara som tillbehör. Läs mer om vad en fastighet är i puffen till höger. Nedan berättar vi mer om vad det finns för olika typer av förrättningar.

Läs mer här:

Förändra en befintlig fastighet eller bilda en ny
Skapa rättigheter att nyttja annans fastighet
Samverka kring fastigheters gemensamma behov
Reda ut oklarheter kring ägande
Reda ut oklara gränser och rättigheter

  

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden
Informationen granskades: 2016-09-07